• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Wykonanie i dostawa multipanelowych sieci stawnych do połowów w wodach przejściowych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonanie i dostawa multipanelowych sieci stawnych do połowów w wodach przejściowych
Standard

Dane kontaktowe

Opis:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego 130 sztuk
multipanelowych sieci stawnych do połowów w wodach przejściowych typu ,,Nordycka sieć badawcza do
połowów przybrzeżnych - Nordic coastal survey net" zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu

zamówienia (załącznik 2) oraz ze wzorem umowy (załącznik 3) stanowiących załączniki do niniejszego
zaproszenia.
Miejsce i termin składania:Sposób złożenia oferty: oferty należy składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej
mtebecio@mir.gdynia.pl W temacie wiadomości należy wpisać: 04/FZP/DM/2023- oferta. Oferta
musi być zaszyfrowana hasłem, które Wykonawca prześle Zamawiającemu na ten sam adres poczty
elektronicznej w terminie do 10 minut po terminie otwarcia ofert tj. w dniu 17.02.2023 r., w godz.
od 10:30 do 10:40. Zamawiający zwrotnie potwierdzi otrzymanie oferty i hasła. Prosimy upewnić
się, że oferta i hasło zostały odebrane.
TERMIN SKŁADANIA ofert: oferty należy złożyć do dnia 17.02.2023r. do godz. 10:00
Termin składania:2023-02-17
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj. Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, pok. 514.
Miejsce i termin realizacji:TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie w terminie 30 kwietnia 2023r.
Wymagania:TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo
zamówień publicznych. Zaproszenie zostaje zamieszczone na stronie http://www.mir.gdynia.pl
PODSTAWA PRAWNA REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamawiający prowadzi postępowanie o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych działając na
podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2022 r. poz. 1710).
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Warunkiem ubiegania się wykonawcy o zamówienie, jest:
1) Brak powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą, a Zamawiającym, wykluczeniu z
postępowania w szczególności będą podlegać osoby, które:
a) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub są związane z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostają we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego
zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w
stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą, otrzymywały od wykonawcy wynagrodzenie z innego
tytułu lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia;
c) pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona
wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia z uwagi na posiadanie bezpośredniego lub pośredniego interesu finansowego,
ekonomicznego lub osobistego w określonym rozstrzygnięciu tego postępowania
2) nie pozostają w stanie likwidacji, ani upadłości - warunek zostanie uznany za spełniony w
przypadku, gdy Wykonawca złoży oświadczenie wg wzoru w Załączniku nr 1 do niniejszego
zaproszenia - Formularz oferty.
3) Brak przesłanek do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023r. poz. 129)
1
- warunek

zostanie uznany za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca złoży oświadczenie wg wzoru w
Załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia - Formularz oferty.
OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca
przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa wyżej tj. drogą elektroniczną, każda ze stron
na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
IX. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną z wnioskiem
o wyjaśnienie treści dokumentów dotyczących zaproszenia do złożenia ofert. Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści dokumentów wpłynął po upływie terminu składania pytań
tj. później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania.
3. Treść zapytań i wyjaśnienia zostaną przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
niniejsze zaproszenie do składania ofert.
4. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może
zmienić treść dokumentów związanych z zaproszeniem. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejsze zaproszenie do składania
ofert.
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania publicznej sesji otwarcia ofert. Zamawiający prześle
informacje z otwarcia ofert niezwłocznie po ich otwarciu na wniosek wykonawcy.
XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
4. Na ofertę składają się:
a) Wypełniony i podpisany formularz oferty - załącznik nr 1,
b) Pełnomocnictwo do złożenia oferty (tylko, jeżeli nie wynika ono z np. KRS lub wpisu do
CEiIDG),
5. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Wymagany jest czytelny podpis.
6. Ofertę można złożyć w postaci skanu prawidłowo podpisanego dokumentu.
7. Ofertę można podpisać podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub popisem zaufanym
osoby/osób upoważnionej/ upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą
reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowanym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym
dokumencie.
8. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z treści
dokumentów dołączonych do oferty. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie
wynika bezpośrednio z treści dokumentu określającego status prawny Wykonawcy (odpis z
właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) do oferty

należy dołączyć oryginał lub kopię stosownego pełnomocnictwa, określającego jego zakres i
wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
9. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
XII. OPIS KRYTERIÓW i SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERTY
1. W niniejszym postępowaniu stosowane będzie jedno kryterium:
a) cena brutto oferty - 100%
Kryterium cena będzie obliczane na podstawie następującego wzoru:
2. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty kompletne i przygotowane zgodnie w wymogami
określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym. Oferty niespełniające wymagań określonych w
zapytaniu zostaną odrzucone.
3. W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
4. Jeżeli w postępowaniu nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy,
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.
5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która spełni wszystkie wymagania postawione w
zaproszeniu i załącznikach do niego oraz uzyska najwyższą ilość punktów.
6. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejsze zapytanie ma formę porównania ofert. Nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu
ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie daje żadnemu z oferentów prawa roszczenia udzielenia
zamówienia.
2. Zamawiający ma prawo do zawieszenia postępowania bez wyboru oferty oraz do jego unieważnienia
bez podawania przyczyny na dowolnym etapie.
Uwagi:KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ SWOBODNEGO
PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Morski Instytut Rybacki - Państwowy
Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia,
2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Morskim Instytucie Rybackim - Państwowym
Instytucie Badawczym można kontaktować się mailowo na adres: iod@mir.gdynia.pl lub
rodo@mir.gdynia.pl oraz telefonicznie na nr. +48 587-356-367/251,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4) Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub
umowy powierzenia przetwarzania danych.
5) Ponadto dane publikowane będą na stronie internetowej i stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Administratora.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskaliśmy, a
po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa, w tym rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)
8) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp,
9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
10) będzie przysługiwało Pani/Panu:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;

11) nie będzie przysługiwało Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora
lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego.
Kontakt:Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Magdalena Tebecio.
Wszystkie pytania w związku z niniejszym postępowaniem należy kierować na e-mail:
mtebecio@mir.gdynia.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:37413100
Numer dokumentu:FZP/w/2023/MT, 04/FZP/DM/2023
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.