• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej jako drugostronne zasilanie w wodę terenu DCT w Porcie Gdańsk .
Krótki opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji wraz z budową sieci wodociągowej oraz studnią wodomierzową, jako drugostronne zasilanie w wodę terenu DCT w Porcie Gdańsk.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagane warunki jego wykonania zamieszczone są w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w Projekcie umowy zamieszczonym w Załączniku nr 4 do SIWZ.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA wniosków lub ofert: 2022-08-08 11:00
Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku przy Ul. Zamkniętej 18, Kancelaria Ogólna, w terminie 08.08.2022 r. do godz. 11:00 albo przesłać na adres Zamawiającego określony w pkt. 11.2.
W razie wpływu oferty za pośrednictwem poczty - decyduje data, godz. wpływu do Kancelarii Ogólnej Zamawiającego.
Termin składania:2022-08-08
Otwarcie:Oferty zostaną otwarte na publicznej sesji otwarcia ofert w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku Ul. Zamknięta 18 w sali 9A w dniu 08.08.2022 r. o godz. 11:15
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia 45 tygodni od daty zawarcia umowy.
Wadium:nie jest wymagane
Wymagania:KRYTERIA OCENY OFERT:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się wyłącznie ceną oferty, która stanowi jedyne kryterium oceny ofert. Kryterium ceny rozpatrywane będzie na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
Numer dokumentu:2022/BZP 00265996, NPR/IE/2022/046
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.