• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wykonanie plandeki na łódź ratowniczą SPORTIS 5400 z jednostki Planeta I

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonanie plandeki na łódź ratowniczą SPORTIS 5400 z jednostki Planeta I
Standard

Dane kontaktowe

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4,

70-207 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na:

1. Tytuł zamówienia

Wykonanie plandeki na łódź ratowniczą SPORTIS 5400 z jednostki Planeta I

2. Opis przedmiotu zamówienia

Zakres usługi obejmuje:

a) wykonanie obmiaru łodzi ratowniczej z uwzględnieniem mechanizmów i mocowań

plandeki - termin wykonania obmiaru do uzgodnienia,

b) uszycie wg pobranych pomiarów plandeki z PCV , gramatura 650/680 g/m2

odpornego na promienie UV w kolorze pomarańczowym,

3. Symbol kategorii CPV

39522000-7

4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Najniższa cena brutto.

5. Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami

Janusz Michalski – Kierownik Oddziału Technicznego BON Świnoujście

tel. 91 4403 540, kom. 609 697 303 , e-mail: jmichalski@ums.gov.pl

Jerzy Czajkowicz – St. Inspektor Oddziału Technicznego BON Świnoujście

tel. 91 4403 553, kom. 605 849 314 , e-mail: jczajkowicz@ums.gov.pl

6. Oferta powinna zawierać:

a) nazwę Wykonawcy

b) adres Wykonawcy

c) cenę PLN netto

d) stawkę podatku VAT – 23%

e) cenę PLN brutto

f) termin wykonania zamówienia 15.11.2021

g) okres gwarancji 12 miesięcy

h) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

i) warunki płatności – przelew 14 dni

j) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania

wzorze umowy* - nie dotyczy

k) oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych

przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu).

7. Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć na adres oferty@ums.gov.pl – w temacie oferty należy podać

Wykonanie plandeki na łódź ratowniczą SPORTIS 5400 z jednostki Planeta I w

terminie do dnia 22.10.2021 r.

8. Załączniki do oferty*

1.Wypełniona oferta cenowa

2.Wypełnione oświadczenie RODO

9. Informacje dodatkowe*

W załączeniu: (2 szt.)

1. Załącznik nr 1 - wzór oferty cenowej

2. Załącznik nr 2 - wzór Oświadczenia RODO

Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie

udzielania zamówienia publicznego.

Dziękujemy za wysłane grafiki.