• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wykonanie badań środowiskowych na stanowiskach pracy w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie.

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonanie badań środowiskowych na stanowiskach pracy w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie.
Standard

Dane kontaktowe

Zapytanie ofertowe

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4,70-207 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na:

1. Tytuł zamówienia:

Wykonanie badań środowiskowych na stanowiskach pracy w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Badania środowiskowe mają obejmować pomiar natężenia hałasu pod względem ochrony słuchu, drgań mechanicznych oraz innych nietrujących pyłów przemysłowych w tym zawierających wolną krzemionkę poniżej 2%. Badaniom podlegać mają stanowiska pracy zapewniające obsługę jednostki pływającej: Galaktyka oraz stanowiska pracy w obiektach BONn: ślusarz-spawacz, stolarz, robotnik gospodarczy. Miejsce wykonania badań środowiskowych: Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie ul. Światowida 16c, 70-727 Szczecin.

3. Warunki udziału w postępowaniu *Posiadanie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie badań środowiskowych.

4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: Najniższa cena brutto.

5. Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami Zarębski Maciej, tel.91 44-03-334, e-mail: mzarebski@ums.gov.pl

6. Oferta powinna zawierać: a) nazwę Wykonawcy b) adres Wykonawcy c) cenę netto podaną w PLN d) stawkę podatku VAT e) cenę brutto podana w PLN f) termin wykonania zamówieniado 30 września 2020 r. g) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej h) warunki płatności-przelew 14 dni od daty dostarczenia protokołów z pomiarów oraz faktury i) oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (załącznik nr 1).

7. Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres: oferty@ums.gov.pl w terminie 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia następującego po dniu publikacji zapytania ofertowego na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie z dopiskiem: Badania środowiskowe na Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie

8. Załączniki do oferty *Załącznik nr 1 druk oświadczenia RODO. Załącznik nr 2 oferta cenowa.

Dziękujemy za wysłane grafiki.