• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych
Standard

Dane kontaktowe

Opis:,Usuwanie i przechowywanie
statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie
powiatu kieleckiego w 2023 r., na zasadach określonych w rozdziale 6 ustawy z dnia
18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 147z późn. zm. ) "oraz załącznikach od (1a do 1d) do
niniejszego rozeznania rynku.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usuwaniu i przechowywaniu
statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych powiatu kieleckiego, na
zasadach określonych w rozdziale 6 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. (Dz. U. z 2022 r.
poz. 147 z późn. zm.).
Zakres podstawowych czynności związanych z realizacją umowy został przedstawiony
w załączniku nr 1 a do niniejszego rozeznania.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w trakcie usuwania
i przechowywania statku lub innego obiektu pływającego, jak również za utratę
elementów i przedmiotów znajdujących się na statku lub innym obiekcie pływającym
oraz stanowiącym jego wyposażenie.
4. Wykonawca zobowiązany jest do naliczania opłat obciążających właściciela statku lub
innego pływającego za usunięcie i przechowywanie na parkingu strzeżonym /
utwardzonym placu, które to opłaty stanowią dochód własny powiatu.
Wysokość opłat nie może być wyższa niż kwoty wskazane w uchwale Nr LII/108/2022 Rady
Powiatu w Kielcach z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za
usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych
położonych na terenie powiatu kieleckiego w 2023 roku.
Miejsce i termin składania:1. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 24.03.2023r. drogą elektroniczną na adres e-
mail: zamowienia@powiat.kielce.pl w formie skanu dokumentów.
Termin składania:2023-03-24
Miejsce i termin realizacji:2. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia od dnia podpisania
umowy do 31 grudnia 2023 r., na zasadach określonych we wzorze umowy.
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023 r.
Wymagania:II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY
WYKLUCZENIA:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4)
ustawy Pzp oraz Zamawiający przewiduje wykluczenie na mocy art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
( Dz.U. 2023 poz. 129 z późn. zm.).
Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku wykonawca składa:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 5,
2) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1
pkt 4 ustawy Pzp, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Spełniają warunki udziału w postepowaniu w zakresie:
1) dysponowania parkingiem/utwardzonym placem zlokalizowanym na terenie powiatu
kieleckiego: strzeżonym, objętym całodobowym dozorem, oświetlonym w porze
nocnej, ogrodzonym ogrodzeniem trwałym (betonowym, metalowym, itp.),
o nawierzchni utwardzonej (poprzez utwardzenie należy rozumieć: wyasfaltowanie,
wybetonowanie, wysypanie żwirem, tłuczniem itp.), zamykanym w sposób
uniemożliwiający wjazd i wyjazd środka transportu bez zezwolenia osoby
dozorującej. Przedmiotowy parking powinien spełniać wymagania, z liczbą miejsc do
parkowania nie mniejszą niż 3 miejsca, w tym:
? co najmniej 1 miejscem wydzielonym do przetrzymywania statku lub innego
obiektu pływającego z wyciekiem oleju oraz innych płynów
eksploatacyjnych,
? co najmniej 1 miejscem zabudowanym do celów oględzin i zabezpieczenia
przeciwko wpływom warunków atmosferycznych,
? co najmniej 1 miejscem umożliwiającym przechowywanie: roweru wodnego
lub skutera wodnego, poduszkowca, statków o długości kadłuba do 10 m.
2) Wykonawca winien dysponować sprzętem do usuwania i holowania statków lub
innych obiektów pływających o odpowiednim potencjale technicznym.
3) Posiadać aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy
zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201).
4) Spełniać warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej przez co należy
rozumieć, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
minimum 5 000 zł.
Na potwierdzenie spełniania warunków 1) - 4) powyżej Wykonawca przedstawi:
- aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy zgodnie
z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r.
poz. 2201),
- opłaconą polisę OC lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę wskazaną przez Zamawiającego;
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału zgodnie z Załącznikiem nr 6 do
niniejszego Rozeznania.
III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Oferta musi być sporządzona na piśmie, w sposób czytelny, na podstawie własnej
kalkulacji z wykorzystaniem załącznika nr 2 - Formularz ofertowy. Kwota wskazana
w Formularzu ofertowym będzie stanowić łącznie wynagrodzenie wykonawcy z tytułu
realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza również składania ofert wariantowych.
5. Wymaga się, aby oferta była przygotowana na piśmie w języku polskim, w formie
zapewniającej pełną czytelność jej treści.
6. W Formularzu należy wskazać ceny jednostkowe brutto oraz łączną wartość brutto.
Jednostkowe ceny ryczałtowe powinny uwzględniać wszystkie koszty związane
z realizacją usługi jakie poniesie Wykonawca. Łączna wartość brutto posłuży
Zamawiającemu tylko do porównania złożonych ofert, natomiast Zamawiający wypłaci
Wykonawcy wynagrodzenie za faktyczną ilość zrealizowanych usług według
ryczałtowej ceny jednostkowej brutto danej usługi, przedstawionej w ofercie.
Ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym nie mogą
być wyższe niż kwoty przyjęte uchwałą Nr LII/108/2022 Rady Powiatu
w Kielcach z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych
położonych na terenie powiatu kieleckiego w 2023 roku (załącznik nr 4).
7. Ryczałtowe ceny jednostkowe brutto podane w ofercie winny zawierać w sobie
całkowity koszt realizacji zadania dla poszczególnych pozycji, powstały od momentu
wydania dyspozycji usunięcia do zakończenia postępowania.
8. Oferta cenowa będzie stanowić podstawę do wyłonienia Wykonawcy. W tym celu
zostały wskazane w Formularzu ofertowym ilości zdarzeń służące jedynie wyłonieniu
oferty. Zamawiający zapłaci za faktycznie zrealizowane usługi przy uwzględnieniu cen
z oferty dla poszczególnych usług. Ich ilość w pełni uzależniona jest od liczby
wydanych dyspozycji do usunięcia przez organy kontroli - policjanta lub kierujących
akcją ratowniczą. Potencjalnemu Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń
w przypadku, gdy nie zaistnieje potrzeba realizacji usługi będącej przedmiotem
zamówienia.
IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY WRAZ Z OFERTĄ
1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - Załącznik nr 2;
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 5;
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 6;
4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów
składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych
dokumentów złożonych wraz z ofertą.
Zamawiający na podstawie § 10 ust. 4 Regulamin udzielania zamówień publicznych
w Starostwie Powiatowym w Kielcach, w związku z art. 274 ustawy Pzp. wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie
podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, jeżeli nie złoży
wszystkich wraz z ofertą.
1) Aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy
zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U.
z 2022 r. poz. 2201),
2) Opłaconą polisę OC lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę wskazaną przez Zamawiającego
3) Odpis Krajowego Rejestru Sądowego lub Informację z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej.
5. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie podpisana
umowa zgodnie ze Wzorem, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Rozeznania
rynku.
6. Płatność za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi każdorazowo w terminie do 14
dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Rozliczenie za zrealizowane usługi odbywać się będzie w okresach miesięcznych za
miesiąc ubiegły, na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w terminie do
5 dnia każdego miesiąca obowiązywania umowy.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród
ofert pozostałych oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
V. KRYTERIUM WYBORU OFERTY
Kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty
jest najniższa cena brutto. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy na wykonanie
zamówienia, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za całość zamówienia i będzie
zgodna z niniejszym rozeznaniem.
2. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub przez osobę umocowaną do
reprezentowania Wykonawcy (w takim przypadku do oferty należy też dołączyć
zeskanowany dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy jeśli umocowanie nie wynika z aktualnego wydruku KRS albo
z CEIDG).
3. Oferty złożone po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez okres minimum 30 dni,
tj. do dnia 22.04.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Rozeznaniu mają zastosowanie
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
Kontakt:Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
? w sprawie procedury rozeznania rynku - Iwona Bęben, tel.: 41 200 13 71, e-mail:
zamowienia@powiat.kielce.pl
? w sprawie przedmiotu zamówienia - Dorota Skalska, tel.: 41 200 14 71, e-mail:
skalska.d@powiat.kielce.pl
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:SR-II.272.2.517.2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.