• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wykonanie kompletów elementów z laminatu do wyprodukowania jachtów motorowych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonanie kompletów elementów z laminatu do wyprodukowania jachtów motorowych
Standard

Dane kontaktowe

Opis:MARTEL BOAT SP. ZO.O. DZIAŁALNOŚĆ B+R
Powstaje w kontekście projektu
RPWM.01.02.01-28-0079/19 - MARTEL BOAT SP. ZO.O. DZIAŁALNOŚĆ B+R

Część 1
Wykonanie dwóch kompletów elementów z laminatu do wyprodu

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch kompletów elementów z laminatu do wyprodukowania dwóch jachtów motorowych w ramach projektu pt. ,,MARTEL BOAT SP. Z O.O. DZIAŁALNOŚĆ B+R" realizowanego w ramach Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w formularzu opis przedmiotu zamówienia, (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę obejmującą całość zamówienia, gdyż zamówienie nie zostało podzielone na wyodrębnione części i musi być zrealizowane w całości
Okres gwarancji
24 miesiące
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-07-26
Termin składania:2022-07-26
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
węgorzewski
Gmina
Węgorzewo
Miejscowość
Węgorzewo
Wymagania:Warunki zmiany umowy
7. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania.
Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w poniższym zakresie:
1) zmiana terminu wykonania zamówienia, w przypadku działania siły wyższej (tj. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach), uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w terminie umownym, której Wykonawca nie mógł zapobiec lub której nie mógł przewidzieć, po udokumentowaniu Zamawiającemu faktu wystąpienia tych zdarzeń oraz rzeczywistego ich wpływu na termin realizacji przedmiotu umowy.
2) zmiana terminu wykonania umowy, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy, lub zmianę sposobu wykonania dostawy spowodowane okolicznościami związanymi
z wystąpieniem COVID-19,
3) zmiana terminu wykonania zamówienia z powodu zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi;
4) zmiana terminu wykonania umowy z powodu wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
8. Wszelkie zmiany umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zgody obu stron w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony umowy.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty, tj.:
a) formularz ofertowy sporządzony wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
b) formularz opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy sporządzony wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
c) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego,
d) pełnomocnictwo do podpisywania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego. W przypadku spółki cywilnej należy przedłożyć stosowne umocowanie do reprezentowania wspólników spółki tj. umowa spółki cywilnej lub uchwała wspólników lub pełnomocnictwo.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-07-18
Data ostatniej zmiany
2022-07-18 12:00:14

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium I: Cena - 80 %
Maksymalną liczbę punktów (80) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za realizację zamówienia.
Szczegółowy opis kryterium zawarty w rozdziale X Zapytania ofertowego
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium II: Gwarancja i rękojmia na przedmiot zamówienia - 20 %
Szczegółowy opis kryterium zawarty w rozdziale X Zapytania ofertowego
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium II: Klauzula społeczna - zatrudnienie do realizacji zamówienia co najmniej
1 osoby niepełnosprawnej w pełnym wymiarze - 10 %
Szczegółowy opis kryterium zawarty w rozdziale X Zapytania ofertowego
Kontakt:Osoby do kontaktu
Piotr UŻYŃSKI
tel.: 603033343
e-mail: martelboat@gmail.com
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34500000-2, 44100000-1
Numer dokumentu:2022-41345-118517, 2/2022/ZO
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.