• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Wykonanie kompletu żagli wraz z wykonaniem projektu graficznego

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonanie kompletu żagli wraz z wykonaniem projektu graficznego
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Wykonanie kompletu żagli wraz z wykonaniem projektu graficznego
Powstaje w kontekście naboru
POPT.14.21.00-IZ.00-00-001/19 - Program Rozwój Lokalny

Część 1
Wykonanie kompletu żagli

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletu żagli (grot + fok z wszytym sztagiem) do jachtu Conrad 605 wraz z wykonaniem projektu graficznego zgodnie z wytycznymi Zamawiającego w ramach projektu ,,Kierunek Przyszłość - Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego" finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (85%) i budżetu państwa (15%) w ramach Programu Rozwój Lokalny.
Wszelkie szczegóły odnośnie zapytania ofertowego znajdują się w załączniku.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-10-02
Termin składania:2023-10-02
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-10

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Wymagania:Warunki zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany i uzgodnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalne są, pod rygorem nieważności, zmiany postanowień niniejszej umowy, jeżeli przy ich uwzględnianiu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że obejmują one następujące kwestie:
a. zmiany części zamówienia, którą wykonują podwykonawcy,
b. wprowadzenia podwykonawcy, w przypadku braku możliwości wykonania siłami własnymi za wiedzą Zamawiającego,
c. zmiany terminu, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,
d. zmiany danych (zmiana siedziby Wykonawcy, rachunku bankowego) zarówno po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy w sytuacji gdy w trakcie obowiązywania umowy zaistnieją takie zmiany.
e. zmiany wynagrodzenia wykonawcy (wzrost lub obniżenie ceny ofertowej)
w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT
w czasie realizacji zamówienia, o wielkość tej stawki.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania usługi,
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Formularz ofertowy i podpisany wzór umowy
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-09-22
Data ostatniej zmiany
2023-09-22 12:16:20

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena 100%
Kontakt:Osoby do kontaktu
Kamil Stanos
tel.: 41-27-38-200
e-mail: kamil.stanos@starachowice.eu
Język kontaktu:polski
Kod CPV:22460000-2, 39522400-1, 79341000-6, 79342200-5
Numer dokumentu:2023-33268-174086, PF.042.8.2023.58
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.