• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Uzupełnienia staro użytecznych opon w systemie odbojowych nabrzeży na przeprawach

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Uzupełnienia staro użytecznych opon w systemie odbojowych nabrzeży na przeprawach
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Uzupełnienia staro użytecznych opon w systemie odbojowych nabrzeży na przeprawach
Uzupełnienia staro użytecznych opon w systemie odbojowych nabrzeży na przeprawach administrowanych przez Żeglugę Świnoujską".
2. Przedmiotem jest:
1) dostawa i montaż 15 szt staro użytecznych opon na nabrzeżu CENTRUM strona wschodnia i zachodnia;
2) w ramach wykonanej usługi oferent dostarczy wszystkie niezbędne elementy potrzebne do wykonania przedmiotu zaproszenia np. szekle, linki, itp.;
3) użyte do wykonania przedmiotu zaproszenia materiały nie mogą zawierać żadnych zanieczyszczeń mogących spowodować skażenie środowiska.
Miejsce i termin składania:1) wg. wymagań wskazanych w treści zaproszenia:
a. drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Zamawiającego: Żegluga Świnoujska, Ul. Wybrzeże Władysława IV 12, 72-600 Świnoujście w Sekretariacie, pok. 9,
b. drogę elektroniczną (podpisana podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym przez osobę upoważniona do reprezentowania na podstawie wpisu do KRS/ CEIDG lub pełnomocnictwa) na adres: t.koralewski@zegluga.swi.pl
z nazwą zaproszenia:
,,Uzupełnienia staro użytecznych opon w systemie odbojowych nabrzeży na przeprawach administrowanych przez Żeglugę Świnoujską"
2) ostateczny termin złożenia oferty upływa w dniu 26-04-2022 r. o godz. 0830;
Termin składania:2022-04-26
Otwarcie:3) otwarcie nastąpi w dniu 26-04-2022 r. o godz. 0840 w siedzibie Żeglugi Świnoujskiej, pok. 3.
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 10-06-2022 r.
Wymagania:4. Płatność: przelewem w terminie 30 dni kalendarzowych, od daty wpływu do Zamawiającego faktury
wystawionej przez Wykonawcę, na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, z tym zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnik VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.
5. Składanie ofert częściowych: Zleceniodawca nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
6. Dokumenty, które należy dołączyć wraz z "Formularzem ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia:
1) aktualny na dzień składania ofert wyciąg z właściwego rejestru lub zaświadczenie o zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) aktualna Polisę OC lub inny dokument potwierdzający posiadanie stosownego ubezpieczenia w zakresie objętym postępowaniem na kwotę nie mniejszą niż 8 tys. zł.
7. Zasady prowadzenia postępowania:
1) oferta podlega odrzuceniu gdy jej treść nie odpowiada treści zaproszenia;
2) Zleceniodawca poprawia oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w treści oferty oraz inne omyłki polegające na niezgodności z zaproszeniem, które nie powodują istotnej zmiany oferty, zawiadamiając niezwłocznie, drogą elektroniczną, o tym Wykonawcę. Wykonawca może, drogą elektroniczną, w terminie trzech dni złożyć oświadczenie, że nie wyraża zgody na poprawioną omyłkę polegającą na niezgodności z zaproszeniem. W takim wypadku jego oferta podlega odrzuceniu;
3) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni liczonych od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. Termin ten może zostać wydłużony na wniosek Zamawiającego lub samodzielnie przez Wykonawcę o okres nie dłuższy niż 30 dni. Korespondencja w przedmiotowej sprawie może odbywać się drogą elektroniczną;
4) termin związania ofertą liczy się od dnia, w którym upłynął termin złożenia oferty;
5) Zleceniodawca może unieważnić postępowanie jeżeli oferta przewyższa zaplanowaną przez Zamawiającego kwotę na realizację zamówienia, a przeprowadzone negocjacje nie doprowadza do osiągnięcia konsensusu.
8. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego zaproszenia. Wszystkie
pozycje powinny być wypełnione,
2) ofertę należy sporządzić w języku polskim na komputerze lub inną techniką w sposób czytelny i trwały,
3) każda strona oferty powinna być ponumerowana. Każda naniesiona przez Wykonawcę zmiana powinna być przez niego parafowana,
4) oferta musi być kompletna. Na ofertę składa się formularz oferty (załącznik nr 1 do zaproszenia) oraz pozostałe dokumenty wskazane w pkt. 6 zaproszenia,
5) dopuszcza się składanie dokumentów w kopiach, przy czym w razie wątpliwości Zamawiającego może on wezwać do przedstawienia oryginału dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność,
6) wszelkie poprawki naniesione w treści oferty powinny być podpisane przez osobę podpisującą ofertę,
7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Zleceniodawca ustanawia kryterium wg. którego będzie oceniał złożone oferty:
1) Cena oferty brutto - 100 %; 1% = 1 pkt.
10. Zleceniodawca dokona wyboru z pośród złożonych ofert wg. poniższej zasady:
1) oferta z najniższą ceną "Co" brutto otrzyma 100 pkt, pozostałe oferty będą oceniane wg. poniższego wzoru:
C min
Co =-------------------------x 100 x 100 %
Cbo
Co - ilość otrzymanych punktów za kryterium ,,cena" Cmin - najniższa ,,cena" spośród ofert nie odrzuconych Cbo - ,,cena" oferty badanej.
2) Zleceniodawca udzieli zamówienia Oferentowi, który uzyska najwyższy bilans punktowy. W przypadku gdy przynajmniej dwóch Oferentów uzyska najkorzystniejszy bilans pkt., Zleceniodawca zwróci się do tych Oferentów o złożenie ofert dodatkowych. Wartość oferty dodatkowej nie może być wyższa od wartości oferty złożonej pierwotnie. W przypadku gdy Oferent złoży ofertę dodatkową wyższą Zleceniodawca odrzucie jego ofertę.
13. Postanowienia końcowe:
1) po wyborze najkorzystniejszej oferty Zleceniodawca informuje wybranego Wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy.
2) w przypadku uchylania się od podpisania umowy Zleceniodawca może wybrać ofertę następnego w kolejności Wykonawcy.
3) za uchylanie się od podpisania umowy Zleceniodawca uznaje w szczególności:
a. odmowę podpisania umowy,
b. nie stawienie się bez usprawiedliwienia uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy w terminie i miejscu wyznaczonym na podpisanie umowy.
14. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zleceniodawca informuje Zleceniobiorców będących osobami fizycznymi, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Świnoujście - Żegluga Świnoujska z siedziba przy ul. Wyb. Władysława IV 12, 72-600 Świnoujście,
2) kontakt do inspektora danych osobowych e-mail: sekretariat@zegluga.swi.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr postępowania Z/15/2022 prowadzonym w trybie zaproszenia do złożenia oferty,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących w tym
prawo do uzyskania kopii zgodnie z zasadami art. 15 ust. 3 RODO; b na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; c na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; d prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Kontakt:12. Uprawniony do kontaktu z oferentami:
1) Sprawy merytoryczne Pan Krzysztof Niewiarowski tel. 506-321-434, od poniedziałku do piątku w godz. 0800 - 1200, adres e-mail k.niewiarowski@zegluga.swi.pl.
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:Z/15/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.