• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Usługi serwisowania jednostek pływających

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Usługi serwisowania jednostek pływających
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Usługi serwisowania jednostek pływających na terenie Zarządu Zlewni w Chojnicach
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni
w Chojnicach, Ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice
(nazwa)
w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości mnieiszei niż 130 000 PLN
netto,
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:
,,Usługi serwisowania jednostek pływających na terenie Zarządu Zlewni
w Chojnicach"
5. Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowania sprzętu pływającego
w zakresie przedstawionym poniżej:
a) naprawa 3 sztuk elektrycznych wciągarek linowych zainstalowanych na łodzi
roboczej Łabędź - (wciągarki Technamation typ ET SJES, rok produkcji 2005) -
zakres: wymiana uszczelniaczy, uszczelek, czyszczenie, wymiana oleju
przekładniowego, wymiana lin wyciągowych stalowych 0 6mm o długościach
3 x 18 m, w tym także naprawa 2 sztuk silników napędowych wciągarek typ
Prestolite Motors MBJ 6202 12 V (czyszczenie, wymiana szczotek, łożysk);
b) przegląd serwisowy silników zaburtowych:
- Honda 15 kM - 1 szt (przegląd, regulacja, wymiana oleju silnikowego,
przekładniowego, wymiana filtra oleju);
- Mercury 10 kM - 1 szt. (przegląd, regulacja, wymiana oleju przekładniowego,
wymiana uszczelnień wałka śruby napędowej);
- Mercury 8 kM - 1 szt. (przegląd, regulacja, wymiana oleju przekładniowego,
wymiana uszczelnień wałka śruby napędowej);
c) dostarczenie i wymiana czujnika obrotów silnika Volvo-Penta typu D2-55;
d) serwis silników Volvo-Penta typu D2-55. - zakres: kontrola i ocena poprawności
działania układów ładowania akumulatorów rozruchowych 2 sztuk silników Volvo-
Penta typu D2-55 oraz układu podgrzewania w kolektorze dolotowym - świec
żarowych. Regulacja w/w silników oraz wymiana oleju silnikowego, filtrów
olejowych, filtrów powietrza, paliwa oraz wymiana oleju w przekładniach typu
HS 25 A-B. Zastosować należy olej silnikowy 10W40;
e) dostawa i wymiana akumulatora kwasowo ołowiowego - rozruchu agregatu
na łodzi motorowej Łabędź - 1 szt - 35 Ah 240 A (EN) R+.
Wykonawca zadania uwzględnić winien dostarczenie oraz wbudowanie wszystkich
niezbędnych do wykonania powyższego zakresu elementów, materiałów.
Wycena uwzględniać musi wszelkie materiały i sprzęt niezbędny do wykonania
usługi.
Wszystkie elementy i materiały użyte do wykonania zlecenia muszą być nowe,
pełnowartościowe, zastosowane zgodnie z wymaganiami i specyfikacjami
producenta urządzeń, silników, przekładni.
Przewidzieć należy również utylizację powstałych po wykonaniu zadania odpadów
min. filtry, oleje przepracowane, akumulator itd.
Wykonawca przedstawić winien karty charakterystyki, specyfikacje, gwarancje itp.
zastosowanych elementów i materiałów.
l.p. Nazwa jednostka ilość
1 Naprawa wciągarki linowej zainstalowanej na łodzi motorowej Łabędź o numerach rejestr. BG-01-152 (w tym wymiana lin wyciągowych) kpi 3
2 Naprawa silników napędu wciągarek linowych (Prestolite Motors MBJ 6202) kpi 2
3 Przegląd serwisowy silnika zaburtowego Honda 15 kM kpi 1
4 Przegląd serwisowy silnika zaburtowego Mercury 10 kM kpi 1
5 DOSTAWA i wymiana czujnika obrotów silnika Volvo-Penta typu D2-55 kpi 1
6 Serwis silnika Volvo-Penta typu D2-55 kpi 2
7 DOSTAWA i wymiana akumulatora 35 Ah szt 1
8 Przegląd serwisowy silnika zaburtowego Mercury 8 kM kpi 1
Miejsce stacjonowania jednostel.
W zakresie pkt. 1-7 Śluza Czersko Polskie Ul. Łowicka 82, 85-776 Bydgoszcz
W zakresie pkt. 8 Stopień Wodny Mylof, Zapora 13, 89-642 Rytel
Miejsce i termin składania:13. Miejsce i termin złożenia ofert:
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie
elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej ,,Platformą"
- pod adresem: http://www.przetargi.wody.gov.pl
Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć
za pośrednictwem Platformy, w terminie do dnia 29 listopada 2021 roku
do godz.12:00.
Termin składania:2021-11-29
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia: do 28 grudnia 2021r.
Wymagania:4. Kryteria wyboru ofert: cena 100%
Kryterium Znaczenie procentowe kryterium
Cena ,,C" 100%
Ocena ofert w kryterium cena:
- oferta z najniższą cena spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów;
-wartość punktowa badanej oferty zostanie obliczona według wzoru:
najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych (brutto)
,,C" = cena (brutto) badanej oferty x 100 pkt.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to,
że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów
i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):
a) niezbędne kwalifikacje oraz uprawnienia pozwalające wykonać przedmiot
zamówienia zgodnie z wymogami przepisów polskiego prawa;
b) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
7. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz
formy jego wniesienia (jeżeli wymagane):.......................
9. Warunki gwarancji:
Minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy.
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
- cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie wraz z należnym
podatkiem VAT;
- cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen;
- Formularzu ofertowym należy podać cenę brutto wraz z należnym podatkiem
VAT za całość zamówienia;
- Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w drodze przedmiotowego postępowania
wraz z obowiązujący podatkiem od towarów i usług VAT;
- Wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne do czasu zakończenia realizacji
przedmiotu zamówienia i jego odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca
nie może domagać się zapłaty wynagrodzenia wyższego;
- Podatek VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem podatku VAT, do dwóch miejsc po przecinku;
- w przypadku nie wypełnienia w Formularzu oferty ceny brutto wraz z należnym
podatkiem VAT za całość zamówienia albo kwoty brutto należnej, Zamawiający
odrzuci ofertę jako niezgodną z zapytaniem ofertowym;
- w przypadku rozbieżności zapisu liczbowego i zapisu słownego ceny całkowitej
brutto Zamawiający przyjmie za prawidłową wartość zapisu liczbowego.
W cenie ryczałtowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: koszty wynikające
z zakresu zamówienia i warunków jego realizacji określonych w umowie oraz
wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej lub w oparciu
o ,,Wzór Formularza oferty";
2) Wykonawca powinien podpisany i zeskanowany komplet dokumentów
(Formularz ofertowy) przesłać przez stronę www.Drzetargi.wodv.gov.pl:
3) Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy. Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają z przedłożonych
dokumentów wymaga się złożenia dokumentu wskazującego osobę uprawniona
lub upoważniona do reprezentowania Wykonawcy:
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie oraz
ewentualne pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Wykonawcę należy
załączyć jako scan do oferty w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej;
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres:
Zamawiający zastrzega prawo negocjacji ceny z oferentem, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza.
Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy
znajduje się pod adresem: http://www.przetargi.wody.gov.pl w zakładce:
,,Instrukcja dla Wykonawców".
Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą,
Wykonawca korzysta z opcji ,,Zgłoś udział w postępowaniu", a następnie wypełnia
wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki,
w szczególności pliki Formularza oferty, oświadczeń, dokumentów.
Zamawiający zaleca, aby poszczególne pliki opatrywane były nazwą umożliwiającą
ich identyfikację, np. ,,oferta", itd. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera
Instrukcja Oferenta dostępna na Platformie.
Ofert oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą nie należy
szyfrować. Załączone pliki są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu
ich na Platformie i do upływu terminu składania ofert są one niewidoczne zarówno
dla Zamawiającego, jak i dla innych Wykonawców.
Postępowanie podprogowe nie musi być podpisane elektronicznie - do zgłoszenia
udziału w postępowaniu należy dołączyć plik zawierający skany podpisanej oferty
wraz z załącznikami.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę
za pośrednictwem funkcji ,,Wycofaj ofertę". Sposób wycofania oferty został opisany
w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić ofertę
za pośrednictwem funkcji ,,Modyfikuj ofertę". Proces modyfikacji oferty przebiega
etapowo, najpierw jest anulowana aktualna oferta, a następnie wyświetlany jest
formularz składania nowej oferty. Sposób wycofania oferty został opisany
w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.
14. Termin związania ofertą: 30 dni.
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty:
- złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron;
- oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców;
- każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę;
- w celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega
sobie prawo do wezwania właściwych wykonawców do złożenia dokumentów/
wyjaśnień;
- Zamawiający zawiera umowy na podstawie istotnych postanowień umowy
załączonych do niniejszego zapytania ofertowego - wzór umowy;
- o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów
za pośrednictwem strony internetowej, na której zostało zamieszczone niniejsze
Zapytanie ofertowe za pośrednictwem Platformy.
Kontakt:3. Osoby wskazane do kontaktu: Paweł Jacewicz, tel. 52 336-03-20; e-mail:
Pawel.Jacewicz@wody.gov.pl
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:GD.ROZ.2811.302.2021.ZZ.1
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.