• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wykonanie nowego kadłuba bez pokładu dla łodzi

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonanie nowego kadłuba bez pokładu dla łodzi
Standard

Dane kontaktowe


Opis:wykonanie nowego kadłuba bez pokładu dla łodzi STYNKA II
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowego kadłuba bez pokładu dla łodzi STYNKA II, którego konstrukcja będzie zgodna z przepisami PRS.
2. Szczegółowy opis inwestycji zawiera Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy - Załącznik nr 4 do SWZ.
3. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w celu zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji niniejszego zamówienia. Wizja będzie możliwa po uprzednim pisemnym zgłoszeniu i ustaleniu terminu. Wykonawcy zainteresowani udziałem w wizji powinni skontaktować się z Zamawiającym w sposób opisany w Rozdziale IX.
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://mirgdynia.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mirgdynia.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 12. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
12.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
12.2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB RAM, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac OS X 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
12.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
12.4. Włączona obsługa JavaScript;
12.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
13. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
14. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
15. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
16. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu (godz. pracy Zamawiającego: 7.30-15.30 w dni robocze). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym za pośrednictwem Platformy, za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
17. Sposób sporządzenia oraz sposób przekazywania ofert, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych, wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służące do odbioru dokumentów elektronicznych jak również sposób ich sporządzenia określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2020 poz. 2452).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy (dalej: MIR-PIB) z siedzibą przy Ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia.
2) Kontakt do Inspektora ochrony danych w MIR-PIB: e-mail iod@mir.gdynia.pl lub rodo@mir.gdynia.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizowanego projektu w MIR-PIB.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy MIR-PIB oraz uprawnione osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz o art. 74 ustawy Pzp;.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Jeśli zaś postępowanie o zamówienie publiczne jest realizowane w ramach projektu finansowanego z zewnętrznych źródeł (programów unijnych, krajowych, umów dwustronnych), to okres przechowywania danych osobowych i dokumentacji określony jest w umowach o dofinansowanie, wytycznych danego programu lub instytucji finansującej.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
7) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
8) Nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
10) Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
11) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym - profilowaniu.
______________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://mirgdynia.ezamawiajacy.pl/pn/mirgdynia/demand/notice/public/38561/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-09-16 10:30
Miejsce składania ofert: https://mirgdynia.ezamawiajacy.pl
Termin składania:2021-09-16
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2021-09-16 11:00
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni
Wadium:nie wymagane
Wymagania:SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: TP/29/FZP/NDSW/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowego kadłuba bez pokładu dla łodzi STYNKA II, którego konstrukcja będzie zgodna z przepisami PRS.
2. Szczegółowy opis inwestycji zawiera Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy - Załącznik nr 4 do SWZ.
3. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w celu zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji niniejszego zamówienia. Wizja będzie możliwa po uprzednim pisemnym zgłoszeniu i ustaleniu terminu. Wykonawcy zainteresowani udziałem w wizji powinni skontaktować się z Zamawiającym w sposób opisany w Rozdziale IX.
4.2.6.) Główny kod CPV: 50245000-4 - Usługi w zakresie modernizacji statków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Mając na uwadze zapisy ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty w następujących okolicznościach:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy. Za okoliczności niezależne od Wykonawcy, Zamawiający uzna w szczególności ,,siłę wyższą" w rozumieniu jak wyżej. W przypadku działania ,,siły wyższej" czas wykonania prac będzie przedłużony o tyle dni, o ile działanie ,,siły wyższej" opóźniło prace. Wykonawca powinien, natychmiast powiadomić Zamawiającego, że opóźnienie to zamierza przypisać działaniu ,,siły wyższej". Brak zastrzeżeń w ciągu trzech dni odnośnie ,,siły wyższej" ze strony Zamawiającego, uważa się za przyjęcie tego faktu przez Zamawiającego.
2) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w okolicznościach, za które winę ponosi Zamawiający,
4) zmiany danych Wykonawcy, poprzez zmianę nazwy firmy, adresu siedziby, formy prawnej Wykonawcy, jak również zmianę przedstawicieli Wykonawcy wskazanych w § 5 ust.2, na pisemny uzasadniony wniosek Wykonawcy pod warunkiem zgody Zamawiającego na taką zmianę,
5) zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu Umowy,
6) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa, związanych z przedmiotem zamówienia, które weszły w życie po zawarciu umowy, w związku z czym zachodzi konieczność dostosowania umowy do zmienionych przepisów prawa,
7) innych zmian umowy wynikających w szczególności z art. 455 ustawy Pzp.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-10-15
Kod CPV:50245000-4
Numer dokumentu:2021/BZP 00173736, TP/29/FZP/NDSW/2021
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załącznikizałącznik
więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.