• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony w obszarach Natura 2000

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony w obszarach Natura 2000
Standard

Dane kontaktowe

Zapytanie ofertowe

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207

Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na:

1. Tytuł zamówienia:

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony

w obszarach Natura 2000 „Ostoja na Zatoce Pomorskiej" (PLH990002) i "Ujście Odry

i Zalew Szczeciński" (PLH320018) nadzorowanych przez Dyrektora Urzędu Morskiego

w Szczecinie.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu

wiedzy o przedmiotach ochrony w obszarach Natura 2000 „Ostoja na Zatoce Pomorskiej"

(PLH990002) i "Ujście Odry i Zalew Szczeciński" (PLH320018) nadzorowanych przez

Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymogi i warunki jego wykonania zostały

przedstawione w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 do niniejszego zapytania

ofertowego.

3. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli w okresie 8 lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie

co najmniej 3 usługi o wartości co najmniej 5 000 zł brutto obejmujące swoim zakresem:

a) ekspertyzy przyrodnicze lub prace polegające na inwentaryzacji gatunków

lub monitoringu gatunków lub monitoringu siedlisk gatunków - będących

przedmiotami ochrony w obszarach Natura 2000, tj. gatunków ssaków morskich (fok,

morświna) lub ryb (w szczególności parposza, ciosy, łososia, bolenia) lub minogów

(w szczególności minoga morskiego, minoga rzecznego) lub;

b) planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszarów Natura 2000, w których

przedmiotami ochrony były gatunki ssaków morskich (fok, morświna) lub ryb

(w szczególności parposza, ciosy, łososia, bolenia) lub minogów (w szczególności

minoga morskiego, minoga rzecznego) lub;

c) planu ochrony rezerwatów przyrody lub parków narodowych, w których przedmiotami

ochrony były gatunki ssaków morskich (fok, morświna) lub ryb

(w szczególności parposza, ciosy, łososia, bolenia) lub minogów (w szczególności

minoga morskiego, minoga rzecznego),

wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi

zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały 

2

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.

Przez jedną wykonaną usługę Zamawiający rozumie realizację jednej ekspertyzy /

jednego planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszarów Natura 2000 / jednego

planu ochrony rezerwatu przyrody lub parku narodowego.

Ponadto Wykonawca wykaże, że będzie dysponował na etapie realizacji umowy osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia, które spełniają następujące wymagania:

Lp.

Skład zespołu

opracowującego

ekspertyzę

Wykształcenie

Doświadczenie

Za odpowiednie doświadczenie

i wiedzę Zamawiający uzna

doświadczenie w wykonaniu lub

współpracy w wykonaniu w

okresie ostatnich 8 lat przed

upływem terminu składania

ofert:

1.

Osoba

specjalizująca się

/ osoby

specjalizujące się

w zakresie

gatunków

kręgowców

wodnych (ssaki

morskie, minogi,

ryby)

Wykształcenie wyższe

(ochrona środowiska, nauki

biologiczne, nauki rolnicze,

nauki leśne lub nauki

pokrewne) lub wykształcenie

średnie i co najmniej 3-letnie

zatrudnienie lub

samozatrudnienie w sektorze

ochrony środowiska, ochrony

przyrody, badań naukowych i

prac rozwojowych w

dziedzinie nauk

przyrodniczych.

przynajmniej jednej:

- ekspertyzy przyrodniczej lub

pracy polegającej na

inwentaryzacji gatunków lub

monitoringu gatunków lub

monitoringu siedlisk gatunków -

będących przedmiotami

ochrony w obszarach Natura

2000, tj. gatunków ssaków

morskich (fok, morświna) lub

ryb (w szczególności parposza,

ciosy, łososia, bolenia) lub

minogów (w szczególności

minoga morskiego, minoga

rzecznego) lub;

- planu zadań ochronnych lub

planu ochrony dla obszarów

Natura 2000, w których

przedmiotami ochrony były

gatunki ssaków morskich (fok,

morświna) lub ryb (w

szczególności parposza, ciosy,

łososia, bolenia) lub minogów

(w szczególności minoga

morskiego, minoga rzecznego)

lub;

- planu ochrony rezerwatów

przyrody lub parków

narodowych, w których

przedmiotami ochrony były

gatunki ssaków morskich (fok,

morświna) lub ryb (w 

3

szczególności parposza, ciosy,

łososia, bolenia) lub minogów

(w szczególności minoga

morskiego, minoga rzecznego).

2.

Osoba

specjalizująca się

/ osoby

specjalizujące się

w zakresie GIS

Zamawiający uzna osobę / osoby posiadającą / posiadające

odpowiednie, doświadczenie i wiedzę w zakresie

wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji

danych geograficznych, która w okresie ostatnich 8 lat przed

upływem terminu składania ofert wykonała co najmniej jedną

usługę związaną z przygotowaniem zbiorów danych, zgodnie ze

standardami GIS w ochronie przyrody.

Uwaga: Zamawiający dopuszcza sprawowanie przez jedną osobą 2 ww. funkcji.

Zamawiający informuje, iż zmiana osób wyznaczonych do realizacji zamówienia,

na doświadczenie których Wykonawca powołał się w złożonej ofercie, będzie możliwa

jedynie w przypadku zastąpienia tych osób osobami legitymującymi się nie gorszymi

uprawnieniami / kwalifikacjami oraz posiadającymi co najmniej równoważne

doświadczenie zawodowe co osoby zastępowane. Zastąpienie potencjału kadrowego

nowymi osobami jest możliwe jedynie po zyskaniu zgody Zamawiającego.

4. Czas realizacji zamówienia ustala się do dnia 30 listopada 2021 r., z następującym

podziałem na etapy:

a) I etap prac (przedstawienie wyników prac inwentaryzacyjnych) - do dnia 30 lipca

2021 r. (45% wartości zamówienia),

b) II etap prac (przedstawienie: kolejnych wyników prac inwentaryzacyjnych, ostatecznej

wersji ekspertyzy, propozycji aktualizacji SDFów, oceny stanu populacji i siedlisk

gatunków, działań ochronnych, przedstawienie i weryfikacja zagrożeń) - do dnia

30 listopada 2021 r. (55% wartości zamówienia).

5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oceniane będą wyłącznie oferty nieodrzucone.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans

ceny 100% i spełni wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Opis sposobu obliczenia ceny:

a) Wykonawca poda cenę oferty w formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru

stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.

b) Ceny muszą być wyrażone w złotych polskich, z dokładnością nie większą niż dwa

miejsca po przecinku.

c) Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne

dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki

wynikające z obowiązujących przepisów.

d) Oferowana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją

zamówienia, a wartość kosztów pracy przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa

od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r., poz. 2177, z późn. zm.).

e) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

4

Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór

oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,

wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

f) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych

polskich.

g) Cena oferty musi obejmować pełny zakres zamówienia i powinna uwzględniać

wszystkie koszty mające na nią wpływ.

6. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami Pan Andrzej Zych, tel.: +48 91 44 03

325.

7. Dokumenty i oświadczenia wymagane na etapie składania oferty:

a) Zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub

sytuacji podmiotu trzeciego.

b) Pełnomocnictwo - jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez

pełnomocnika, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające

pełnomocnika do tej czynności.

c) Podpisany przez osobę upoważnioną formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 6

do niniejszego zapytania ofertowego.

d) Oferta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy zamówienia, cenę za wykonanie

zamówienia (cena netto zamówienia + 23% VAT i cenę brutto zamówienia) -

jednoznaczną i ostateczną. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie

ważności oferty i nie będzie podlegała jakimkolwiek zmianom.

e) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykaz osób należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7

do niniejszego zapytania ofertowego.

f) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych

również wykonywanych, w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których

usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wraz z dowodami

określającymi, czy usługi wykazane na potwierdzenie spełniania warunku udziału

w postępowaniu, zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

g) Wykaz usług należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8

do niniejszego zapytania ofertowego.

Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są:

- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego

usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych

są wykonywane (W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

5

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte

wykonywanie),

- oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa

powyżej. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać

przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres oferty@ums.gov.pl w terminie 14 dni

kalendarzowych liczonych od dnia następnego po dniu publikacji z dopiskiem oferta

na:

„Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy

o przedmiotach ochrony w obszarach Natura 2000 „Ostoja na Zatoce Pomorskiej”

(PLH990002) i „Ujście Odry i Zalew Szczeciński" (PLH320018) nadzorowanych

przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie”.

 Wojciech Zdanowicz

 Dyrektor Urzędu Morskiego

 /podpisano kwalifikowalnym podpisem elektronicznym/

Dziękujemy za wysłane grafiki.