• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Utrzymanie szlaku żeglugowego - zakup oznakowania nawigacyjnego

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Utrzymanie szlaku żeglugowego - zakup oznakowania nawigacyjnego
Standard

Dane kontaktowe

Data dodania: 2022-08-04
Kategoria: przetarg nieograniczony - Polska
Przedmiot: Utrzymanie szlaku żeglugowego - zakup oznakowania nawigacyjnego
Organizator: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Adres: ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, powiat Warszawa
dolnośląskie, powiat Wrocław
lubuskie, powiat nowosolski
Państwo: Polska
Telefon / fax: Tel.: +48 684527601, Faks: +48 683270208
E-mail: jaroslaw.tyrlik@wody.gov.pl
Opis: II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie szlaku żeglugowego - zakup oznakowania nawigacyjnego

Numer referencyjny: WR.ROZ.2810.72.2022
II.1.2)Główny kod CPV
34928430 Znaki nawigacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oznakowania brzegowego celem przystosowania rzeki do żeglugi w porze nocnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 7 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 81 300.81 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ZPH w Bytomiu Odrzańskim, Ul. Osiedle Rybackie 6, 67-115 Bytom Odrzański

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oznakowania brzegowego celem przystosowania rzeki do żeglugi w porze nocnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 7 do SWZ. Zamawiający przedstawia minimalne parametry techniczne znaków. Oznacza to, że w ofercie nie może być produkt o niższym standardzie i gorszych parametrach niż określono w SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 81 300.81 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Jednostka realizująca postępowanie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, o której mowa w art. 257 Pzp.
Specyfikacja: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/
Miejsce i termin składania: TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/09/2022
Termin składania: 2022-09-14
Otwarcie: Warunki otwarcia ofert Data: 14/09/2022 Czas lokalny: 09:30 Miejsce: Otwarcie ofert następuje poprzez użycie platformy zakupowej PGW Wody Polskie i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą platformy.
Miejsce i termin realizacji: Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ZPH w Bytomiu Odrzańskim, Ul. Osiedle Rybackie 6, 67-115 Bytom Odrzański
Wymagania: dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 12/12/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/07/2022
Kontakt: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
ul. Żelazna 59A
Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
00-848
Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Tyrlik
E-mail: jaroslaw.tyrlik@wody.gov.pl
Tel.: +48 684527601
Faks: +48 683270208
Język kontaktu: polski
Kod CPV: 34928430
Numer dokumentu: 425349-2022, WR.ROZ.2810.72.2022
Źródło: GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki załącznik

www.biznes-polska.plDziękujemy za wysłane grafiki.