• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wykonanie częściowej wymiany odwodnienia linowego

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonanie częściowej wymiany odwodnienia linowego
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Wykonanie częściowej wymiany odwodnienia linowego na Nabrzeżu Remontowym i Wyposażeniowym.
1. Opis przedmiotu przetargu:

Wykonanie prac zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Specyfikacja:Ogłoszenie, regulamin przetargu wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Zarządu Portu Morskiego Hel Sp. z o.o. (www.porthel.home.pl ) albo w Sekretariacie Spółki, w godz.ch 800-1400.
Miejsce i termin składania:Oferty należy składać w siedzibie Organizatora, Ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel.

TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 30.09.2021 r. o godz. 1030.
Termin składania:2021-09-30
Otwarcie:Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.09.2021 r. o godz. 1100 w siedzibie Organizatora przetargu tj.: Ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel.
Miejsce i termin realizacji:2. Termin wykonania zamówienia:

15 grudnia 2021 r.
Wymagania:Oferty otrzymane przez Organizatora przetargu po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

5. Warunki uczestnictwa:

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które spełniają warunki zapisane w Regulaminie przetargu:

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Potwierdzenie spełnienia tych warunków przez Wykonawcę nastąpi poprzez złożenie stosownych oświadczeń i dokumentów wymienionych w Regulaminie Przetargu. Przy dokonaniu oceny spełnienia wymaganych warunków Organizator przetargu będzie kierował się regułą: ,,spełnia" albo ,,nie spełnia"
6. Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (cena 100%).
Uwagi:Ogłoszenie, regulamin przetargu wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Zarządu Portu Morskiego Hel Sp. z o.o. (www.porthel.home.pl ) albo w Sekretariacie Spółki, w godzinach 800-1400.
Kontakt:3. Osoba do kontaktów z oferentami:

Zbigniew Rydz, telefon: 601 654 769
Język kontaktu:polski
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.