• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

Przetarg na: Wykonanie kontrolnego pomiaru skuteczności ochrony katodowej budowli hydrotechnicznych w Porcie Północnym.

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert Przetarg na: Wykonanie kontrolnego pomiaru skuteczności ochrony katodowej budowli hydrotechnicznych w Porcie Północnym.
Standard

Dane kontaktowe

Wykonanie kontrolnego pomiaru skuteczności ochrony katodowej budowli hydrotechnicznych w Porcie Północnym

Termin składania ofert: 17.08.2020 godz. 12:00


Postępowanie jest prowadzone w trybie: przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawy” wprowadzonym Zarządzeniem Nr 4/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. (obowiązującym od 2 marca 2020 r.), zwanym w dalszej części SIWZ Regulaminem. Treść Regulaminu zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego.

2.2. Zamawiający informuje, że zgodnie z § 8 Regulaminu postępowanie prowadzone jest w procedurze odwróconej, która będzie realizowana następująco:

2.2.1. Wykonawcy składają wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu (określonych przez Zamawiającego w punkcie 5 SIWZ).

2.2.2. Zamawiający sprawdza oferty ze względu na nie podleganie odrzuceniu na podstawie § 22 ust. 8 Regulaminu: ”Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 1) jej treść nie odpowiada treści SIWZ bądź Regulaminu z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 3); 2) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu Zamówienia; 3) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w Postępowaniu lub niezaproszonego do składania ofert; 4) Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia, nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 6 pkt 3); 5) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 7) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy; 8) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; 9) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego; 10) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, w tym bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o której mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób; 11) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.”

2.2.3. Zamawiający dokonuje oceny ofert niepodlegających odrzuceniu ustalając ofertę najwyżej ocenioną na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w punkcie 13 SIWZ.

2.2.4. Zamawiający dokonuje wstępnej oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i nie podlegania wykluczeniu Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego wraz z ofertą (zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3 do SIWZ). NPR/IH/2020/043 – SIWZ – Wykonanie kontrolnego pomiaru skuteczności ochrony katodowej budowli hydrotechnicznych w Porcie Północnym. Strona 3 z 11 2.2.5. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia kompletu dokumentów wymaganych na podstawie punktu 5.3.2. oraz 5.4.2. – 5.4.4. SIWZ, wyznaczając termin na ich złożenie nie krótszy od 5 dni. Wystarczającą formą złożenia przez Wykonawcę tych dokumentów będzie forma określona w punkcie 10.11 SIWZ.

2.2.6. Jeżeli dokumenty złożone przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu i nie podleganie wykluczeniu z postępowania, Zamawiający dokonuje wyboru Wykonawcy i ogłasza wynik postępowania. 2.2.7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu i nie podlegania wykluczeniu z postępowania lub nie doszło do zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający powtarza procedurę rozpoczynając od punktu 2.2.4. w odniesieniu do kolejnego Wykonawcy wg kolejności ustalonej w wyniku oceny ofert.

2.3. Postępowanie niniejsze oznaczone jest znakiem: NPR/IH/2020/043 Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

2.4. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Wykonanie kontrolnego pomiaru skuteczności ochrony katodowej budowli hydrotechnicznych w Porcie Północnym.

3. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kontrolnych pomiarów skuteczności ochrony katodowej biernej założonej na:  budowlach wchodzących w skład Pirsu Paliwowego - stanowisko „P”:  Pirs Paliwowy – stanowisko „P” (długość 535,50 m)  dalby cumownicze (3 szt.)  dalby odbojowe (4 szt.)  urządzenia odbojowe dla małych statków (3 szt.)  Pomoście Połączeniowym (długość 199,0 m). Zakres prac obejmował będzie:  wykonanie pomiarów skuteczności ochrony katodowej  ocenę wyników wykonanych pomiarów,  w przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia istniejącej ochrony katodowej wykonanie rysunków pokazujących lokalizację uzupełnianych anod oraz specyfikacji anod zaleconych do wbudowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagane warunki jego wykonania zamieszczone są w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz w Projekcie umowy zamieszczonym w Załączniku nr 4 do SIWZ. W zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać lub opracować wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia a nieudostępniane przez Zamawiającego na podstawie zapisów umowy. Zamawiający zorganizuje wizję lokalną miejsca realizacji przedmiotu zamówienia w dniu: 10.08.2020 r. o godz. 12:00 Miejsce spotkania uczestników wizji lokalnej: Gdańsk, ul. Kpt. ż. w. Witolda Poinca (brama wjazdowa na teren portu). NPR/IH/2020/043 – SIWZ – Wykonanie kontrolnego pomiaru skuteczności ochrony katodowej budowli hydrotechnicznych w Porcie Północnym. Strona 4 z 11 Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy zgłosili do niego zamiar uczestniczenia w wizji lokalnej wraz z podaniem osób i nazw Wykonawców w sposób określony w punkcie 7.1, w terminie do: 07.08.2020 r. do godz. 10:00 4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się do 9 tygodni liczonych od daty przekazania terenu budowy. W określonym powyżej terminie Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić czas na wykonanie wszystkich czynności i obowiązków określonych w umowie i z niej wynikających.

5. Opis warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym którzy: 5.1. Posiadają kompetencje lub uprawnienia do określonej działalności zawodowej. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu ww. warunku udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3 do SIWZ).

5.2.Znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu ww. warunku udziału w postępowaniu (oświadczenie zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3 do SIWZ).

5.3. Posiadają zdolność techniczną lub zawodową zapewniającą wykonanie zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi następujące dokumenty:

5.3.1 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu ww. warunku udziału w postępowaniu. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3 do SIWZ.

5.3.2 Wykaz, co najmniej dwóch usług, polegających na pomiarze skuteczności ochrony katodowej morskich budowli hydrotechnicznych. Każde zamówienie o wartości nie mniejszej niż 20 000 PLN netto (bez VAT). Zamówienia uwzględnione w wykazie muszą być wykonane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Dla każdej pozycji wykazu należy podać: rodzaj/opis zakresu, wartość, datę i miejsce wykonania, oraz załączyć dowody wskazujące, że zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Za datę wykonania uważana będzie data odbioru. Wykaz należy złożyć zgodnie z wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3A do SIWZ. 5.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w § 7 ust. 1 oraz ust. 3 punkty 1 i 3 Regulaminu. W celu wykazania nie podlegania wykluczeniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

5.4.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3 do SIWZ).

5.4.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający informuje, że odstąpi od żądania ww. dokumentów od Wykonawcy, który złoży ofertę najwyżej ocenioną w przypadku możliwości pozyskania ich z ogólnodostępnej bazy danych).

5.4.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości NPR/IH/2020/043 – SIWZ – Wykonanie kontrolnego pomiaru skuteczności ochrony katodowej budowli hydrotechnicznych w Porcie Północnym. Strona 5 z 11 wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).

5.4.4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.5. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, określone powyżej wymagania zobowiązani są spełnić następująco:

5.5.1. Wykonawcy muszą łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w punktach 5.1.; 5.2.; 5.3.

5.5.2. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie zobowiązany jest wykazać nie podleganie wykluczeniu ze względu na wymagania określone w punkcie 5.4. SIWZ.

5.5.3. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć odrębne oświadczenie zgodne ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do SIWZ, zgodnie z zasadami określonymi w punktach 5.5.1. oraz 5.5.2.

5.6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie poprzez sprawdzenie zgodności złożonych oświadczeń i dokumentów z wymogami określonymi w Regulaminie oraz SIWZ i zostanie dokonana według formuły wykazał/ nie wykazał.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu

6.1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie przygotowane zgodnie z wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3 do SIWZ. 6.2. Pozostałe dokumenty wymienione w punkcie 5 SIWZ zobowiązany jest, na wezwanie Zamawiającego, złożyć Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z zasadami oceny ofert określonych w punkcie 13 SIWZ. Zamawiający w wezwaniu określi termin na złożenie dokumentów, nie krótszy niż 5 dni.

7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 7.1. Wszelkie dokumenty - oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania Wykonawcy zobowiązani są kierować do Zamawiającego, w języku polskim, na adres: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. 80-955 Gdańsk ul. Zamknięta 18 Sekcja Przetargów e-mail: krystyna.gniza@portgdansk.pl fax 58 737 93 32 tel. 58 737 95 56 (wyłącznie do kontaktów pomocniczych)

7.2. Po otwarciu ofert, przekazywanie przez Zamawiającego powiadomień i wezwań będzie dokonywane drogą elektroniczną – na podany w ofercie adres e-mail Wykonawcy. W przypadku gdyby Wykonawca nie posiadał poczty elektronicznej musi to zgłosić Zamawiającemu. W takiej sytuacji porozumiewanie będzie następowało za pomocą faksu. Ze strony Wykonawcy dokumenty wymagane na podstawie pkt 2.2.5. SIWZ jest on zobowiązany przekazać Zamawiającemu w formie określonej w pkt 10.11 SIWZ. Wystarczającą formą do przekazania pozostałych NPR/IH/2020/043 – SIWZ – Wykonanie kontrolnego pomiaru skuteczności ochrony katodowej budowli hydrotechnicznych w Porcie Północnym. Strona 6 z 11 dokumentów oraz wyjaśnień które będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu jeżeli zostanie do tego wezwany, jest forma elektroniczna – na adres e-mail lub fax Zamawiającego podane w SIWZ. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informację pocztą elektroniczną, faksem, zobowiązana jest na wezwanie strony przekazującej dokumenty lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

7.3. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym Strony mogły zapoznać się z jej treścią. Przyjmuje się, że dzień oznacza dzień roboczy w godzinach od 8:00 do 16:00. Datą powzięcia wiadomości, które zostaną nadesłane poza ww. przedziałem czasu dni roboczych będzie data następnego dnia roboczego.

8. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Wykonawca może w każdym czasie do upływu terminu związania ofertą samodzielnie przedłużyć ten termin. 10. Opis sposobu przygotowywania ofert

10.1. Ofertę należy przygotować według wzoru Formularza oferty – zamieszczonego w Załączniku nr 2 do SIWZ.

10.2. Do formularza oferty załączyć należy: 10.2.1. Formularz cenowy sporządzony wg wzoru zamieszczonego w Załączniku nr 2A do SIWZ. 10.2.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu wymagane na podstawie punktu 2.2.4. i 6.1. (wg wzoru zamieszczonego w Załączniku nr 3 do SIWZ). 10.2.3. Pełnomocnictwo, jeżeli oferta została podpisana przez pełnomocnika Wykonawcy a nie osobę / osoby, których uprawnienia do jej podpisania wynika z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Forma złożenia pełnomocnictwa została określona w punkcie 7.2 SIWZ.

10.3. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim. 10.4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

10.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

10.7. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

10.8. Wszystkie strony oferty zawierające tekst powinny być kolejno ponumerowane i podpisane lub parafowane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. NPR/IH/2020/043 – SIWZ – Wykonanie kontrolnego pomiaru skuteczności ochrony katodowej budowli hydrotechnicznych w Porcie Północnym. Strona 7 z 11

10.9. Strony oferty powinny być trwale połączone, w sposób uniemożliwiający niezauważalne usunięcie bądź dodanie do niej jakichkolwiek stron.

10.10. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być podpisane lub parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

10.11. Wymagane na podstawie pkt 6.1. i 6.2. SIWZ oświadczenia Wykonawcy wystawione i podpisane przez Wykonawcę muszą być złożone Zamawiającemu w oryginale. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty oraz dokumenty wymagane na podstawie pkt 6.2. SIWZ muszą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione.

10.12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani są oni do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Oryginał pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty.

10.13. Koszt sporządzenia oferty obciąża Wykonawcę. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

11.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr: 10B - Kancelaria ogólna, w terminie do: 17.08.2020 r. do godz. 12:00 albo przesłać na adres Zamawiającego określony w pkt.

11.2. W razie wpływu oferty za pośrednictwem poczty – decyduje data, godzina wpływu do Kancelarii Ogólnej Zamawiającego.

11.2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczątką Wykonawcy. Kopertę należy opisać w następujący sposób: ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. 80-955 Gdańsk ul. Zamknięta 18 Sekcja Przetargów Oferta w postępowaniu nr: NPR/IH/2020/043 nie otwierać przed: 17.08.2020 r. godz. 12:15 11.3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie bez otwierania.

11.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert, z zachowaniem następujących zasad: 11.4.1. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”. 11.4.2. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". NPR/IH/2020/043 – SIWZ – Wykonanie kontrolnego pomiaru skuteczności ochrony katodowej budowli hydrotechnicznych w Porcie Północnym. Strona 8 z 11 11.5. Oferty zostaną otwarte na publicznej sesji otwarcia ofert w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku przy ul. Zamknięta 18, w sali nr: 9B w dniu: 17.08.2020 r. o godz. 12:15 z zachowaniem następujących zasad: 11.5.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia. 11.5.2. Oferty będą otwierane w kolejności wpływu do Zamawiającego. 11.5.3. W trakcie otwierania ofert Zamawiający podaje nazwy i adresy Wykonawców oraz informacje zawarte w ofertach, z zastrzeżeniem informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, o jakiej mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). 11.5.4. Nie będą otwierane koperty zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE" - po stwierdzeniu skuteczności wycofania. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 11.5.5. Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.

12. Opis sposobu obliczenia ceny 12.1. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie cenę ryczałtową ustaloną na podstawie Formularza cenowego który Wykonawca zobowiązany jest opracować wg wzoru zamieszczonego w Załączniku 2A do SIWZ i załączyć do oferty. 12.2. Cenę oferty należy podać bez podatku VAT. Cenę należy ustalić w złotych polskich (PLN). 12.3. Ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu prawidłowego, zgodnego z obowiązującymi przepisami i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 13.1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się wyłącznie ceną oferty, która stanowi jedyne kryterium oceny ofert. Kryterium ceny rozpatrywane będzie na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 13.2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania, i które nie zostaną przez Zamawiającego odrzucone. 13.3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty z taką samą ceną, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 13.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż podane w złożonych ofertach.

14. Rozstrzygnięcie postępowania oraz informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 14.1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę wybranej oferty. NPR/IH/2020/043 – SIWZ – Wykonanie kontrolnego pomiaru skuteczności ochrony katodowej budowli hydrotechnicznych w Porcie Północnym. Strona 9 z 11 Wykonawca, którego oferta została odrzucona wraz z informacją o wyborze oferty otrzyma od Zamawiającego uzasadnienie prawne i faktyczne decyzji o odrzucenia oferty. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 14.2. Ogłoszenie o wyborze oferty Zamawiający prześle w sposób określony w pkt 7.2 oraz opublikuje na swojej stronie internetowej. 14.3. Jeżeli do końca trzeciego dnia od przekazania przez Zamawiającego zawiadomienia o wyborze oferty, Zamawiający nie poinformuje o wpłynięciu odwołania na podstawie § 24 Regulaminu, decyzja o wyborze oferty staje się ostateczna. 14.4. Jeżeli decyzja Zamawiającego stała się ostateczna zgodnie z zapisem w punkcie 14.3, w ciągu następnych 4 dni Wykonawca którego oferta została wybrana jest zobowiązany do: - Dostarczenia Zamawiającemu umowy regulującej zasady współpracy wykonawców – jeżeli oferta złożona została w imieniu wykonawców występujących wspólnie. - Wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeżeli było wymagane. 14.5. Termin podpisania umowy zostanie wskazany Wykonawcy, którego ofertę wybrano. Miejscem zawarcia umowy będzie siedziba Zamawiającego. 14.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 14.7. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – prześle ogłoszenie w sposób określony w punkcie 7.2. oraz opublikuje na swojej stronie internetowej.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo projekt umowy Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, zawarto w projekcie umowy zamieszczonym w Załączniku nr 4 do SIWZ. Przez złożenie oferty Wykonawca oświadcza, iż akceptuje bez zastrzeżeń postanowienia zawarte w tym projekcie umowy oraz postanowienia niniejszej SIWZ.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Na podstawie § 24 Regulaminu Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia do Zamawiającego odwołania na zasadach określonych w ww. paragrafie Regulaminu: „1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z postanowieniami Regulaminu czynności Zamawiającego podjętej w Postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Regulaminu, o ile wartość Zamówienia jest wyższa od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 100 000 euro. 2. Odwołanie wnosi się na piśmie w terminie 3 dni od dnia, w którym Wykonawca mógł najwcześniej powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 3. Odwołanie uważa się za wniesione z chwilą gdy dotarło do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. 4. Odwołanie powinno wskazywać zaskarżoną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, uzasadnienie wniesienia odwołania, zakres żądania Wykonawcy, uprawdopodobnienie okoliczności zachowania NPR/IH/2020/043 – SIWZ – Wykonanie kontrolnego pomiaru skuteczności ochrony katodowej budowli hydrotechnicznych w Porcie Północnym. Strona 10 z 11 terminu do wniesienia odwołania, wskazanie interesu prawnego, który w ocenie Wykonawcy został naruszony. 5. Zamawiający odrzuca odwołanie wniesione po terminie. 6. Odwołanie Zamawiający rozstrzyga w terminie 21 dni od dnia jego wniesienia. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu rozstrzygnięcia odwołania. 7. Brak rozstrzygnięcia odwołania w terminie, uznaje się za jego oddalenie. 8. Rozstrzygnięcie odwołania jest ostateczne. 9. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje możliwości zawarcia przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.”

18. Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ 18.1. Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ nie później niż do końca dnia, w którym upływa 1/2 wyznaczonego terminu na składanie ofert tj. do 11.08.2020 r. Treść zapytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami lecz bez ujawniania źródła zapytania Zamawiający opublikuje na swojej stronie internetowej. 18.2. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną modyfikację SIWZ Zamawiający opublikuje na swojej stronie internetowej. 18.3. Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści niniejszej SIWZ. Informację o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający opublikuje na swojej stronie internetowej.

19. Procedura postępowania w sprawie możliwości odrzucenia oferty z powodu rażąco niskiej ceny (RNC), o której mowa w § 23 ust. 6 Regulaminu. 19.1. Zamawiający przeprowadza procedurę wyjaśnienia podejrzenia RNC w każdym merytoryczne uzasadnionym przypadku. 19.2. Przesłanki w szczególności wskazujące na zasadność powzięcia podejrzenia RNC: 19.2.1. Jeżeli w postępowaniu złożono 2 lub więcej ofert: cena oferty jest niższa od kwoty stanowiącej 60 % mediany zbioru liczb: ceny złożonych ofert oraz wartość zamówienia. Wyjaśnienie pojęcia „mediana zbioru liczb”: zbiór należy uszeregować w porządku rosnącym, mediana zbioru to liczba środkowa lub średnia z dwóch liczb środkowych – jeżeli ilość liczb jest parzysta. 19.2.2. Jeżeli w postępowaniu złożono 1 ofertę: cena oferty jest niższa od kwoty odpowiadającej 60 % wartości zamówienia. 19.3. Przesłanki przeciwne powzięciu podejrzenia RNC w ofercie: 19.3.1. Podmiot który złożył ofertę, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu na składanie ofert, wykonał należycie na rzecz Zamawiającego zamówienie rodzajem i zakresem porównywalne z zamówieniem będącym przedmiotem postępowania. 19.3.2. Ilość ofert spełniających przesłanki określone w punkcie 19.2 jest większa lub równa 3. 19.4. Zamawiający może nie podjąć podejrzenia RNC pomimo wystąpienia przesłanek określonych w punkcie 19.2. i braku przesłanek określonych w punkcie 19.3. jeżeli podjęcie podejrzenia jest niezasadne z innych przyczyn i okoliczności znanych KP. Okoliczności te mogą dotyczyć zarówno cech zamówienia i oferty Wykonawcy, jak również cech podmiotowych Wykonawcy. 19.5. W przypadku powzięcia podejrzenia RNC, Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień. Wezwanie musi zawierać informację o przesłance podjęcia podejrzenia RNC. NPR/IH/2020/043 – SIWZ – Wykonanie kontrolnego pomiaru skuteczności ochrony katodowej budowli hydrotechnicznych w Porcie Północnym. Strona 11 z 11 19.6. Wykonawca zobowiązany jest udzielić wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny ponieważ na nim spoczywa obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera RNC. Wyjaśnienia muszą odpowiadać następującym wymaganiom: 19.6.1. Zawierają opis dostępnych Wykonawcy korzystnych warunków wykonania zamówienia. W szczególności wyjaśnienia mogą wskazywać: a) oszczędność metody wykonania zamówienia i wybranych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, b) oryginalność projektu Wykonawcy, c) wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne Wykonawcy, d) oszczędność kosztów pracy ustalonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, w zakresie jaki ma zastosowanie do realizacji zamówienia, w tym oszczędności wynikające z otrzymywania pomocy publicznej. 19.6.2. Zawierają zbilansowanie cen wszystkich części składowych zamówienia z ceną oferty lub zawierają oszacowanie kwot oszczędności wynikających z okoliczności wymienionej w wyjaśnieniach. 19.6.3. Do wyjaśnień Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody na dostępność okoliczności na jakie się powołuje lub opis dostępności dla Wykonawcy jeżeli nie może przedstawić dowodów ze względu na rodzaj okoliczności lub etap postępowania. 19.7. Oceniając wyjaśnienia Wykonawcy Zamawiający kieruje się własną wiedzą i doświadczeniem. 19.8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie złoży wyjaśnień lub złożone wyjaśnienia nie wykazują, że oferta nie zawiera RNC.

20. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Wykonawcy została zawarta w Załączniku nr 5 A do SIWZ. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania osobom, których dane osobowe będzie przekazywać Zamawiającemu w związku z udziałem w niniejszym postępowaniu klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 5 B do SIWZ. Zarządowi Morskiego Portu Gdańsk S.A. przysługuje uprawnienie do zweryfikowania prawdziwości złożonego oświadczenia poprzez zażądanie od Wykonawcy dowodów zrealizowania obowiązku informacyjnego.

21. Załączniki do SIWZ, stanowiące jego integralną część. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 - Formularz oferty Załącznik nr 2A - Formularz cenowy Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu Załącznik nr 3A - Wykaz wykonanych robót Załącznik nr 4 - Projekt umowy Załącznik nr 5A - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (Art. 13 RODO) Załącznik nr 5B Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (Art. 14 RODO)

O firmie

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Bezpieczny port w biznesie

Profil firmy Jak dojechać

Dziękujemy za wysłane grafiki.