• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Usługi morskie przewozów pasażerskich z Mityleny (LOCODE GRMJT) do Dikili (LOCODE TRDIK)

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Usługi morskie przewozów pasażerskich z Mityleny (LOCODE GRMJT) do Dikili (LOCODE TRDIK)
Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi morskie przewozów pasażerskich z Mityleny (LOCODE GRMJT) do Dikili (LOCODE TRDIK)

Numer referencyjny: Frontex/2023/OP/525/KM
II.1.2)Główny kod CPV
60610000 Usługi transportu promowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług morskich przewozów pasażerskich.

W ramach niniejszego zamówienia wymagane są 2 rodzaje usług:

1. Usługi morskich przewozów pasażerskich z Mityleny (LOCODE GRMJT) do Dikili (LOCODE TRDIK), świadczone przez indywidualny prom całkowicie zarezerwowany dla Fronteksu, obejmujące:

-- usługi gastronomiczne oraz,

-- usługi medyczne.

2. Dostępność statku na szkolenia prowadzone na pokładzie w porcie Mytilini (LOCODE GRMJT).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: EL ?????? / Elláda
Kod NUTS: TR Türkiye
II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie usług morskich przewozów pasażerskich z Mityleny (LOCODE GRMJT) do Dikili (LOCODE TRDIK).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Czas trwania umowy wynosi 24 miesiące, z możliwością maksymalnie dwukrotnego wznowienia na tych samych warunkach, każdorazowo na okres 12 miesięcy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=14439
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/06/2023
Termin składania:2023-06-29
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 30/06/2023 Czas lokalny: 11:00 Miejsce: Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się 30 czerwca 2023 r. o godz. 11:00 czasu lokalnego w Warszawie w drodze wideokonferencji. Oferenci mogą składać wnioski o dopuszczenie do udziału w sesji otwarcia ofert, wysyłając jak najszybciej wiadomość pocztą elektroniczną na procurement@frontex.europa.eu, nie później niż na trzy godz. przed planowanym rozpoczęciem sesji otwarcia. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Przedstawiciele otrzymają pocztą elektroniczną zaproszenie z podaniem szczegółów i instrukcji uczestnictwa w sesji otwarcia.
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2023
Kontakt:Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)
Plac Europejski 6
Warsaw
Kod NUTS: PL Polska
00-844
Polska
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Tel.: +48 222059500
Faks: +48 222059501
Język kontaktu:polski
Kod CPV:60610000
Numer dokumentu:306473-2023, Frontex/2023/OP/525/KM
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.p

Dziękujemy za wysłane grafiki.