• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Wykonanie i dostawa multipanelowych sieci stawnych do połowów w wodach przejściowych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonanie i dostawa multipanelowych sieci stawnych do połowów w wodach przejściowych
Standard

Dane kontaktowe

Opis:wykonanie i dostawa 130 sztuk multipanelowych sieci stawnych do połowów w
wodach przejściowych typu ,,Nordycka sieć badawcza do połowów przybrzeżnych - Nordic coastal
survey net- powtórka".
IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego 130 sztuk
multipanelowych sieci stawnych do połowów w wodach przejściowych typu ,,Nordycka sieć badawcza do
połowów przybrzeżnych - Nordic coastal survey net" zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu

zamówienia (załącznik 2) oraz ze wzorem umowy (załącznik 3) stanowiących załączniki do niniejszego
zaproszenia.
Miejsce i termin składania:1. Sposób złożenia oferty: oferty należy składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej
mtebecio@mir.gdynia.pl W temacie wiadomości należy wpisać: 08/FZP/DM/2023- oferta. Oferta
musi być zaszyfrowana hasłem, które Wykonawca prześle Zamawiającemu na ten sam adres poczty
elektronicznej w terminie do 10 minut po terminie otwarcia ofert tj. w dniu 27.02.2023 r., w godz.
od 11:30 do 11:40. Zamawiający zwrotnie potwierdzi otrzymanie oferty i hasła. Prosimy upewnić
się, że oferta i hasło zostały odebrane.
2. TERMIN SKŁADANIA ofert: oferty należy złożyć do dnia 27.02.2023r. do godz. 11:00
Termin składania:2023-02-27
Otwarcie:3. Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego tj. Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, pok. 514. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania publicznej sesji otwarcia ofert. Zamawiający prześle informacje z otwarcia ofert niezwłocznie po ich otwarciu na wniosek wykonawcy.
Miejsce i termin realizacji:VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie w terminie 30 kwietnia 2023r.
Wymagania:Przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie w terminie 30 kwietnia 2023r.
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Warunkiem ubiegania się wykonawcy o zamówienie, jest:
1) Brak powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą, a Zamawiającym, wykluczeniu z
postępowania w szczególności będą podlegać osoby, które:
a) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub są związane z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostają we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego
zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w
stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą, otrzymywały od wykonawcy wynagrodzenie z innego
tytułu lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia;
c) pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona
wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia z uwagi na posiadanie bezpośredniego lub pośredniego interesu finansowego,
ekonomicznego lub osobistego w określonym rozstrzygnięciu tego postępowania
2) nie pozostają w stanie likwidacji, ani upadłości - warunek zostanie uznany za spełniony w
przypadku, gdy Wykonawca złoży oświadczenie wg wzoru w Załączniku nr 1 do niniejszego
zaproszenia - Formularz oferty.
3) Brak przesłanek do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023r. poz. 129)
1
- warunek
VIII. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca
przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa wyżej tj. drogą elektroniczną, każda ze stron
na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
IX. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną z wnioskiem
o wyjaśnienie treści dokumentów dotyczących zaproszenia do złożenia ofert. Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści dokumentów wpłynął po upływie terminu składania pytań
tj. później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania.
3. Treść zapytań i wyjaśnienia zostaną przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
niniejsze zaproszenie do składania ofert.
4. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może
zmienić treść dokumentów związanych z zaproszeniem. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże

niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejsze zaproszenie do składania
ofert.
XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
4. Na ofertę składają się:
a) Wypełniony i podpisany formularz oferty - załącznik nr 1,
b) Pełnomocnictwo do złożenia oferty (tylko, jeżeli nie wynika ono z np. KRS lub wpisu do
CEiIDG),
5. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Wymagany jest czytelny podpis.
6. Ofertę można złożyć w postaci skanu prawidłowo podpisanego dokumentu.
7. Ofertę można podpisać podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub popisem zaufanym
osoby/osób upoważnionej/ upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą
reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowanym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym
dokumencie.
8. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z treści
dokumentów dołączonych do oferty. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie
wynika bezpośrednio z treści dokumentu określającego status prawny Wykonawcy (odpis z
właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) do oferty

należy dołączyć oryginał lub kopię stosownego pełnomocnictwa, określającego jego zakres i
wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
9. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
XII. OPIS KRYTERIÓW i SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERTY
1. W niniejszym postępowaniu stosowane będzie jedno kryterium:
a) cena brutto oferty - 100%
Kryterium cena będzie obliczane na podstawie następującego wzoru:
2. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty kompletne i przygotowane zgodnie w wymogami
określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym. Oferty niespełniające wymagań określonych w
zapytaniu zostaną odrzucone.
3. W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
4. Jeżeli w postępowaniu nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy,
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.
5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która spełni wszystkie wymagania postawione w
zaproszeniu i załącznikach do niego oraz uzyska najwyższą ilość punktów.
6. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
Kontakt:3. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Magdalena Tebecio.
Wszystkie pytania w związku z niniejszym postępowaniem należy kierować na e-mail:
mtebecio@mir.gdynia.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:37413100
Numer dokumentu:08/FZP/DM/2023.
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.