• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wykonanie badań diagnostycznych silników

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonanie badań diagnostycznych silników
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Zaprasza do złożenia szacunkowej oferty cenowej na:
Wykonanie badań diagnostycznych 3 szt. silników głównych t. 6ATL25D na OTrM 823.
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z Wykazem Prac Naprawczych - załączniki nr 1.
Miejsce i termin składania:II. Miejsce i sposób składania oferty Ofertę cenową należy:
- przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kpw.zpoferty@ron.mil.pl w terminie do dnia 27.05.2022r.
Termin składania:2022-05-27
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin realizacji zamówienia
Czas niezbędny do realizacji zadania określa Wykonawca naprawy (ilość dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia)
Wymagania:III. Opis sposobu obliczania ceny
W ofercie proszę podać:
- cenę netto + VAT oraz cenę brutto,
- wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie,
- cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
- forma płatności - przelew 30 dni od daty otrzymania faktury
Kontakt:V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie uzgodnienia proszę konsultować z:
- por. mar. Kamil SOBCZAK te/. 723 631 024;
W sprawie wizji lokalnej na okręcie proszę kontaktować się z:
- kmdrppor. Miłosz GAJDA te/. 261 24 22 07;
- mł. chor. mar. Robert GÓRZNY tel. 261 24 27 95;
Język kontaktu:polski
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.