• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: WYBÓR DZIERŻAWCY W CELU WYBUDOWANIA I PROWADZENIA PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: WYBÓR DZIERŻAWCY W CELU WYBUDOWANIA I PROWADZENIA PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO
Standard

Dane kontaktowe

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI

1. Wydzierżawiający:

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o., ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg, wpisana do

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000157554, NIP 671-16-02-794, REGON

331046773, kapitał zakładowy: 34.149.000,00 PLN, adres poczty elektronicznej:

sekretariat@zmpkolobrzeg.pl, www.zpmkolobrzeg.pl, tel. 94 351 6765, godziny urzędowania:

7.00 – 15.00.

2. Nazwa postępowania:

Wybór Dzierżawcy w celu wybudowania i prowadzenia parkingu wielopoziomowego

3. Krótki opis zamówienia:

1. Przedmiotem postępowania jest wybór Dzierżawcy w celu wybudowania i prowadzenia

parkingu wielopoziomowego.

2. Poza parkingiem wielopoziomowym dopuszczalna będzie działalność uboczna wskazana

w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

3. Szczegółowy zakres świadczeń stron określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do

niniejszego zaproszenia.

4. Wydzierżawiający informuje, że jest w posiadaniu projektu budowlanego branży

architektonicznej opracowanego przez Maple sp. z o.o. i na podstawie dokumentacji

projektowej opracowanej przez Maple sp. z o.o. wystąpi z wnioskiem o wydanie pozwolenia

na budowę w terminie do 30 września 2022 r.

5. Dzierżawca w terminie 14 miesięcy od dnia wydania ostatecznego pozwolenia na budowę

zobowiązany będzie do wybudowania zgodnych z dokumentacją projektową parkingu

wielopoziomowego oraz obiektów towarzyszących jak również do uruchomienia tych

obiektów.

4. Czynsz dzierżawy:

Czynsz dzierżawy wynosić będzie 1000,00 zł, przy czym w okresie do uzyskania pozwolenia na

użytkowanie wynosić będzie 100,00 zł. Szczegóły dotyczące wysokości czynszu, jego waloryzacji

i sposobu płatności określa wzór umowy. Czynsz dzierżawy będzie przedmiotem negocjacji.

5. Czas trwania dzierżawy:

Czas trwania dzierżawy jest kryterium wyboru Dzierżawcy.

Wydzierżawiający zwraca uwagę, że oddanie przedmiotu dzierżawy w dzierżawę na okres

powyżej 10 lat wymaga zgody ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej. Jeżeli okres 

dzierżawy wyłonionego Dzierżawcy będzie przekraczał 10 lat, umowa zostanie zawarta pod

warunkiem wyrażenia zgody przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.

6. Wadium:

Wydzierżawiający nie wymaga wniesienia wadium przy przystąpieniu do negocjacji.

Przed złożeniem oferty Dzierżawcy będą zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości

1.000.000 zł.

7. Warunki udziału w postępowaniu

Do udziału w negocjacjach mogą przystąpić podmioty, które spełniają następujące warunki:

1) posiadają doświadczenie polegające na budowie co najmniej jednego parkingu

wielopoziomowego na minimum 200 miejsc.

2) posiadają doświadczenie polegające na budowie i zarządzaniu co najmniej jednym

parkingiem wielopoziomowym na minimum 200 miejsc.

Uwaga: Wydzierżawiający nie dopuszcza wykazania się doświadczeniem

wskazanym w pkt 1 i 2 dla tego samego obiektu.

3) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 mln zł.

4) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie związanym

z przedmiotem dzierżawy w wysokości co najmniej 10 mln zł.

8. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu

Na potwierdzenie spełniania warunków Dzierżawca musi przedłożyć następujące dokumenty:

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału stanowiące załączniki nr 1 do ogłoszenia.

2) Wykaz wykonanych prac i usług związanych z budową i zarządzaniem parkingami wraz

z potwierdzeniem, że prace oraz usługi te zostały wykonane należycie.

3) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Dzierżawcy,

w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

4) Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia, o którym mowa w pkt 7 ppkt 4.

9. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Oferta Dzierżawcy powinna zawierać:

1) Wolę udziału w negocjacjach.

2) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wskazane

w pkt 8 niniejszego zaproszenia.

3) W przypadku wątpliwości odnośnie treści przedłożonych dokumentów Wydzierżawiający

zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów.

2. Oferta musi być podpisana przez Dzierżawcę. W przypadku składania oferty w formie

elektronicznej powinna zostać ona opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób

upoważnionych lub opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeśli osoba/ osoby

podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, powinno ono w swej treści zawierać

uprawnienie do podpisania oferty. Oryginał lub kopię pełnomocnictwa potwierdzoną za zgodność

z oryginałem przez mocodawcę należy załączyć do oferty. Jeżeli umocowanie do podpisania

oferty wynika z dokumentu stwierdzającego status prawny Dzierżawcy, do oferty należy dołączyć

odpis z rejestru potwierdzający zasady reprezentacji. Oferty podpisane przez osoby do tego

nieumocowane, zostaną odrzucone. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Każdy podmiot

może złożyć tylko jedną ofertę.

10. Termin składania ofert

1. Termin składania ofert upływa 12.08.2022 r. o godz. 10.00. W tym terminie oferta winna

dotrzeć do Wydzierżawiającego.

2. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wydzierżawiającego (osobiście, pocztą tradycyjną lub

kurierską) w zamkniętej kopercie. Przy wejściu na teren Portu Handlowego należy uzyskać

przepustkę po okazaniu dowodu osobistego. Dzierżawca zobowiązany jest do uwzględnienia

tego przy składaniu ofert.

3. Dopuszczalne jest także złożenie oferty w formie elektronicznej. Oferta powinna zostać

przesłana na adres poczty elektronicznej sekretariat@zpmkolobrzeg.pl.

4. Wydzierżawiający oceni w pierwszej kolejności spełnianie przez Dzierżawców warunków

udziału w postępowaniu. Po tej ocenie Wydzierżawiający zaprosi Dzierżawców spełniających

warunki do negocjacji.

11. Negocjacje

1. Wydzierżawiający podejmie negocjacje tylko z podmiotami zaproszonymi.

2. Ogłoszenie o wyborze ofert do dalszych negocjacji zostanie zamieszczone na stronie

internetowej Wydzierżawiającego.

3. Negocjacje polegać będą na:

a) ustaleniu warunków umowy,

b) ustaleniu kryteriów wyboru Dzierżawcy,

c) ustaleniu zakresu możliwych zmian do dokumentacji projektowej,

d) innych kwestiach ustalonych w toku negocjacji.

4. Negocjacje odbywać się będą w dniach 16-26.08.2022 r.

5. W negocjacjach każdy zaproszony podmiot będzie brał udział osobno.

6. Po zakończeniu negocjacji Wydzierżawiający ustali ostateczną treść umowy dzierżawy,

dokumentacji projektowej i warunki wyboru Dzierżawcy

7. Podmioty biorące w negocjacjach zostaną zaproszone do składania ofert.

8. Wydzierżawiający zastrzega sobie rozszerzenie kręgu podmiotów zaproszonych do

składania ofert.

12. Procedury odwoławcze

Od decyzji Wydzierżawiającego dotyczącej:

- odrzucenia oferty Dzierżawcy,

- niezaproszenia Dzierżawcy do negocjacji.

Dzierżawcy przysługuje odwołanie do Zarządu Wydzierżawiającego w terminie 10 dni od którego

Dzierżawca otrzymał informację o podstawie odwołania.

13. Unieważnienie postępowania

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn

bądź odstąpienia od wyboru którejkolwiek z ofert na każdym etapie postępowania.

14. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,

informuję, że: 

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg

sp. z o.o. ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych

możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl

Funkcję inspektora ochrony danych osobowych pełni: Martyna Bernatowicz.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu

związanym z przygotowaniem postępowania o udzielenie koncesji na roboty budowlane.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o

koncesji na roboty budowlane lub usługi;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez cały okres realizacji umowy

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących

jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie koncesji

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załącznik nr 1


Dziękujemy za wysłane grafiki.