• <

Szczegóły ogłoszenia

PRZETARG NA: Uszczelnienie umocnienia skarp kanału derywacyjnego

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Uszczelnienie umocnienia skarp kanału derywacyjnego
Standard

Dane kontaktowe

Opis:,,Uszczelnienie umocnienia skarp kanału derywacyjnego ESP Żydowo - etap IV"
Przedmiot zamówienia
1.1. Przedmiotem zamówienia jest uszczelnienie umocnienia skarp kanału derywacyjnego ESP Żydowo -
etap IV. Zakres prac dotyczy remontu dylatacji płyt betonowych lewej skarpy kanału dopływowego na
odcinku 120-250 m oraz prawej skarpy na odcinku 200-300 m licząc od wlotu do rurociągów w kierunku
zbiornika górnego (Jezioro Kamienne). Realizacja prac jest kontynuacją robót remontowych,
przeprowadzonych w latach 2018-2020 lewej skarpy kanału na odcinkach 0-120, 25-350 m oraz prawej
skarpy kanału na odcinku 0-200 m, licząc j.w.
1.2. Zakres i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia szczegółowo zostały określone w Załączniku
nr 3 do SIWZ ,,Wytyczne techniczne".
Specyfikacja:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z pełną dokumentacją przetargową zamieszczona
została na stronie internetowej: www.energa-oze.pl
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 5 marca 2021 r. o godz. 13:00 (liczy się data wpływu na adres jedz.oze@energa.pl)
UWAGA:
1. Ofertę wraz z oświadczeniami i innymi wymaganymi dokumentami należy zeskanować w jeden plik i zaszyfrować (opatrzyć hasłem). W przypadku gdy Wykonawca nie zaszyfruje oferty nie zostanie ona odrzucona, jednak istnieje ryzyko przypadkowego otwarcia oferty przed terminem składania ofert. Zamawiający dołoży wszelkich starań aby oferta taka nie została otwarta przed wyznaczonym terminem składania ofert.
2. Zaszyfrowany dokument lub paczkę z dokumentami należy przesłać na adres jedz.oze@energa.pl do godz. 13:00 dnia 5 marca 2021 r. w tytule podając znak postępowania oraz nazwę Wykonawcy
3. W ciągu 30 minut od upływu wyznaczonego terminu składana ofert, należy przesłać na adres jedz.oze@energa.pl hasło służące rozszyfrowaniu oferty.
4. Oryginał oferty należy przesłać w wersji papierowej niezwłocznie do Kancelarii Energa Logistyka Sp. z o.o. Olivia Business Centre Budynek Olivia Tower (piętro V) Ul. Grunwaldzka 472 A 80-309 Gdańsk z dopiskiem ,,Postępowanie znak ZN/OZE/7/2021/KCz Oferta - ,,Uszczelnienie umocnienia skarp kanału derywacyjnego ESP Żydowo - etap IV".
W przypadku złożenia oferty na adres jedz.oze@energa.pl podpisanej elektronicznie zgodnie z regułami reprezentacji, dokument traktuje się jako oryginał, w związku z czym nie jest wymagane przesyłanie wersji papierowej.
Termin składania:2021-03-05
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
2.1. Rozpoczęcie prac: od dnia przekazania terenu robót .
2.2. Zakończenie prac: do 19 dni (postoju elektrowni) od dnia przekazania terenu prac. Okres 19 dni
obejmuje również wymaganą przerwę technologiczną przed podniesieniem poziomu wody w kanale.
2.3. Realizacja przedmiotu zamówienia prac będzie miała miejsce podczas planowanego postoju elektrowni
ESP Żydowo w okresie sierpień - wrzesień 2021 r. Na dzień publikacja ogłoszenia postój
planowany jest na okres 30 sierpnia - 17 września 2021 r. Niniejszy termin może ulec zmianie,
gdyż uzależniony jest od zgody Krajowej Dyspozycji Mocy w Warszawie. Zamawiający najpóźniej
7 dni przed potwierdzonym postojem elektrowni, powiadomi Wykonawcę o dokładnym terminie postoju
elektrowni i możliwości rozpoczęcia prac.
Wymagania:Do udzielenia przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843.). Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych w ,,Regulaminie udzielania zamówień w Energa OZE S.A."
[dalej: Regulamin], dostępny na stronie Zamawiającego (https://energa-oze.pl/regulamin-udzielania-zamowien).
Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na okres 60 miesięcy.
5. Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
IV. Kryteria oceny ofert
Ważne oferty zostaną ocenione według następujących kryteriów i przypisanych im odpowiednio wag procentowych:
Tabela: Określenie kryteriów i ich wag.
Nr kryterium
Nazwa kryterium
Maksymalna wartość (waga) kryterium [%]
1
Cena oferty
100
Waga: wartość 1% jest równa wartości 1 punktu.
Sposób obliczenia punktacji za poszczególne kryteria szczegółowo określono w SIWZ.
V. Informacje na temat wadium, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
5.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.
5.2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.
Numer dokumentu:ZN/OZE/7/2021/KCz
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.