• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wsparcie obsługi Farmy Wiatrowej Karcino w prowadzeniu serwisu turbin wiatrowych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wsparcie obsługi Farmy Wiatrowej Karcino w prowadzeniu serwisu turbin wiatrowych
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Wsparcie obsługi Farmy Wiatrowej Karcino w prowadzeniu serwisu turbin wiatrowych Vestas V 90 3MW
Energa OZE S.A.
z siedzibą w Gdańsku
ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza do złożenia ofert pisemnych na:
,,Wsparcie obsługi Farmy Wiatrowej Karcino w prowadzeniu serwisu turbin wiatrowych Vestas V 90
3MW"
Do udzjelenia przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843.). Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych w ,,Regulaminie udzielania zamówień w Energa OZE S.A."
[dalej: Regulamin], dostępny na stronie Zamawiającego (https://energa-oze.pl/regulamin-udzieiania-zamowien).

I. Przedmiot zamówienia
1.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wsparcie obsługi Farmy Wiatrowej Karcino w prowadzeniu
serwisu turbin wiatrowych Vestas V90 3 MW (dalej ,,Serwis") w okresie 24 miesięcy od zawarcia
umowy.
1.3. Zamawiający wskazuje, iż na serwis składają się wszelkie działania Wykonawcy, w szczególności
kontrole, przeglądy, sprawdzenia, badania, inspekcje i wymiana części i elementów Turbin
Wiatrowych, dostarczonych przez Wykonawcę lub Zamawiającego oraz ich regulacja, a także inne
podejmowane przez Wykonawcę działania i, które są wymagane do utrzymania Turbin Wiatrowych,
aby mogły płynnie działać w sposób bezpieczny oraz zapewniający ich odpowiednie działanie,
zgodnie z pkt 4 SIWZ
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 29 września 2021 r. o godz. 13:00 (liczy się data wpływu na adres jedz.oze@energa.pl
4. Oryginał oferty należy przesłać w wersji papierowej niezwłocznie do Kancelarii Energa Logistyka
Sp. z o.o. Olivia Business Centro Budynek Oliwa Tower (piętro V) Ul. Grunwaldzka 472 A 80-309 Gdańsk
z dopiskiem ,,Postępowanie znak ZN/OZE/74/2021/JJ Oferta - ,,Wsparcie obsługi Farmy Wiatrowej
Karcino w prowadzeniu serwisu turbin wiatrowych Vestas V 90 3MW".
Termin składania:2021-09-29
Miejsce i termin realizacji:1.2. Miejsce świadczenia usługi (Dedykowany Personel będzie świadczył usługi na Farmie Wiatrowej
Karcino- Nowogródek pow. Kołobrzeski woj. zachodniopomorskie lub będzie skierowany do
ustalonych prac na Farmie Wiatrowej Karścino - w miejscowości Karlino pow. białogardzki lub na
Farmie Wiatrowej Myślino w miejscowości Gościno, pow. kołobrzeski).
II. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
1.1. Termin wykonywania przedmiotu zamówienia- 24 miesiące od daty zawarcia umowy.
Wadium:nie wymaga
Wymagania:1.2. Wymagany czasu reakcji na wykrytą lub zgłoszoną przez Zamawiającego Awarię, Błąd lub Wadę:
- 0,5 godziny, w trakcie Normalnych Godzin Pracy;
-1 godzina poza Normalnymi Godzinami Pracy w okresie Dyżuru.
UWAGA:
1. Ofertę wraz z oświadczeniami i innymi wymaganymi dokumentami należy zeskanować w jeden plik
i zaszyfrować (opatrzyć hasłem). W przypadku gdy Wykonawca nie zaszyfruje oferty nie zostanie ona
odrzucona, jednak istnieje ryzyko przypadkowego otwarcia oferty przed terminem składania ofert.
Zamawiający dołoży wszelkich starań aby oferta taka nie została otwarta przed wyznaczonym terminem
składania ofert.
3. W ciągu 30 minut od upływu wyznaczonego terminu składana ofert, należy przesłać na adres jedz.oze@energa.pl hasło służące rozszyfrowaniu oferty.
W przypadku złożenia oferty na adres jedz.oze@energa.pl podpisanej elektronicznie zgodnie z regułami
reprezentacji, dokument traktuje się jako oryginał, w związku z czym nie jest wymagane przesyłanie
wersji papierowej.
5. Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
IV. Kryteria oceny ofert
Ważne oferty zostaną ocenione według następujących kryteriów i przypisanych im odpowiednio wag
procentowych:
Tabela: Określenie kryteriów i ich wag.
Nr kryterium Nazwa kryterium Maksymalna wartość (waga) kryterium [%]
1 Cena stała za miesiąc usługi serwisowej netto [zł] * 85
2 Cena za jedną nadgodzinę pracy technika 5
3 Ilość dodatkowych godzin w miesiącu poza nominalnymi godzinami pracy* 10
Waga: wartość 1% jest równa wartości 1 punktu.
Sposób obliczenia punktacji za poszczególne kryteria szczegółowo określono w SIWZ.
V. Aukcja elektroniczna
Zamawiający informuje o możliwości przeprowadzania z Wykonawcami negocjacji w postępowaniach
o udzielenie zamówienia zgodnie z ,,Regulaminem udzielania zamówień w Energa S.A." w formie aukcji
elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy Zakupowej CONNECT.
Aukcje elektroniczne odbywać się będą na Platformie Zakupowej Grupy ORLEN CONNECT
pod adresem:
Aby wziąć dział w aukcjach, koniecznym jest posiadanie przez Wykonawcę darmowego konta
na Platformie Zakupowej CONNECT.
Brak aktywnego konta uniemożliwi Wykonawcy udział w negocjacjach lub postępowaniach, które będą
organizowane na rzecz Energa OZE SA za pośrednictwem Platformy CONNECT.
Mając powyższe na uwadze zaleca się aby Wykonawca, który jest zainteresowany ofertowaniem
na rzecz Energa OZE SA założył darmowe konto na Platformie Zakupowej CONNECT.
W przypadku problemów technicznych, m.in. z założeniem konta na Platformie Zakupowej CONNECT
lub, z udziałem w aukcji, dostępna jest pomoc techniczna (obsługa Platformy- Hot Linę) pod numerem
telefonu +48 22 576 87 95.
VI. Informacje na temat wadium, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
6.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.
6.2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od Wykonawcy,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.
Numer dokumentu:ZN/OZE/74/2021/JJ
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.