• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wykonanie i montaż gruszki dziobowej

Standard

Dane kontaktowe

Opis:wykonanie i montaż gruszki dziobowej na jednostce rybackiej JAS-31 zgodnie z załączonym projektem zatwierdzonym przez PRS.
prace muszą być wykonanie w porcie rybackim w Jastarni
wycena nie obejmuje prac konserwacyjno-malarskich
koszty nie obejmują kosztów slipowania i postoju na nabrzeżu remontowym
Miejsce i termin składania:Koniec terminu składania ofert
2022-07-22
Termin składania:2022-07-22
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia
2022-10-31
Wymagania:Warunki udziału w postępowaniu
doświadczenie w przedmiotowym zakresie prac
posiadanie zaplecza technologicznego w porcie w Jastarni niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia
Odrzucenie oferty
Odrzucenie oferty
Odrzuceniu podlegają oferty:
1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
2. złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym
3. złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych
4. które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.
Dodatkowe informacje
Wykluczenia
Wykluczeniem podlegać będą podmioty/wykonawcy powiązane kapitałowo lub osobowo, przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób.
Uwagi:Kryteria
Kryteria
Kryterium Waga
cena 100
Opis sposobu przyznania punktacji
Przy dokonywaniu oceny oferty zamawiający posłuży się następującym wzorem C= (Cn÷Co) x 100 punktów
C - przyznane punkty,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
Co - cena oferty ocenianej.
Numer dokumentu:03/11/07/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.