• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Ustawianie barek dla rybitw

Standard

Dane kontaktowe

Opis:II. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zapytania jest wykonanie zadania pn.: ,,Ustawianie barek dla rybitw w obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły" polegającego na przygotowaniu do okresu lęgowego rybitwy rzecznej, ustawienie (zacumowanie) w nurcie rzeki Wisły oraz przemieszczenie do miejsca zimowania i przygotowanie do zimowania po zakończeniu okresu lęgowego, dwóch statków żeglugi śródlądowej. Może zajść także konieczność przemieszczania barek w trakcie trwania okresu lęgowego.
Miejsce i termin składania:VI. Termin, miejsce i sposób składnia ofert
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertoweg

o w terminie do godz. 9:00 dnia 3 czerwca 2022 r.,

drogą e-mailową na adres: robert.szymanski.bydgoszcz@rdos.gov.pl
Termin składania:2022-06-03
Wymagania:III. Kryteria oceny ofert
1) cena - 100 %

IV. Warunki realizacji zamówienia
Należy wskazać elementy zamówienia np.:
1) termin realizacji zamówienia
Zamówienie zostanie wykonane terminie nie dłuższym niż do dnia 30 września 2022 r.
2) zakres usług określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1
do zapytania ofertowego
3) warunki płatności
Należność za wykonaną usługę / dostawę zostanie uregulowana przelewem bankowym,
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień złożenia zlecenia płatności w banku Zamawiającego.

V. Termin związania ofertą
Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
VII. Informacja o sposobie komunikacji Zamawiającego z wykonawcami
Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z zapytaniem ofertowym:
2) korespondencja pisemna za pośrednictwem poczty, kuriera lub składana osobiście
w kancelarii Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz (kancelaria, pok.712)
Kontakt:1) osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:
p. Robert Szymański, nr tel. 52 506 56 66 wew. 6029, adres email: robert.szymanski.bydgoszcz@rdos.gov.pl
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:WOP.261.9.2022.RS
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.