• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Usługi na obiekcie hydrotechnicznym

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Usługi na obiekcie hydrotechnicznym EW Świnna Poręba - etap II:
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Nadzór, konserwacja comiesięczna i utrzymanie w sprawności systemów sterowania elektrownią,
LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. Nazwa cieku/kanału km Gmina Powiat
1. rzeka Skawa
Elektrownia wodna ,,Świnna Poręba" 26+600 Mucharz Wadowicki

2. OPIS URZĄDZENIA
Układ nadzoru i sterowania elektrowni wodnej w Świnnej Porębie.

3. ZAKRES PRAC :
a) Serwisowych:
1. kontrola wolnego miejsca na dyskach, zgranie archiwów i logów alarmów na stały nośnik oraz defragmentację dysków twardych wszystkich komputerów systemowych.
2. weryfikacja aktualności oprogramowania systemowego i sterownikowego oraz aplikacji wizualizacji. W przypadku stwierdzenia rozbieżności wersje oprogramowania należy uaktualnić.
3. kontrola stanu połączeń i sprawdzenie parametrów transmisji dla sieci technologicznych Układu Nadzoru i Sterowania.
4. kontrola urządzeń transmisyjnych elektrycznych i światłowodowych.
5. wykonanie ogólnej diagnostyki sterowników, analizę logów alarmów.
b) Przeglądu:
1. przegląd układu kontroli szczelności rurociągu derywacyjnego.
2. kontrola zdalnych połączeń z firm zewnętrznych posiadających odpowiednie uprawnienia wraz z weryfikacją bezpieczeństwa połączeń i weryfikacją ilościową pracowników ww. firm posiadających uprawnienia do połączeń zdalnych.
3. kontrola i wydanie pisemnego oświadczenia przez Wykonawcę o legalności całego oprogramowania zainstalowanego w Układzie Nadzoru i Sterowania.
4. skanowanie antywirusowe całego systemu komputerowego. Skanowanie musi być przeprowadzone przy wyłączonym systemie operacyjnym. Wyniki skanowania zostaną przekazane Zamawiającemu w formie raportu.
5. przegląd i kompleksowe czyszczenie wewnętrzne (dopuszczalne środki czyszczące: sprężone powietrze) wszystkich serwerów i sterowników Układu Nadzoru i Sterowania. Czyszczenie serwerów musi odbywać się poza pomieszczeniem telemechaniki. Termin czyszczenia będzie wcześniej uzgodniony z zamawiającym. Wyniki przeglądu
i czyszczenia zostaną przekazane w formie raportu.
6. kontrola haseł, zabezpieczeń, uprawnień użytkowników lokalnych i domenowych wraz
z przekazaniem stanu pokontrolnego w formie elektronicznej zaszyfrowanej.
7. przegląd przekaźników pośredniczących pomiędzy kartami we/wy a urządzeniami obiektowymi.
8. kalibracja przetworników pomiarowych zainstalowanych na hydrozespołach wraz
z kartami wejściowymi do systemu.
9. kontrola zasilaczy i akumulatorów w szafach systemowych, sprawdzenie układów kontroli temperatury oraz wentylacji w szafach systemowych wraz z wymianą filtrów. Pomiary akumulatorów należy przeprowadzić w taki sposób, aby była możliwość oceny ich stanu w kilkuletniej perspektywie. W ramach sprawdzenia raz do roku należy wykonać kontrolne rozładowanie z określeniem czasu pracy sterownika na zasilaniu tylko akumulatorowym. Po przeprowadzonych testach należy wytypować akumulatory do wymiany.
10. Wymiana UPS hydrozespołu Hz3.
11. Opracowywanie protokołów i raportów z przeprowadzonych czynności wraz
z interpretacją wyników oraz zaleceniami dotyczącymi koniecznych do przeprowadzenia prac polegających na wymianie wyeksploatowanych urządzeń Układu Nadzoru
i Sterowania.
c) zdalnego nadzoru:
1. Pełnienie stałego dyżuru telefonicznego w trybie 24/7 w celu diagnostyki i usuwania usterek i awarii zgłaszanych przez Zamawiającego i mogących skutkować zakłóceniami w eksploatacji hydrozespołów.
2. Zdalną diagnozę uszkodzenia urządzenia.
3. Zdalna diagnoza usterek oprogramowania systemowego.
4. Konsultacje telefoniczne z załogą eksploatacyjną obiektu w dni robocze w godz.ch 7:00 do 15:00 w zakresie funkcjonowania urządzeń i układów.
5. Aktualizacja dokumentacji serwisowanych układów i urządzeń.

4. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONANIA USŁUGI
Charakter przewidzianych prac nie stwarza zagrożeń dla środowiska przyrodniczego podczas
ich wykonywania.

5. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003r., poz. 1126 z póz. zm.).

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zasady bezpieczeństwa i higieny pracy stosowane przez Wykonawcę.

6. ODBIÓR WYKONANEJ USŁUGI
Odbiór końcowy nastąpi na zasadach określonych w umowie, po potwierdzeniu przez Zamawiającego zgodności wykonania wyszczególnionych w pkt. 3 prac.

7. INNE USTALENIA
Wykonawca dokona utylizacji zużytych materiałów w ramach oferty.

8. Kod CPV: 50000000 - 5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne.

Część 2: Nadzór, konserwacja comiesięczna i utrzymanie w sprawności układu regulatora turbiny.

1. LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. Nazwa cieku/kanału km Gmina Powiat
1. rzeka Skawa
Elektrownia wodna ,,Świnna Poręba" 26+600 Mucharz Wadowicki

2. OPIS URZĄDZENIA
Elektrohydrauliczny układ regulacji typu RTKS-24 dla turbin Kaplana HZ1 i HZ2 na elektrowni wodnej w Świnnej Porębie.

3. ZAKRES PRAC :
a) Serwisowych dla układu regulacji turbozespołów HZ1 i HZ2:
1. Sprawdzenie stanu poszczególnych części i zespołów oraz występujących połączeń mechanicznych
2. Sprawdzenie szczelności połączeń hydraulicznych i usunięcie ew. małych przecieków
3. Sprawdzenie i ewentualne dokręcenie zacisków połączeń elektrycznych
4. Sprawdzenie stanu technicznego i prawidłowości działania układu regulacji poprzez pomiar charakterystyk i parametrów elementów składowych układu istotnych dla procesu regulacji
5. Przegląd i próby funkcjonalne urządzeń elektronicznych regulatora:
o sprawdzenie poprawności nastaw układy regulacji w trakcie prób ruchowych oraz podczas uruchamiania i odstawiania hydrozespołu
o sprawdzenie układu pomiarowego prędkości obrotowej
o przeprowadzenie prób zabezpieczeń rozbiegowych wchodzących w skład układu regulacji
o sprawdzenie układu regulacji przy działaniu zabezpieczeń wewnętrznych oraz zabezpieczeń elektrycznych i hydromechanicznych turbozespołu
o kontrola parametrów regulatora oraz optymalizacja nastaw
o sprawdzenie poprawności działania układu z pomiarem czasów zamykania podczas zrzutów mocy zarówno z wyłącznikiem bloku jak również od działania zabezpieczeń
6. Sporządzenie protokołów ze wszystkich wykonanych czynności.

b) zdalnego nadzoru:
1. Zdalną diagnozę uszkodzenia urządzenia.
2. Zdalna diagnoza usterek oprogramowania systemowego.
3. Konsultacje telefoniczne z załogą eksploatacyjną obiektu w dni robocze w godz.ch 7:00 do 15:00 w zakresie funkcjonowania urządzeń i układów.
4. Aktualizacja dokumentacji serwisowanych układów i urządzeń.

4. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONANIA USŁUGI
Charakter przewidzianych prac nie stwarza zagrożeń dla środowiska przyrodniczego podczas
ich wykonywania.

5. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003r., poz. 1126 z póz. zm.).

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zasady bezpieczeństwa i higieny pracy stosowane przez Wykonawcę.

6. ODBIÓR WYKONANEJ USŁUGI
Odbiór końcowy nastąpi na zasadach określonych w umowie, po potwierdzeniu przez Zamawiającego zgodności wykonania wyszczególnionych w pkt. 3 prac.

7. INNE USTALENIA
Wykonawca dokona utylizacji zużytych materiałów w ramach oferty.

8. Kod CPV: 50000000 - 5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne.
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
przetargi.wody.gov.pl/" rel="nofollow">https://przetargi.wody.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://przetargi.wody.gov.pl/.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia - zwanej dalej ,,SWZ" - komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej ,,Platformą" - pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/.
2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem przetargi.wody.gov.pl w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców.
3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie. 5. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
6. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14 Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej ,,SWZ"), Wykonawca korzysta z zakładki ,,Zapytaj". Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
7. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
8. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
9. Zamawiający informuje, że adres e-mail: monika.kondracka@wody.gov.pl wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, służy jedynie do przesyłania ogłoszeń i otrzymywania informacji zwrotnej z Biuletynu Zamówień Publicznych. Nie jest to adres do komunikacji z Wykonawcami.
10. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
11. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.
12. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Monika Kondracka. Kontakt odbywa się za pośrednictwem Platformy.
13. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w języku polskim.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy Ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16;
b) kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania KR.ROZ.2810.95.2022 prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia
11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
h) posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
1.5 Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
1.6 Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
1.7 Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO
1.8 Nie przysługuje Państwu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-06-27 10:00
Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa - https://przetargi.wody.gov.pl/
Termin składania:2022-06-27
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2022-06-27 11:00
Miejsce i termin realizacji:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Wadium:w oryginalnej treści
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Kod CPV:50000000-5
Numer dokumentu:2022/BZP 00209614, KR.ROZ.2810.95.2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

Specyfikacja

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


 

Dziękujemy za wysłane grafiki.