• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Usługi konserwacji i napraw systemów ochrony technicznej z podziałem na trzy części

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Usługi konserwacji i napraw systemów ochrony technicznej z podziałem na trzy części
Standard

Dane kontaktowe

KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1

81-103 Gdynia 

fax: 261 26 23 14

e- mail: kpw.przetargi@ron.mil.pl 

www.kpwgdynia.wp.mil.pl             

Platforma zakupowa: https://www.platformazakupowa.pl/pn/kpwgdynia                                                         

zaprasza do złożenia oferty:

*w postępowaniu, którego przedmiotem jest zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, w rozumieniu 
art. 7 ust. 36 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych, 

którego  wartość przekracza kwotę 130 000 zł,, a nie przekracza równowartości kwoty 428 000 euro, 

do którego nie stosuje się przepisów ustawy Pzp (w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp)

prowadzonego na  podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Komendzie Portu Wojennego Gdynia”

Określenie przedmiotu zamówienia

Usługi konserwacji i napraw systemów ochrony technicznej z podziałem na trzy części: 

Część I: Usługę konserwacji i napraw systemów ochrony technicznej tj.: Systemów Alarmowych (SA), Systemów Kontroli Dostępu (SKD), Telewizyjnego Systemu Nadzoru (TSN), Elektronicznych Depozytariuszy Kluczy(EDK), Domofonów i Wideo-domofonów w jednostkach organizacyjnych zlokalizowanych w kompleksach wojskowych administrowanych przez Komendę Portu Wojennego Gdynia na terenie miasta Gdynia oraz w miejscowości Dębogórze 

Część II: Usługę konserwacji i napraw systemów ochrony technicznej tj.: Systemów Alarmowych (SA), Systemów Kontroli Dostępu (SKD), Telewizyjnego Systemu Nadzoru (TSN), Elektronicznych Depozytariuszy Kluczy(EDK), Domofonów i Wideo-domofonów w jednostkach organizacyjnych zlokalizowanych w kompleksach wojskowych administrowanych przez Komendę Portu Wojennego Gdynia na terenie miasta Gdańska 

Część III: Usługę konserwacji i napraw systemów ochrony technicznej tj.: Systemów Alarmowych (SA), Systemów Kontroli Dostępu (SKD), Telewizyjnego Systemu Nadzoru (TSN), Elektronicznych Depozytariuszy Kluczy(EDK), Domofonów i Wideo-domofonów w jednostkach organizacyjnych zlokalizowanych w kompleksach wojskowych administrowanych przez Komendę Portu Wojennego Gdynia na terenie miasta Hel

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki odbioru i gwarancji przedstawia załącznik nr 1 do WP 

UWAGA!

2.  Ze względu na fakt, iż załącznik do istotnych postanowień umowy nr 7 „wykaz systemów alarmowych” (wchodzący w skład opisu przedmiotu zamówienia) może zawierać informacje szczególnie wrażliwe, Zamawiający udostępni go na następujących warunkach:

1) Wykonawca złoży uzupełniony wniosek (zał. nr 2 do WP) podpisany przez Wykonawcę bądź upoważnioną osobę do reprezentacji wykonawcy (pisemne upoważnienie również należy dołączyć do wniosku) poprzez platformę zakupową (w formacie PDF);

2) wraz z wnioskiem, o którym mowa powyżej, Wykonawca złoży poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kopię:

Dla część I i III

świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego o klauzuli POUFNE II –ego stopnia lub zgodnie z art. 54. ust. 7 ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U.2019 r., poz. 742) pisemną zgodę wydaną przez Ministra Obrony Narodowej na udostępnienie informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyższe przedsiębiorcy, wobec którego wszczęto postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego lub postępowanie sprawdzające,

poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyższej oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych osoby, której zostanie udostępniony załącznik nr 7,

Dla części II: 

pisemne oświadczenie Kierownika Jednostki Organizacyjnej potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego o klauzuli POUFNE II –ego stopnia lub zgodnie z art. 54. ust. 7 ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U.2019 r., poz. 742) pisemną zgodę wydaną przez Ministra Obrony Narodowej na udostępnienie informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyższe przedsiębiorcy, wobec którego wszczęto postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego lub postępowanie sprawdzające,

poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub wyższej oraz aktualne zaświadczenie 
o odbyciu szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych osoby, której zostanie udostępniony załącznik nr 7,

3) Po uzyskaniu kompletnego wniosku, zamawiający niezwłocznie przekaże załącznik na adres e-mail osoby wskazanej we wniosku.

4) Osoby, którym zostanie udostępniony zał. nr 7 nie mają prawa udostępniania osobom nieuprawnionym informacji w nim zawartych bez uzyskania zgody Zamawiającego;

Termin realizacji umowy

Wymagany termin realizacji: od daty podpisania umowy, jednak nie wcześniej  niż od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. lub do momentu wyczerpania wartości umowy.

III. Składanie ofert częściowych

       Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

IV. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, związanej z realizacją zamówienia będącego  przedmiotem niniejszego postępowania na dowód czego przedstawią w szczególności:

aktualną koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony technicznej wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2020.838  z 2020.05.12), dla wszystkich części zamówienia 

DLA CZĘŚCI I i III: 

świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego o klauzuli POUFNE II –ego stopnia lub zgodnie z art. 54. ust. 7 ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U.2019 r., poz. 742) pisemną zgodę wydaną przez Ministra Obrony Narodowej na udostępnienie informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyższe przedsiębiorcy, wobec którego wszczęto postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego lub postępowanie sprawdzające,

DLA CZĘŚCI II: 

pisemne oświadczenie Kierownika Jednostki Organizacyjnej potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego o klauzuli POUFNE II –ego stopnia lub zgodnie z art. 54. ust. 7 ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U.2019 r., poz. 742) pisemną zgodę wydaną przez Ministra Obrony Narodowej na udostępnienie informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyższe przedsiębiorcy, wobec którego wszczęto postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego lub postępowanie sprawdzające,

2)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, na dowód, czego przedstawią, w szczególności:

Wykaz wykonanych (zakończonych), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 (dwóch) zamówień, z których każde spełnia następujące warunki:

- przez 1 zamówienie zamawiający rozumie 1 umowę/ pojedyncze, odrębne zobowiązanie;

zamówienie polegało/polega na konserwacji i/lub naprawie elektronicznych systemów ochrony;

wartość zrealizowanego zamówienia (w przypadku zamówień zakończonych) /części zrealizowanego zamówienia (w przypadku zamówień trwających), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wyniosła nie mniej niż: 

dla części I: 150 000,00 zł każde;

dla części II: 60 000,00 zł. każde;

dla części III: 50 000,00 zł. każde;

 z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (zgodnie z załącznikiem nr 3 do WP)

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy oferują przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami zamawiającego.

3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1, należy złożyć w formie skanu załączonego do oferty,
z zastrzeżeniem, że:

1) na każde żądanie zamawiającego, oryginały dokumentów przedstawić do wglądu;

2) w przypadku wykonawców zagranicznych dokumenty winny być przetłumaczone na język polski.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wspólnego ubiegania się wykonawców o realizację zamówienia. W takim wymagane dokumenty może przedstawić jeden z Wykonawców lub Wykonawcy mogą przedstawić je łącznie.

V. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/kpwgdynia

Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.

Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji. 

Zamawiający dopuszcza składanie zapytań do treści Warunków Przetargu, w terminie 3 dni przed upływem terminu składania ofert poprze platformę zakupową (w formacie MS Word).

W przypadku złożenia przez wykonawcę pytania w prowadzonym postępowaniu, zamawiający:

1) treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamieszcza na platformie zakupowej, bez ujawniania źródła zapytania;

2) może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić warunki przetargu, przy czym dokonaną w ten sposób zmianę zamieszcza niezwłocznie na platformie zakupowej;

3) przed upływem terminu składania ofert może wyznaczyć późniejszy termin ich składania, w celu uwzględnienia zmian w przygotowanych ofertach, wynikających ze zmiany warunków przetargu;

 4) nie jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień, jeżeli prośba o wyjaśnienie treści warunków przetargu wpłynie do zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert.

VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1. Osobami uprawnionymi ze strony zamawiającego do bezpośredniego porozumiewania się z wykonawcami są:

- w zakresie procedury: p Angelika JOZDOWSKA - Sekcja Zamówień Publicznych,  tel. 261 26 65 49;

2. Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 07:30-15:30.

VII. Sposób złożenia i przygotowania ofert

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

2. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą oraz podmioty te występujące wspólnie.

3. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.

4. Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową. 

5. Cena oferty winna być podana w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty musi obejmować wszystkie należności, związane z wykonaniem umowy, które zamawiający będzie zobowiązany zapłacić wykonawcy, łącznie z podatkami i opłatami, do których poniesienia obowiązany będzie wykonawca.

6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub wycofać złożoną ofertę tylko przed upływem terminu jej złożenia.

VIII. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w aktywnym formularzu danego postępowania. Należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola i załączyć załączniki (jeżeli są wymagane). 

Zamawiający, na każdym etapie postępowania, zastrzega sobie prawo do  żądania  od Wykonawcy przedstawiania pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę poprzez platformę zakupową potwierdzającego umocowanie do dokonania tej czynności w imieniu Wykonawcy, pod rygorem odrzucenia oferty.

 UWAGA!

Oferty złożone w innej formie niż poprzez platformę nie będą rozpatrywane.

Termin składania ofert upływa w dniu: 09.12.2021 r. godz. 11:00

Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie określonym w pkt 2 nie będą rozpatrywane. 

Bezpośrednio po upływie terminu składania ofert, zamawiający zamieszcza na platformie zakupowej wykaz ofert złożonych w postepowaniu wraz z informacją o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IX. Wadium

Wykonawca nie jest zobowiązany wnieść wadium

X. Termin związania ofertą

Wykonawcy będą związani ofertą przez 60 dni, licząc od terminu złożenia ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość (za zgodą wykonawcy) przedłużenia, o kolejny oznaczony okres, terminu związania ofertą. W takim przypadku przedłużenie terminu związania ofertą będzie skuteczne z jednoczesnym przedłużeniem (wniesieniem nowego) wadium (jeśli dotyczy). Odmowa wyrażenia przez wykonawcę zgody na przedłużenie okresu związani ofertą nie powoduje utraty wadium, a oferta nie podlega przyjęciu.

XI. Tryb oceny ofert i zasady nie przyjmowania ofert

1. Oceny ofert dokona komisja, wyznaczona przez zamawiającego.

2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.

3. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub że oferowane dostawy/usługi odpowiadają wymaganiom zamawiającego, albo którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

           Wezwanie, o którym mowa w pkt. 2 i 3 dotyczy Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej. Pozostałe oferty pozostają bez analizy, z zastrzeżeniem, że gdy wykonawca, którego oferta została:

- najwyżej oceniona, a wykonawca ten nie uzupełni dokumentów/oświadczeń lub nie złoży wyjaśnień, do których został wezwany (lub złożone wyjaśnienia nie będą wystarczające),

- wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający dokonuje analizy kolejnej oferty (umiejscowionej najwyżej w rankingu złożonych ofert).

4.  Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki rachunkowe lub inne, które nie powodują istotnej zmiany treści oferty. O powyższym fakcie zawiadamia wykonawcę/ów, którego/których oferta została poprawiona. W przypadku różnicy w cenie oferty podanej liczbą i słownie, zamawiający uzna za prawidłową, cenę podaną liczbą.

5. W postępowaniu odrzuca się ofertę:

wykonawców, którzy nie przedstawili i nie uzupełnili na wezwanie zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub że oferowane dostawy/usługi odpowiadają wymaganiom zamawiającego, opisanym w warunkach przetargu;

jeżeli treść oferty nie odpowiada treści warunków przetargu;

 wykonawców, jeżeli nie wnieśli wadium 

jeżeli, nie została podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (dotyczy sytuacji, gdy na wezwanie zamawiającego wykonawca nie przedstawi stosowanego pełnomocnictwa);

sporządzoną w języku innym niż język polski;

jeżeli wykonawca wycofa ofertę po upływie terminu składania ofert;

wykonawców, którzy posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami, uczestniczącymi po stronie zamawiającego w przygotowaniu i prowadzeniu postępowania;

 jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 wykonawcy, który w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonał zamówienia lub wykonał je z nienależytą starannością, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Wykonawca, którego oferta podlega odrzuceniu, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej swoim  nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 

2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane ze swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując z zamawiającym; 

3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

b)  zreorganizował personel, 

c)   wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e)  wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

UWAGA!

Powyższe Dowody, dokumenty, oświadczenie, wyjaśnienia należy załączyć do oferty. 

XII. Wybór oferty

Zamawiający wybierze ofertę, która spełnia wymagania określone w niniejszych warunkach i zostanie uznana za najkorzystniejszą w świetle kryteriów oceny ofert.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: 

a) cena (brutto) za wykonanie dwóch konserwacji – 40 pkt 

b) cena za jedną roboczogodzinę naprawy – 30 pkt

c) koszt dojazdu na miejsce awarii  - 20 pkt 

d) czasu naprawy od dojazdu serwisanta do obiektu, do uzyskania pełnej  sprawności systemu poprzez zamontowanie urządzeń docelowych lub zastępczych – 10 pkt 

3.  Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna:

  - ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyska największą łączną liczbę punktów - maksymalnie 100 pkt = Ko + Kr + Kcd +Kcn

   - Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

- Punkty w kryterium oceny oferty  dla zamówienia zostaną przyznane każdej ważnej ofercie wg poniższych zasad:

a) Kryterium cena brutto za wykonanie dwóch konserwacji 

Ko = (Cmin / Co) x 100 x 40%, gdzie:

Ko - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto,

Cmin - najniższa cena brutto zaoferowana w ofertach złożonych na realizacje zamówienia,

Co - cena brutto oferty ocenianej złożonej na realizacje zamówienia.

b) Kryterium cena za jedną roboczogodzinę naprawy*

Kr = (C min / Cr) x 100 x  30%, gdzie:

Kr - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto za 1 roboczogodzinę,

Cmin - najniższa cena brutto za 1 roboczogodzinę zaoferowana w ofertach złożonych na realizacje zamówienia,

Cr - cena brutto za 1 roboczogodzinę oferty ocenianej złożonej na realizacje zamówienia.

* Stawka RBH – cena 1 roboczogodziny naprawy brutto musi: zostać obliczona z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2020 poz. 2207) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dz.U. 2021 poz. 1690).

Kryterium koszt dojazdu na miejsce awarii   

Kcd = (C min / Cd) x 100 x  20%, gdzie:

Kcd - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium koszt dojazdu na miejsce awarii,

Cmin - najniższy koszt dojazdu na miejsce awarii zaoferowany w ofertach złożonych na realizacje zamówienia,

Cd - koszt dojazdu na miejsce awarii oferty ocenianej złożonej na realizacje zamówienia.

Kcd  - ilość pkt przyznanych ofercie ocenianej na podstawie kosztu dojazdu uwzgledniającego wszystkie koszty związane ze przybyciem na miejsce awarii/naprawy.  

UWAGA!

Jeżeli wykonawcy oszacują koszty dojazdu na miejsce awarii na poziomie 0 zł. Zamawiający do każdej z zaoferowanych przez Wykonawców wartości doda 0,01 zł. Powyższe wynika z faktu, iż przy zaoferowaniu stawki 0 zł. niemożliwe jest wykonanie właściwego działania (zgodnie ze wzorem zawartym w Warunkach Przetargu)

i przyznanie prawidłowej ilości punktów.

Kryterium czasu naprawy od dojazdu serwisanta do obiektu, do uzyskania pełnej  sprawności systemu poprzez zamontowanie urządzeń docelowych lub zastępczych:   

Kcn  - ilość pkt przyznanych ofercie ocenianej na podstawie czasu naprawy od dojazdu serwisanta do obiektu, do uzyskania pełnej  sprawności systemu poprzez zamontowanie urządzeń docelowych lub zastępczych:

do 6 godziny              – 10 pkt

od 6 do 12 godzin      – 7,5 pkt

od 12 do 24 godzin    – 5 pkt

powyżej  24 godzin    – 0 pkt

4.  Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania po stronie zamawiającego obowiązku podatkowego lub celnego, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do określonej w niej ceny podatki i cło, które miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę kolejno według kryteriów o najwyższym znaczeniu. 

Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż określone w złożonych ofertach.

W przypadku, gdy :

- w postępowaniu zostanie złożona jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu i jej cena  przekracza wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawcą i/lub zmniejszenie/organicznie przedmiotu zamówienia;

- w postępowaniu zostanie złożona więcej niż jedna oferta a cena oferty najkorzystniejszej przekracza środki finansowe, które zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia negocjacji z wykonawcami. W takim przypadku zamawiający zaprasza (poprzez platformę  do złożenie ofert dodatkowych wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu. Zasady składania ofert dodatkowych są takie same jak ofert. W przypadku, gdy złożone oferty dodatkowe nadal przekraczają środki finansowe, którymi dysponuje zamawiający, dopuszcza się zmianę przedmiotu zamówienia poprzez jego ograniczenie (zmniejszenie ilości/zakresu).

O wyborze oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

Postępowanie unieważnia się, jeżeli:

nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;

1a)  nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału nie podlegającego odrzuceniu

zostały złożone dwukrotnie oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

w postepowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z jednym wykonawcą nie można uzgodnić wszystkich postanowień umowy

4)   zamawiający odwołał warunki przetargu lub zaproszenie do negocjacji;

5)  postępowanie zostało przeprowadzone z naruszeniem warunków przetargu,    mającym wpływ na wybór oferty;

6)   umowa może być nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

7)  gdy cena oferty najkorzystniejszej lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

10a. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia / zamknięcia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny. Wykonawcy nie będą wywodzili roszczeń z tego tytułu wobec zamawiającego. 

O zamknięciu postępowania zamawiający zawiadamia wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne.

Informację o udzieleniu/unieważnieniu zamówienia zamawiający zamieszcza na platformie zakupowej.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

XIII. Warunki jakie muszą zostać spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

Po dokonaniu wyboru, przed podpisaniem umowy, na wezwanie i w terminie wskazanym przez zamawiającego, wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, złoży kopie dokumentów (podpisanych „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy) potwierdzających posiadanie potencjału osobowego i technicznego, o którym mowa w:

dla części I i III

- pkt. 2 - Instrukcji  Bezpieczeństwa Przemysłowego (załącznik nr 2  do umowy)

- § 7 istotnych postanowień umowy (załącznik nr 1 a, c  do Warunków Przetargu)

dla części II

- pkt. 2 - Szczególnych Wymaganiach w zakresie ochrony informacji niejawnych (załącznik nr 2  do umowy).

- § 7 istotnych postanowień umowy (załącznik nr 1 b do Warunków Przetargu)

UWAGA!!!

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podczas realizacji zamówienia dysponował następującą minimalną ilością osób, o których mowa w § 7 pkt. 4 lit. a) istotnych postanowień umowy :

Część I: minimum 6

Część II: minimum 4

Część III: minimum 3

Zamawiający informuje, iż w przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia ilość osób będzie podlegała sumowaniu tj. osoby wskazane do realizacji  każdej z części zamówienia muszą być różne (nie mogą się powtarzać).

Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający przekaże Wykonawcy wypełnioną umowę za pomocą platformy zakupowej i będzie oczekiwał niezwłocznego zwrotu odpowiedniej ilości egzemplarzy, podpisanych przez osobę uprawnioną do dokonania tej czynności w imieniu Wykonawcy wraz z potwierdzeniem wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jest wymagane). Zamawiający dopuszcza również możliwości osobistego stawiennictwa osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy, celem podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego (Sekcja Zamówień Publicznych). W następnej kolejności zobowiązanie zostanie podpisane przez osoby funkcyjne ze strony zamawiającego wraz z kierownikiem Zamawiającego oraz zarejestrowane w rejestrze umów zamawiającego (nadanie nr umowy). Wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem platformy zakupowej o tym fakcie i sposobie przekazania  przez Zamawiającego jednego egzemplarza umowy Wykonawcy (pocztą, odbiór osobisty). Umowa zaczyna obowiązywać z chwilą podpisania jej przez kierownika Zamawiającego, niezależnie od terminu przekazania Wykonawcy jego egzemplarza zobowiązania.

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy w wysokości 5 % wartości umowy.

3.1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3.2. Zabezpieczenie wykonania umowy może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w następujących formach:

1) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

NBP O/O Gdańsk  nr rachunku: 21 1010 1140 0171 5413 9120 2000

z dopiskiem: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy – numer sprawy” ;

2) poręczeniu bankowym;

3) gwarancji bankowej;

4) gwarancji ubezpieczeniowej.

3.3. W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w formie, o której mowa w pkt. 2.2 ppkt. 2-4 z treści gwarancji/poręczenia musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego na pierwsze żądanie, nieodwołalnie i bezwarunkowo kwoty stanowiącej wysokość zabezpieczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. Kwota stanowiącą wysokość zabezpieczenia może ulec zmniejszeniu w czasie trwania umowy tylko o wartość wypłaconą Zamawiającemu podczas realizacji zamówienia. Treść przedmiotowego dokumentu musi wskazywać kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady – jeśli żądanie to wynika z zapisów Warunków Przetargu 

      Zaleca się uzgodnienie projektu gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej z Zamawiającym przed zawarciem umowy Wykonawcy z Gwarantem

3.4. Po zakończeniu realizacji umowy zamawiający niezwłocznie zwraca zabezpieczenie wykonania umowy.

4. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności – przez cały okres realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy najpóźniej w dniu podpisania umowy. W przypadku wznowienia polisy – Wykonawca dostarczy jej potwierdzoną kopię w ciągu 7 dni od daty jej wznowienia

XIV. Postanowienia końcowe

1. Przed upływem terminu złożenia ofert zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany oraz odwołania warunków przetargu.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, za zgodą wykonawcy, wprowadzenia po wyborze najkorzystniejszej oferty korzystnych dla siebie zmian do umowy.

3. Protokół (dokumentacja) postępowania podlega udostępnieniu, z zastrzeżeniem, że:

1) protokół z postępowania jest jawny, o ile nie zawiera informacji nie podlegających ujawnieniu, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;

2) protokół podlega udostępnieniu z uwzględnieniem ograniczeń, o których mowa w ppkt 1;

3) protokół udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

Załączniki:

Zał. nr 1 – umowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia 

Zał. nr 2 – wniosek o wydanie zał. nr 7 do umowy

Zał. nr 3  – wykaz zamówień

Zał. nr 4 – klauzula informacyjna RODO

Zał. nr 5 – kryteria

Warunki przetargu opracowała komisja przetargowa w składzie:


Dziękujemy za wysłane grafiki.