• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wykonanie dokumentacji środowiskowych, tj. Kart Informacyjnych Przedsięwzięć

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonanie dokumentacji środowiskowych, tj. Kart Informacyjnych Przedsięwzięć
Standard

Dane kontaktowe

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207

Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na:

1. Tytuł zamówienia:

Wykonanie dokumentacji środowiskowych, tj. Kart Informacyjnych Przedsięwzięć -

(KIP), a w przypadku nałożenia przez organ właściwy do wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach konieczności przeprowadzenia oceny

oddziaływania na środowisko - Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

dla przedsięwzięć obejmujących:

a) „Budowę ostróg brzegowych na odcinku brzegu morskiego w miejscowościach

Niechorze i Pogorzelica (km 364,30 - 365,95)",

b) „Przebudowę ostróg brzegowych w miejscowości Kołobrzeg (km 329,850 -

330,370)".

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienie oraz uwagi dotyczące jego wykonania

zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

3. Symbol kategorii CPV:

71313440-1

71313000-5

4. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże,

że w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum

2 dokumentacje środowiskowe (Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia lub Raportu

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięć) dla przedsięwzięć

realizowanych w całości lub częściowo na obszarze wód morskich, tj. w strefie

brzegowej na styku plaży i morza o wartości brutto nie niższej niż 10 000 zł każda.

Dokumentem potwierdzającym spełnienie ww. warunku i prawidłowe wykonanie pracy

jest protokół odbioru pracy, kopia faktury, referencje lub poświadczenie.

5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

Najniższa cena brutto.

6. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:

Andrzej Zych - Starszy Specjalista ds. obszarów Natura 2000 i ochrony środowiska

w Inspektoracie Ochrony Wybrzeża Urzędu Morskiego w Szczecinie, tel. 91 44 03

325.

7. Oferta powinna zawierać:

a) nazwę Wykonawcy,

b) adres Wykonawcy,

Załącznik nr 3

do Regulaminu

udzielania zamówień publicznych

w Urzędzie Morskim w Szczecinie

c) cenę PLN netto,

d) stawkę podatku VAT - 23%,

e) cenę PLN brutto,

f) termin wykonania zamówienia:

 do dnia 30 listopada 2021 r. Wykonawca przekaże Zamawiającemu

dokumentacje środowiskowe (KIP) dla przedsięwzięć;

 od dnia złożenia przez Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji

środowiskowych dla ww. przedsięwzięć, tj. w ciągu 14 dni od dnia

protokoralnego odbioru pracy, Wykonawca będzie zobowiązany do bieżącej

i niezwłocznej współpracy z Zamawiającym oraz doradztwa merytorycznego

(udzielanie odpowiedzi, uzupełnień i wyjaśnień na wezwania organu

środowiskowego) na etapie wszczętego postępowania w sprawie uzyskania

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięć;

 w przypadku nałożenia przez organ właściwy do wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach konieczności przeprowadzenia oceny

odziaływania na środowisko dla danego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć -

Wykonawca przekaże Zamawiającemu Raport o oddziaływaniu danego

przedsięwzięcia na środowisko - w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. i będzie

zobowiązany do bieżącej i niezwłocznej współpracy z Zamawiającym oraz

doradztwa merytorycznego (udzielanie odpowiedzi, uzupełnień i wyjaśnień

na wezwania organu środowiskowego) na etapie prowadzonego postępowania

w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww.

przedsięwzięć;

 zamawiający uzna, że realizacja zamówienia została zakończona w momencie

uzyskania przez Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla ww. przedsięwzięć,

g) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej,

h) warunki płatności:

21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej, odpowiedniej

faktury VAT,

i) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania

wzorze umowy,

j) oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych

przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego

zapytania.

8. Miejsce i termin złożenia oferty”

Ofertę należy złożyć na adres oferty@ums.gov.pl w terminie do dnia 22 października

2021 r.

9. Załączniki do oferty:

a) wypełnione oświadczenie RODO - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

b) wypełnioną ofert cenową - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

10. Informacje dodatkowe:

Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie

udzielania zamówienia publicznego.

Dziękujemy za wysłane grafiki.