• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wydokowanie i umycie części podwodnej lodołamacza

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wydokowanie i umycie części podwodnej lodołamacza
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Wydokowanie i umycie części podwodnej lodołamacza LC 1200 Puma
29.06.2022
1. Zamawiający, Zarząd Zlewni w Tczewie w związku z prowadzonym postępowaniem
o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.: ,,Wydokowanie i umycie części podwodnej
lodołamacza LC 1200 Puma".
2. Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wydokowanie/wyslipowanie jednostki pływającej tj. lodołamacza PUMA w celu przeglądu na lądzie przez inspektora PRS części podwodnej, a po przeglądzie wodowanie. W skład wydokowania/wyslipowania wchodzi przygotowanie doku wprowadzenie jednostki i przygotowanie zasilania w energię elektryczną. Miejsce po wydokowaniu/wyslipowaniu powinno zapewnić postój jednostki na całej długości nad gruntem i ułożenie jej w poziomie. Ustawienie jednostki powinno umożliwić dostęp do przetwornika echosondy oraz śruby napędowej.
Miejsce i termin składania:13. Miejsce i termin złożenia ofert:
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej- zwanej dalej ,,Platformą"- pod adresem:
przetargi.wody.gov.pl/" rel="nofollow">http://www.przetargi.wody.gov.pl/
Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania
z Platformy znajduje się pod adresem: przetargi.wody.gov.pl
w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy, do dnia 07.07.2022 r. do godz. 12:00.
Termin składania:2022-07-07
Miejsce i termin realizacji:1. Termin realizacji zamówienia: Wykonawcy przysługuje 30 dni od dnia podpisania umowy (wskazanych w miesiącach lipiec-sierpień 2022 r.) na wykonanie całego zadania. Czas przebywania lodołamacza na doku/slipie powinien być nie dłuższy niż 5 dni. Termin przekazania jednostki zostanie ustalony wspólnie z Zamawiającym.
Wymagania:4. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
a) Wykonawca posiada niezbędne kwalifikacje oraz uprawnienia pozwalające wykonać przedmiot zamówienia.
b) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego.
6. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia: nie dotyczy
7. Warunki gwarancji: nie dotyczy
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
- cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie wraz z należnym podatkiem VAT;
- cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen;
- cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) przez okres realizacji (wykonania) zamówienia;
- w Formularzu ofertowym należy podać cenę brutto wraz z należnym podatkiem VAT za całość zamówienia;
wartość określona w Formularzu ofertowym winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku;
- podana w ofercie cena ofertowa będzie ceną ryczałtową, wyrażoną w złotych i musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia;
- w przypadku nie wypełnienia w Formularzu oferty ceny brutto wraz z należnym podatkiem VAT za całość zamówienia albo kwoty brutto należnej, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z Zapytaniem ofertowym;
- w przypadku rozbieżności zapisu liczbowego i zapisu słownego ceny całkowitej brutto Zamawiający przyjmie za prawidłową wartość zapisu liczbowego.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Należy wypełnić: formularz oferty, formularz cenowy, formularz RODO
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy.
14. Termin związania ofertą: 30 dni
o Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron;
o oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców;
o każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę;
o w celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania właściwych wykonawców do złożenia dokumentów/ wyjaśnień;
o Zamawiający zawiera umowę na podstawie istotnych postanowień umowę załączonego do niniejszego zapytania ofertowego - wzór umowy (zał. nr 5)
o o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem Platformy.

Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, Wykonawca korzysta z opcji ,,Zgłoś udział w postępowaniu", a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki Formularza oferty, oświadczeń, dokumentów. Zamawiający zaleca aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację, np.: ,,oferta" itd. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na Platformie.
Ofert oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą nie należy szyfrować- załączone pliki są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie i do upływu terminu składania ofert są one niewidoczne zarówno dla Zamawiającego, jak i dla innych Wykonawców.
Postępowanie podprogowe nie musi być podpisane elektronicznie - do zgłoszenia udziału w postępowaniu należy dołączyć plik zawierający skany podpisanej oferty wraz z załącznikami.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Wycofaj ofertę". Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Modyfikuj ofertę". Proces modyfikacji oferty przebiega etapowo, najpierw jest anulowana aktualna oferta, a następnie wyświetlany jest formularz składania nowej oferty. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.
Uwagi:3. Kryteria wyboru ofert: cena 100%
Kontakt:2. Osoby wskazane do kontaktu:
Pan Tomasz Skowroński, tel. 601 612 690, e-mail: tomasz.skowronski@wody.gov.pl (proszę w temacie maila podawać numer sprawy ,,GD.ROZ.2811.157.2022.ZZ.4")
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:GD.ROZ.2811.157.2022.ZZ.4
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.