• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wykonanie kompleksowej ekspertyzy technicznej części podwodnej i nawodnej nabrzeża zachodniego półwyspu ,,KOSA" w miejscu stwierdzonego ubytku gruntu

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonanie kompleksowej ekspertyzy technicznej części podwodnej i nawodnej nabrzeża zachodniego półwyspu ,,KOSA" w miejscu stwierdzonego ubytku gruntu
Standard

Dane kontaktowe

Opis:ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
W imieniu KOMENDY PORTU WOJENNEGO ŚWINOUJŚCIE zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania nr 62/P/INFR/2021 na:
Wykonanie kompleksowej ekspertyzy technicznej części podwodnej i nawodnej nabrzeża zachodniego półwyspu ,,KOSA" w miejscu stwierdzonego ubytku gruntu
II. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie kompleksowej ekspertyzy technicznej części podwodnej i nawodnej nabrzeża zachodniego półwyspu ,,KOSA" w miejscu stwierdzonego ubytku gruntu:
a) określenie przyczyny powstałego ubytku (z wykonaniem dokumentacji fotograficznej i graficznej),
b) określenie zakresu uszkodzeń oraz przedstawienie niezbędnego zakresu prac do wykonania w celu dopuszczenia nabrzeża do eksploatacji,
c) oszacowanie kosztów naprawy oraz na podstawie przeprowadzonych badań wydanie zaleceń dla użytkownika w zakresie funkcjonowania nabrzeża do czasu wykonania naprawy.
Miejsce i termin składania:Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 05.11.2021 r.
2. Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na adres: kpw.zpoferty@ron.mil.pl
Termin składania:2021-11-05
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: nie później niż do 30 listopada 2021 r.
2. Miejsce wykonania zamówienia: teren podlegający Komendzie Portu Wojennego Świnoujście.
Wymagania:I. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w KPW Świnoujście (od 10.000 złotych brutto do 130.000 złotych netto) i na zasadach określonych w zaproszeniu.
IV. Zasady prowadzenia postępowania:
1. Wykonawca może w terminie do dnia 03.11.2021 r. zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie lub zmianę warunków zamówienia oraz wzoru umowy.
2. Zamawiający niezwłocznie udziela odpowiedzi zamieszczając informację na stronie.
3. Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić warunki zamówienia. Powyższe zmiany zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli na skutek zmiany będzie konieczne wydłużenie terminu składania ofert, Zamawiający przedłuży ten termin o czas niezbędny na przygotowanie ofert.
4. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w treści oferty oraz inne omyłki polegające na niezgodności z zaproszeniem, które nie powodują istotnej zmiany oferty, zawiadamiając niezwłocznie o tym wykonawcę.
5. Wykonawca może w terminie 3 dni złożyć oświadczenie, że nie wyraża zgody na poprawioną omyłkę polegającą na niezgodności zaproszeniem. W takim wypadku jego oferta podlega odrzuceniu.
6. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, albo które zawierają błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie dokumenty muszą spełniać warunki określone przez Zamawiającego.
7. Oferta podlega odrzuceniu, gdy:
a) jest niezgodna z Regulaminem;
b) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia;
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania.
8. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni liczonych od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. Termin ten może zostać wydłużony na wniosek zamawiającego lub samodzielnie o okres nie dłuższy niż 30 dni.
9. Termin związania z ofertą (max 30 dni) upływa w dniu 04.12.2021 r.
10. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: a) cena 100%
11. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie bez podawania przyczyn.
12. Informację o wynikach postępowania Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.
V. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty, jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty:
1. Pełnomocnictwo (o ile występuje ).
VI. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego zaproszenia.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na komputerze lub inną techniką w sposób czytelny i trwały.
3. Każda strona oferty powinna być ponumerowana.
4. Każda naniesiona przez wykonawcę zmiana powinna być przez niego parafowana.
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
6. Oferta musi być kompletna. Na ofertę składa się formularz oferty o treści Zgodnej ze wzorem określonym wg załącznika nr 1 oraz pozostałe dokumenty wskazane w zaproszeniu.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Dopuszcza się przedkładanie dokumentów w kopiach, przy czym w razie wątpliwości Zamawiającego może on wezwać do przedstawienia oryginału dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność.
9. Wszelkie poprawki naniesione w treści oferty powinny być podpisane przez osobę podpisującą ofertę.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:
1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z wykonawcami wyłącznie drogą e-mailową.
2. Forma porozumiewania się określona w pkt 1 obejmuje wszystkie oświadczenia, zawiadomienia, wezwania, wnioski składane przez zamawiającego i wykonawcę.
3. W przypadku porozumiewania się drogą e-mailową każda ze stron obowiązana jest niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania zawiadomienia, wezwania, oświadczenia, wniosku lub informacji pod rygorem nieważności.
4. Dane kontaktowe Zamawiającego umieszczone są w nagłówku zaproszenia.
IX. Opis sposobu obliczania ceny:
1. Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawca powinien również uwzględnić ewentualne ryzyko, związane nieprzewidzianymi okolicznościami przy realizacji zamówienia, które mogą i powinny być brane pod uwagę przez profesjonalistę realizującego zamówienie.
2. Cena podana w formularzu za realizację całości zamówienia musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wykonawca podaje cenę netto (bez podatku VAT) oraz cenę brutto (wraz z podatkiem VAT).
4. Wszystkie obliczenia powinny zostać dokonane ze szczególną starannością, a następnie podlegać wpisaniu do formularza oferty. W celu uniknięcia ewentualnych omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych należy dokonać sprawdzenia
ich poprawności.
X. Postanowienia końcowe:
1. Postępowanie ma charakter otwarty.
2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający informuje wybranego wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy.
4. W przypadku uchylania się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę następnego w kolejności wykonawcy.
5. Za uchylanie się od podpisania umowy Zamawiający uznaje w szczególności:
a) odmowę podpisania umowy;
b) nie stawienie się bez usprawiedliwienia uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy w terminie i miejscu wyznaczonym na podpisanie umowy.
6. Zapłata faktury za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w formie przelewu na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego.
Uwagi:XII. Informacja dotycząca RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komenda Portu Wojennego Świnoujście siedziba w 72-600 Świnoujście, ul. Steyera 28.
2. Inspektor Danych Osobowych: w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych kmdr. ppor. Andrzejem DOMINIKIEM, tel. 261-242-980 i za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.kpws@ron.mil.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa wart. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Kontakt:XI. Do udzielania ewentualnych wyjaśnień w niniejszym postępowaniu upoważniono ze strony Zamawiającego osoby:
1. od strony merytorycznej:
- pan Cezary CHMIELEWSKI
- pani Kazimiera SZYMAŃSKA
- pan Krzysztof SZCZYGIEŁ
2. prowadzące postępowanie:
- pani Ida SUCHOMSKA
- pani Ryszarda ALKSNIN - KOZŁOWSKA
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:62/P/INFR/2021
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.