• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wykonanie przeglądów pogwarancyjnych agregatów prądotwórczych.

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonanie przeglądów pogwarancyjnych agregatów prądotwórczych.
Standard

Dane kontaktowe

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207

Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na:

1. Tytuł zamówienia

Wykonanie przeglądów pogwarancyjnych agregatów prądotwórczych.

2. Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie przeglądów pogwarancyjnych agregatów prądotwórczych zgodnie z DTR

urządzenia.

3. Symbol kategorii CPV

31122000-7

4. Warunki udziału w postępowaniu*

Wykonawca dysponuje personelem z uprawnieniami niezbędnymi do wykonania

zamówienia.

5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Najniższa cena brutto

6. Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami

7. Oferta powinna zawierać:

a) nazwę Wykonawcy

b) adres Wykonawcy

c) cenę PLN netto

d) stawkę podatku VAT

e) cenę PLN brutto

f) termin wykonania zamówienia

g) okres gwarancji*

h) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

i) warunki płatności

j) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania wzorze

umowy*.

k) oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych

przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu).

8. Miejsce i termin złożenia oferty”

Ofertę należy złożyć na adres oferty@ums.gov.pl w terminie do dnia 06.08.2021 r.

9. Załączniki do oferty*

Załącznik nr 1 – Uprawnienia elektryczne E oraz D z kwalifikacjami obsługi,

konserwacji oraz pomiarowo – kontrolnymi.

Załącznik nr 2 – aktualne wzorcowanie i legalizacja urządzenia pomiarowego -

kontrolnego.

10. Informacje dodatkowe*

Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie

udzielania zamówienia publicznego.

 Z up. Dyrektora

Urzędu Morskiego w Szczecinie

 Zenon Kozłowski

 Z-ca Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego

 /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Dziękujemy za wysłane grafiki.