• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Usługi pełnienia wacht portowych

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy kieruje zapytanie ofertowe dotyczące usługi pełnienia
wacht portowych na statku r/v Baltica.
IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia dotyczy usługi pełnienia wacht portowych na statku naukowo-badawczym r/v Baltica.
Statek ten służy do badań Morza Bałtyckiego i posiada następujące parametry:
Rok produkcji 1993,
Silnik prod. H. Cegielski, typ 8S20D, 1040 kW (900 obr./min),
Długość 41,00 m,
Szerokość 9,00 m,
Zanurzenie 3,5/4,445 m,
Pojemność 614 BRT,
Nośność 242 t.
Zakres zadań realizowanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje: dozór nad statkiem w porcie,
kontrola i utrzymywanie w ruchu urządzeń maszynowych koniecznych dla zapewnienia bezpiecznego postoju,
kontrola cum i urządzeń cumowniczych, kontrola ppoż. statku w czasie postoju.
Miejsce i termin składania:Miejsce składania ofert: Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Ul. Kołłątaja 1, 81-332
Gdynia, Sekcja Zamówień Publicznych i Przetargów, pok. 514.
2. TERMIN SKŁADANIA ofert: oferty należy złożyć do dnia 22.02.2023r. do godz. 10:00
Sposób złożenia oferty: oferty należy składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej
mtebecio@mir.gdynia.pl
4. Ofertę można również złożyć w formie pisemnej w kopercie zaadresowanej na: Morski Instytut Rybacki -
Państwowy Instytut Badawczy, Ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, Sekcja Zamówień Publicznych i Przetargów,
pok. 514
Termin składania:2023-02-22
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj. Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, pok. 514. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania publicznej sesji otwarcia ofert
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: od 01.03.2023 r. do 29.02.2024r.
Wymagania:II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo
zamówień publicznych. Zapytanie zamieszczone jest na stronie http://www.mir.gdynia.pl
III. PODSTAWA PRAWNA REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamawiający prowadzi postępowanie o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych działając na podstawie art. 2
ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710).
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Warunkiem ubiegania się wykonawcy o zamówienie, jest:
1) posiadanie odpowiednich kwalifikacji - tj. posiadają:
a) świadectwo lekarskie dla marynarzy,
b) jedno z następujących świadectw: marynarza, starszego marynarza, starszego rybaka lub
motorzysty.
2) posiadają min. 4 letnie doświadczenie w pełnieniu wacht portowych na statku o podobnej klasie
i o parametrach nie mniejszych niż r/v Baltica podanych w rozdziale IV.
3) Brak powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, wykluczeniu z
postępowania w szczególności będą podlegać osoby, które:
a) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub są związane z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostają we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego
zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku
pracy lub zlecenia z wykonawcą, otrzymywały od wykonawcy wynagrodzenie z innego tytułu lub
były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia;
c) pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona
wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia z uwagi na posiadanie bezpośredniego lub pośredniego interesu finansowego,
ekonomicznego lub osobistego w określonym rozstrzygnięciu tego postępowania.
4) nie pozostają w stanie likwidacji, ani upadłości - warunek zostanie uznany za spełniony w przypadku, gdy
Wykonawca złoży oświadczenie wg wzoru w Załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia - Formularz
oferty.
5) Brak przesłanek do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023r. poz. 129)1
- warunek zostanie uznany za
spełniony w przypadku, gdy Wykonawca złoży oświadczenie wg wzoru w Załączniku nr 1 do niniejszego
zaproszenia - Formularz oferty.
2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
W temacie wiadomości należy wpisać: 05/FZP/FGB/2023 - oferta. Oferta musi być
zaszyfrowana hasłem, które Wykonawca prześle Zamawiającemu na ten sam adres poczty elektronicznej w
terminie do 10 minut po terminie otwarcia ofert tj. w dniu 22.02.2023r., w godz. od 10:30 do 10:40.
Zamawiający zwrotnie potwierdzi otrzymanie oferty i hasła. Prosimy upewnić się, że oferta i hasło zostały
odebrane.
Ponadto na kopercie musi być adnotacja ,,Oferta w postępowaniu nr 05/FZP/FGB/2023 na usługi
pełnienia wacht portowych na statku r/v Baltica, NIE OTWIERAĆ DO DNIA 22.02.2023r. do godziny 10:30"
Zamawiający prześle informacje z otwarcia ofert niezwłocznie
po ich otwarciu na wniosek wykonawcy. Oferty, które z winy Wykonawcy wpłynął po wyznaczonym terminie,
nie będą rozpatrywane.
IX. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca
przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa w poprzednim zdaniu drogą elektroniczną, każda ze
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja
prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
X. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną z wnioskiem
o wyjaśnienie treści dokumentów dotyczących zaproszenia do złożenia ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści dokumentów wpłynął po upływie terminu składania pytań tj. później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Treść zapytań i wyjaśnienia zostaną przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejsze
zaproszenie do składania ofert.
4. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść
dokumentów związanych z zaproszeniem. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano niniejsze zaproszenie do składania ofert.
XI. OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERTY
1. W niniejszym postępowaniu stosowane będzie jedno kryterium oceny i wyboru ofert: cena brutto oferty -
100%
2. Ceny będą porównywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Z 3 Wykonawcami, którzy złożą najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa-zlecenie.
4. Jeżeli w postępowaniu nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone więcej niż 3 oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając
oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. W przypadku
braku możliwości zaoferowania niższej ceny np. gdy więcej niż 3 oferty zawierają cenę równą minimalnej
stawce wynagrodzenia brutto obowiązującej w 2023 r. Zamawiający przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne
i o wyniku postępowania zadecyduje przebieg rozmowy kwalifikacyjnej.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z osobą, której oferta
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. W przypadku uzyskania negatywnej oceny podczas rozmowy
Zamawiający może odrzucić ofertę i wybrać kolejną.
6. Przy ocenie kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w ust. 4 i 5. powyżej, będą brane pod
uwagę jego doświadczenie w pracy na statkach o parametrach porównywalnych z parametrami podanymi
w ROZDZIALE IV niniejszego zaproszenia oraz będzie brana pod uwagę znajomość zagadnień związanych
z utrzymywaniem w ruchu urządzeń maszynowych koniecznych dla zapewnienia bezpiecznego postoju,
urządzeń cumowniczych oraz urządzeń związanych z bezpieczeństwem ppoż. statku w czasie postoju.
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejsze zapytanie ma formę porównania ofert. Nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy
Prawo Zamówień Publicznych i nie daje żadnemu z oferentów prawa roszczenia udzielenia zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania
przyczyn.
Uwagi:XII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ SWOBODNEGO
PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut
Badawczy, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia,
2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Morskim Instytucie Rybackim - Państwowym Instytucie
Badawczym można kontaktować się mailowo na adres: iod@mir.gdynia.pl lub rodo@mir.gdynia.pl oraz
telefonicznie na nr. +48 587-356-367/251,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4) Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy
powierzenia przetwarzania danych.

5) Ponadto dane publikowane będą na stronie internetowej i stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Administratora.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskaliśmy, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)
8) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO,
10) będzie przysługiwało Pani/Panu:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;
11) nie będzie przysługiwało Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Kontakt:3. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Magdalena Tebecio.
Wszystkie pytania w związku z niniejszym postępowaniem należy kierować na e-mail:
mtebecio@mir.gdynia.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:63726100-5
Numer dokumentu:FZP/w/2023/MT, 05/FZP/FGB/2023
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.