• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA:Usuwanie statku lub innego obiektu pływającego z obszarów wodnych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA:Usuwanie statku lub innego obiektu pływającego z obszarów wodnych
Standard

Dane kontaktowe

Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
Starostwo Powiatowe w Myszkowie
zaprasza do złożenia ofert na następujące zadanie:
,,Usuwanie statku lub innego obiektu pływającego w przypadkach i na zasadach określonych w art. 30 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych na 2020 r."

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usuwanie, parkowanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych na terenie powiatu myszkowskiego poprzez wprowadzenie do strzeżonej przystani lub zapewnienie własnego parkingu do czasu uiszczenia opłaty za ich usunięcie i przechowywanie , w przypadkach określonych w art.30 -33 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2018r.,poz.1482 z późn.zm.)
Miejsce i termin składania:1. Oferty można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi - budynek Starostwa Powiatowego w Myszkowie ul. Pułaskiego 6 lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu oferty) do dnia 30.07.2020r. do godzi. 14.00.
Termin składania:2020-07-30
Miejsce i termin realizacji:1. Miejsce wykonania prac: akwen wodny na terenie Powiatu Myszkowskiego ( zalew w Poraju).
2.Termin realizacji: od 1sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Wymagania:3.Termin płatności: 30 dni od daty dostarczenia do siedziby zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1. Dysponowanie odpowiednią liczbą i rodzajem sprzętu do usuwania statków lub innych obiektów pływających oraz wprowadzania ich do miejsca przechowywania.
2. Dysponowanie, co najmniej 2 osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu zamówienia posiadającymi patent (żeglarza jachtowego, sternika motorowodnego).
3. Zobowiązanie do wykonania każdej dyspozycji usunięcia statku lub innego obiektu pływającego z obszarów wodnych powiatu myszkowskiego poprzez wprowadzanie do strzeżonej przystani lub umieszczenie na strzeżonym parkingu.
III. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający żąda złożenia wypełniony i podpisany formularz ofertowy - (załącznik nr 1) i zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 2).
V. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny.
3. Oferta musi obejmować całość zadania.
4. Ceny brutto podane w ofercie winny zawierać w sobie całkowity koszt realizacji zadania dla poszczególnych pozycji powstałe od momentu wydania dyspozycji usunięcia do zakończenia postępowania.

VII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w ,,Formularzu ofertowym" stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania dotyczące wykonania zamówienia publicznego (transport, załadunek i wyładunek , itp.) musi być podana w PLN liczbowo (brutto).
3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wyłącznie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
4. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.
VIII. OCENA OFERT
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
-oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone w niniejszym
zapytaniu Ofertowym,
-oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
-wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium - cena - 100 %.
3. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, iż zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych.

IX. ISTOTNE WARUNKI UMOWY
1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, umowa w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.
2. Umowa zostanie zawarta zgodnie z projektem umowy. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi wyłonionego Wykonawcę.
3. Płatność będzie dokonana przez zamawiającego w terminie do 30 dni od dostarczenia faktury przez Wykonawcę.
Kontakt:Kontakt tel. (+48 34) 315-91-00
fax (+48 34) 315-91-60

IV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
Starostwo Powiatowe w Myszkowie tel. 34 3159100 fax. 34 3519160 mail: .starostwo@powiatmyszkowski.pl Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniona jest: Agnieszka Żmudzka w godz. 8.00 - 15.00 tel. 343159183 .
Język kontaktu:polski
Źródło:Internet i własne
Załącznikizałącznik

Dziękujemy za wysłane grafiki.