• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wykonanie podobnych robót budowlanych pn. ,,Budowa Pola odkładu urobku"

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonanie podobnych robót budowlanych pn. ,,Budowa Pola odkładu urobku"
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Wykonanie podobnych robót budowlanych pn. ,,Budowa Pola odkładu urobku PR5 na Ostrowie Grabowskim zlokalizowanego na działce 4/12 (dawnej 4/5) obr. 1084 Sz-n-Śródmieście na terenie portu w Szczecnie

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podobnych robót budowlanych pn. ,,Budowa Pola odkładu urobku PR5 na Ostrowie Grabowskim zlokalizowanego na działce 4/12 (dawnej 4/5) obręb 1084 Szczecin-Śródmieście na terenie portu w Szczecinie" w ramach Projektu pn.: ,,Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego".Obejmuje:budowa pola odkładu PR-5 i OS-5;wykonanie robót rozbiórkowych i makroniwelacji terenu;przebudowę istniejącego pola PR-3 - podniesienie rzędnej korony wału do +8,90 m n.p.m. granicznego pomiędzy polem PR-3 i polem PR-5;wykonanie urządzeń niezbędnych do funkcjonowania pól:mnicha,kolektora zrzutowego,osadnika,wyposażenia technologicznego w postaci reperów i piezometrów,dróg technologicznych;uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie na cały zakres przedsięwzięcia;opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym instrukcji użytkowania pola odkładu;powiadomienie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o planowanym terminie oddania do użytkowania.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231100 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczecin

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podobnych robót budowlanych pn. ,,Budowa Pola odkładu urobku PR5 na Ostrowie Grabowskim zlokalizowanego na działce 4/12 (dawnej 4/5) obręb 1084 Szczecin-Śródmieście na terenie portu w Szczecinie" w ramach Projektu pn.: ,,Poprawa dostępu

do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego".

Zakres zamówienia obejmuje:

o budowa pola odkładu PR-5 i OS-5

o wykonanie robót rozbiórkowych i makroniwelacji terenu

o przebudowę istniejącego pola PR-3 - podniesienie rzędnej korony wału do +8,90 m n.p.m. granicznego pomiędzy polem PR-3 i polem PR-5

o wykonanie urządzeń niezbędnych do funkcjonowania pól:

- mnicha,

- kolektora zrzutowego,

- osadnika,

- wyposażenia technologicznego w postaci reperów i piezometrów

- dróg technologicznych

o Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie na cały zakres przedsięwzięcia

o Opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym instrukcji użytkowania pola odkładu.

o Powiadomienie, zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 27.04.2021r. Prawo ochrony środowiska, na 30 dni przed terminem oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o planowanym terminie oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego.

Zadanie będzie realizowane na podstawie następującej dokumentacji opracowanej przez Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o., Ul. Narwicka 2D, 80-557 Gdańsk (Nr projektu: 12328/PB/22; data opracowania: luty 2022 r.) :

Wielobranżowy Projekt Budowlany:

o Tom I Projekt Zagospodarowania Terenu

o Tom I teczka H/1 Projekt Architektoniczno-Budowlany

Wielobranżowy Projekt Techniczny o szczegółowości Projektu Wykonawczego:

o Tom III teczka H/2 Projekt Techniczny

o Tom IV Specyfikacja techniczna

o Przedmiar robót

Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanego pola odkładu PR-5 i osadnika OS-5 na terenie działki nr 4/12 obręb 1084 Szczecin w ramach zadania pn.: ,,Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego - budowa pól odkładu urobku PR-5 i OS-5 na Ostrowie Grabowskim" opracowanie nr 7553 wykonane przez Geoprojekt Szczecin w grudniu 2021 r.

Operaty wodnoprawne dla zadania pn.: ,,Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego - budowa pól odkładu urobku PR-5 i OS-5 na Ostrowie Grabowskim" z grudnia 2021 r. i marca 2022 r. opracowane przez Piotr Baliński PROJEKT

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla zadania pn.: ,,Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego - budowa pól odkładu urobku PR-5 i OS-5 na Ostrowie Grabowskim" opracowana w lipcu 2021 r. opracowana przez Biuro Konserwacji Przyrody S.C.

Decyzje:

o Decyzja PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Szczecinie - pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych znak: SZ.ZUZ.4.4210.378.2021.AP z dnia 23.02.2022 r.

o Decyzja Prezydenta Miasta Szczecin o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOŚr-VII.6220.1.33.2021.MR z dnia 03.11.2021 r.

o Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 43/2022 o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno - budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę znak: AP-1.7840.1.54-3.2022.GZ z dnia 12.05.2022 r.

o Decyzja PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Szczecinie - pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód znak: SZ.ZUZ.4.4210.68.2022.AP z dnia 26.05.2022 r.
Uwagi:Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt nr POIiŚ 3.2-8 Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego

II.2.14)Informacje dodatkowe

Z uwagi na wartość zamówienia postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z 23.4.1964 r. - Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1740 ze zmian.) oraz Regulaminu udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Bernard Baranowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługi Transportowo - Budowlane Bernard Baranowski
Adres pocztowy: Glinna 4a
Miejscowość: Stare Czarnowo
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Kod pocztowy: 74-106
Państwo: Polska
E-mail: biuro@utbbaranowski.pl
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Kontakt:Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna
ul. Bytomska 7
Szczecin
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
70-603
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Świtkiewcz-Ott
E-mail: przetargi@port.szczecin.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:45200000
Numer dokumentu:407551-2022, OZ-091/45/IPU-6/2022
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.