• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wykonanie przeglądów podwodnej części kadłubów lodołamaczy

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonanie przeglądów podwodnej części kadłubów lodołamaczy
Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie przeglądów podwodnej części kadłubów lodołamaczy należących do RZGW w Szczecinie

Numer referencyjny: SZ.ROZ.2810.13.2022
II.1.2)Główny kod CPV
50241000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów klasowych wraz z remontami dla odnowienia klasy (zgodnie z punktami 5.1, 5.4.2, 5.6.2.1 i 5.7 Przepisów Klasyfikacji i Budowy Statków Śródlądowych Polskiego Rejestru Statków PRS - Część I Zasady Klasyfikacji) lodołamaczy PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w tym lodołamacza LIS (w zakresie części 1), lodołamacza OCELOT (w zakresie części 2), lodołamacza TARPAN (w zakresie części 3), lodołamacza STANISŁAW (w zakresie części 4) oraz lodołamacza ODYNIEC (w zakresie części 5).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 8 do SWZ, a także zakres prac do wykonania określony w formularzach cenowych, stanowiących Załączniki Nr 10 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

część 1 (lodołamacz liniowy LIS)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50241000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu klasowego wraz z remontem dla odnowienia klasy (zgodnie z punktami 5.1, 5.4.2, 5.6.2.1 i 5.7 Przepisów Klasyfikacji i Budowy Statków Śródlądowych Polskiego Rejestru Statków PRS - Część I Zasady Klasyfikacji) lodołamacza LIS należącego PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 8 do SWZ, a także zakres prac do wykonania określony w formularzach cenowych, stanowiących Załączniku Nr 10 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji i rękojmi / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji zamówienia / Waga: 30%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia dla danej części zamówienia wynosi 30 dni od dnia przekazania Wykonawcy jednostki pływającej stanowiące przedmiot zamówienia.

Termin realizacji zamówienia dla danej części zamówienia może być krótszy od terminu maksymalnego określonego w pkt 5.1 SWZ na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę, zgodnie z kryterium oceny ofert wynikającym z pkt 15.2.3 i 15.4.3 S

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

część 2 (lodołamacz liniowy OCELOT)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50241000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu klasowego wraz z remontem dla odnowienia klasy (zgodnie z punktami 5.1, 5.4.2, 5.6.2.1 i 5.7 Przepisów Klasyfikacji i Budowy Statków Śródlądowych Polskiego Rejestru Statków PRS - Część I Zasady Klasyfikacji) lodołamacza OCELOT należącego PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 8 do SWZ, a także zakres prac do wykonania określony w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 10 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji i rękojmi / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji zamówienia / Waga: 30%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia dla danej części zamówienia wynosi 30 dni od dnia przekazania Wykonawcy jednostki pływającej stanowiące przedmiot zamówienia.

Termin realizacji zamówienia dla danej części zamówienia może być krótszy od terminu maksymalnego określonego w pkt 5.1 SWZ na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę, zgodnie z kryterium oceny ofert wynikającym z pkt 15.2.3 i 15.4.3 S

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

część 3 (lodołamacz liniowy TARPAN)

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50241000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu klasowego wraz z remontem dla odnowienia klasy (zgodnie z punktami 5.1, 5.4.2, 5.6.2.1 i 5.7 Przepisów Klasyfikacji i Budowy Statków Śródlądowych Polskiego Rejestru Statków PRS - Część I Zasady Klasyfikacji) lodołamacza TARPAN należącego PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 8 do SWZ, a także zakres prac do wykonania określony w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 10 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji i rękojmi / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji zamówienia / Waga: 30%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia dla danej części zamówienia wynosi 30 dni od dnia przekazania Wykonawcy jednostki pływającej stanowiące przedmiot zamówienia.

Termin realizacji zamówienia dla danej części zamówienia może być krótszy od terminu maksymalnego określonego w pkt 5.1 SWZ na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę, zgodnie z kryterium oceny ofert wynikającym z pkt 15.2.3 i 15.4.3 S

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

część 4 (lodołamacz liniowy STANISŁAW)

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50241000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu klasowego wraz z remontem dla odnowienia klasy (zgodnie z punktami 5.1, 5.4.2, 5.6.2.1 i 5.7 Przepisów Klasyfikacji i Budowy Statków Śródlądowych Polskiego Rejestru Statków PRS - Część I Zasady Klasyfikacji) lodołamacza STANISŁAW należącego PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 8 do SWZ, a także zakres prac do wykonania określony w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 10 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji i rękojmi / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji zamówienia / Waga: 30%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia dla danej części zamówienia wynosi 30 dni od dnia przekazania Wykonawcy jednostki pływającej stanowiące przedmiot zamówienia.

Termin realizacji zamówienia dla danej części zamówienia może być krótszy od terminu maksymalnego określonego w pkt 5.1 SWZ na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę, zgodnie z kryterium oceny ofert wynikającym z pkt 15.2.3 i 15.4.3 S

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

część 5 (lodołamacz ODYNIEC)

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50241000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu klasowego wraz z remontem dla odnowienia klasy (zgodnie z punktami 5.1, 5.4.2, 5.6.2.1 i 5.7 Przepisów Klasyfikacji i Budowy Statków Śródlądowych Polskiego Rejestru Statków PRS - Część I Zasady Klasyfikacji) lodołamacza ODYNIEC należącego PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 8 do SWZ, a także zakres prac do wykonania określony w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 10 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji i rękojmi / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji zamówienia / Waga: 30%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia dla danej części zamówienia wynosi 30 dni od dnia przekazania Wykonawcy jednostki pływającej stanowiące przedmiot zamówienia.

Termin realizacji zamówienia dla danej części zamówienia może być krótszy od terminu maksymalnego określonego w pkt 5.1 SWZ na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę, zgodnie z kryterium oceny ofert wynikającym z pkt 15.2.3 i 15.4.3 S
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/07/2022
Termin składania:2022-07-08
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 08/07/2022 Czas lokalny: 12:00 Miejsce: Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy Zakupowej i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za jej pomocą pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/ Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Pracownicy Wydziału Zamówień Publicznych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Wadium:w SIWZ
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/10/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/06/2022
Kontakt:Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
ul. Żelazna 59A
Warszawa
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
00-848
Polska
Osoba do kontaktów: Jędrzej Henryk GRYKO
E-mail: zamowienia.szczecin@wody.gov.pl
Tel.: +48 914411225
Język kontaktu:polski
Kod CPV:50241000
Numer dokumentu:300101-2022, SZ.ROZ.2810.13.2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.