• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Utrzymanie urządzeń Mostu zwodzonego

Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie urządzeń Mostu zwodzonego w Gdańsku - Sobieszewie

II.1.2)Główny kod CPV
50532000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Utrzymanie urządzeń elektrycznych, mechanicznych, radiowych, automatyki, wentylacyjnych, oraz odwodnieniowych wchodzących m.in. w skład wyposażenia technicznego mostu zwodzonego w Gdańsku Sobieszewie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50711000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych
50712000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
II.2.4)Opis zamówienia:

Utrzymanie urządzeń elektrycznych, mechanicznych, radiowych, automatyki, wentylacyjnych, oraz odwodnieniowych wchodzących m.in. w skład wyposażenia technicznego mostu zwodzonego w Gdańsku Sobieszewie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia usterki lub awarii / Waga: 4 pkt
Cena - Waga: 96 pkt
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 16
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.gdansk.pl/gzdiz/zamowienia-publiczne
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/07/2022
Termin składania:2022-07-29
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 29/07/2022 Czas lokalny: 13:00 Miejsce: Otwarcie ofert elektroniczne, następuje poprzez użycie aplikacji miniPortal. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonane zostanie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/06/2022
Kontakt:Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
Krajowy numer identyfikacyjny: 5840900085
ul. Partyzantów 36
Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
80-254
Polska
Osoba do kontaktów: Sławomir Piotrowski
E-mail: gzdiz-przetargi@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583412041
Faks: +48 585244609
Język kontaktu:polski
Kod CPV:50532000, 50711000, 50712000
Numer dokumentu:347095-2022
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.