• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Usługa zaprojektowania i wykonania modernizacji statku naukowo-badawczego

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Usługa zaprojektowania i wykonania modernizacji statku naukowo-badawczego
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Usługa zaprojektowania i wykonania modernizacji statku naukowo-badawczego SNB-AR-1
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi zaprojektowania i modernizacji statku wraz z odnowieniem klasy statku i karty bezpieczeństwa. Modernizacja statku w szczególności polega na wykonaniu następujących czynności:
1) Wykonanie dokumentacji modernizacji
2) Prace ogólnookrętowe i dokowe
3) Prace kadłubowe
4) Modernizacja nadbudówki (sterówki)
5) Kubryk dziobowy
6) Kubryk na śródokręciu
7) Ładownia
8) Siłownia
9) Instalacje okrętowe
10) Nadzór PRS
Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2, (Specyfikacja Prac Modernizacyjnych) Załącznik nr 2A Plan ogólny koncepcyjny efektu końcowego modernizacji, Załącznik nr 2 B Plan ogólny aktualny statku, 2C Przedmiar orientacyjny oraz Załącznik nr 7 (Wzór umowy).Efektem wykonanej usługi modernizacji ma być odnowienie klasy statku i karty bezpieczeństwa.
2. Miejscem stałego postoju statku jest: Port Dziwnów. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: stocznia wskazana przez Wykonawcę. Transport statku z Portu Dziwnów do miejsca wykonania przedmiotu zamówienia, ryzyko, ubezpieczenie, obciążają Wykonawcę.
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.zamowienia.zut.edu.pl/przetargi-ebdp/uslugi/2022-39.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Składanie ofert w postępowaniu (a także ich wycofanie) dopuszczone jest wyłącznie za pomocą narzędzia miniPortal, dostępnego na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl (przy wykorzystaniu konta ePUAP dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także do formularza komunikacji. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w sprawach innych niż składanie oferty będzie następować za pośrednictwem:
1) Poczty elektronicznej e-mail. Ze strony Zamawiającego jest to adres poczty elektronicznej
(e-mail) starnawski@zut.edu.pl
lub
2) Dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (formularz komunikacji, o którym mowa powyżej), z tym że dokumenty elektroniczne lub elektroniczne kopie oświadczeń lub dokumentów są składane Zamawiającemu jako załączniki wskazanego formularza komunikacji.
Szczegóły w zakresie komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami podaje dział III 8 - 10 SWZ.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto
na platformie ePUAP dostępnej na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal, co jest niezbędne do możliwości złożenia Zamawiającemu oferty stosownie do informacji podanej w sekcji III.3.5) ogłoszenia.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu miniPortalu i ePUAP opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal [Instrukcja użytkowania systemu miniPortal, która jest do pobrania na wskazanej w sekcji III.3.5) stronie internetowej miniPortalu ? plik Instrukcja użytkownika systemu miniPortal-ePUAP oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) [regulamin e-PUAP, dostępnym na stronie, o której mowa w ust. 1 powyżej]. Poprzez uczestnictwo w niniejszym postępowaniu Wykonawca, akceptuje postanowienia wskazanej Instrukcji użytkownika systemu miniPortal oraz regulaminu ePUAP.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem wskazanych w ust. 1 powyżej dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz formularza
komunikacji wynosi 150 MB.
4. Wskazana w sekcji III.3.5) ogłoszenia poczta e-mail po stronie Zamawiającego: standardowa poczta elektroniczna (Office365 lub też znana pn. Microsoft365), zdolna do przyjmowania listów (widomości z załącznikami) o maksymalnym rozmiarze 100 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO została podana w załączniku nr 1 SWZ (zob. również dział II SWZ)
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z klauzulą informacyjną RODO (załącznik nr 1 SWZ)
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-09-30 12:00
Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortal pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl/https://epuap.gov.pl/wps/portal
Termin składania:2022-09-30
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 13:00
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 280 dni
Wadium:nie wymagane
Wymagania:SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/WNoŻiR/274/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi zaprojektowania i modernizacji statku wraz z odnowieniem klasy statku i karty bezpieczeństwa. Modernizacja statku w szczególności polega na wykonaniu następujących czynności:
1) Wykonanie dokumentacji modernizacji
2) Prace ogólnookrętowe i dokowe
3) Prace kadłubowe
4) Modernizacja nadbudówki (sterówki)
5) Kubryk dziobowy
6) Kubryk na śródokręciu
7) Ładownia
8) Siłownia
9) Instalacje okrętowe
10) Nadzór PRS
Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2, (Specyfikacja Prac Modernizacyjnych) Załącznik nr 2A Plan ogólny koncepcyjny efektu końcowego modernizacji, Załącznik nr 2 B Plan ogólny aktualny statku, 2C Przedmiar orientacyjny oraz Załącznik nr 7 (Wzór umowy).Efektem wykonanej usługi modernizacji ma być odnowienie klasy statku i karty bezpieczeństwa.
2. Miejscem stałego postoju statku jest: Port Dziwnów. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: stocznia wskazana przez Wykonawcę. Transport statku z Portu Dziwnów do miejsca wykonania przedmiotu zamówienia, ryzyko, ubezpieczenie, obciążają Wykonawcę.
4.2.6.) Główny kod CPV: 50245000-4 - Usługi w zakresie modernizacji statków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 280 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres Gwarancji
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają określony
w ramach art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP warunek dotyczący zdolności zawodowej do należytego wykonania niniejszego zamówienia, tj. wykażą Zamawiającemu, że dysponują odpowiednim, tj. na poziomie określonym w ust. 2 poniżej, doświadczeniem zawodowym
2. Przy uwzględnieniu dodatkowych postanowień ust. 3 i 4 niniejszego działu, Zamawiający uzna wskazany w ustępie powyższym warunek udziału w niniejszym postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże Zamawiającemu fakt wykonania dwóch odrębnych usług z zakresu remontu lub modernizacji statków (każda zwana dalej jako ,,USŁUGA"), spełniających dodatkowo następujące cechy:
1) Przedmiotem każdej z dwóch USŁUG było wykonanie usługi polegającej na remoncie lub modernizacji statku;
2) Przedmiot każdej z dwóch USŁUG, o której mowa w pkt 1) powyżej, obejmował swoim zakresem taki remont lub modernizacji statku który swoim zakresem obejmowała również demontaż/montaż, uruchomienie silnika głównego;
3) Każda z dwóch USŁUG została wykonana (ukończona) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert w niniejszym postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy niż trzy lata, to w tym okresie);
4) Każda z dwóch USŁUG (spośród dwóch wymaganych) była o wartości niemniejszej niż równowartość 300 000 zł (słownie: trzystu tysięcy złotych). Przez wskazaną w niniejszym punkcie wartości USŁUG Zamawiający rozumiał będzie kwotę stanowiącą cenę zapłaty (wynagrodzenie) z tytułu umowy o wykonanie tej dokumentacji, pomniejszoną o podatek VAT (tym samym wskazana wyżej wartość: 300 000 złotych jest wartością netto, tj. bez podatku VAT).
5) Każda z dwóch USŁUG, o których mowa w pkt 1) - 2) powyżej została wykonana należycie i prawidłowo ukończona.
3. Z zastrzeżeniem wyjątku dopuszczonego w ust. 4 pkt 1) niniejszej sekcji, Usługi wymagane na podstawie ust. 2 niniejszej sekcji, muszą być USŁUGAMI wykonanymi przez Wykonawcę (Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył w wykonaniu USŁUG), z tym że w przypadku Wykonawców, o których mowa w art. 58 ustawy PZP (Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) powyższy wymóg może być też spełniony łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Stosownie do postanowień art. 118 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca - w celu potwierdzenia spełniania wskazanego w ust. 2 powyżej warunku udziału w niniejszym postępowaniu - może polegać na zdolnościach zawodowych innego podmiotu/podmiotów (dalej zwanego ,,PODMIOTEM TRZECIM"), niezależnie od charakteru prawnego łączących Wykonawcę z nim stosunków prawnych, pod warunkiem, że Wykonawca taki wykaże Zamawiającemu, że realizując zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania będzie dysponował niezbędnymi zasobami PODMIOTU TRZECIEGO. W takim przypadku wymagane będzie również spełnienie następujących warunków łącznie:
1) W zakresie w jakim Wykonawca przy wykazywaniu spełnienia określonego
w ust. 2 niniejszego działu warunku udziału w postępowaniu powołuje się na zdolności (jedna albo obydwie USŁUGI) PODMIOTU TRZECIEGO - USŁUGA/USŁUGI te będą usługami wykonanymi (a w przypadku USŁUGI/USŁUG wykonywanych - wykonywanymi) przez ten PODMIOT TRZECI (jako podmiot, który bezpośrednio uczestniczył w wykonaniu USŁUGI/USŁUG);
2) PODMIOT TRZECI, na którego zdolności powołuje się Wykonawca przy wykazywaniu spełnienia określonego w ust. 2 niniejszego działu warunku udziału w niniejszym postępowaniu musi być tym podmiotem (PODMIOTEM TRZECIM), który jako podwykonawca Wykonawcy zrealizuje niniejsze zamówienie minimum w zakresie obejmującym wykonanie usługi stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia (minimalny wymagany przez Zamawiającego na podstawie art. 118 ust. 2 ustawy PZP obowiązek realizacji zamówienia przez PODMIOT TRZECI w zakresie wynikającym z udostępnionych Wykonawcy zdolności PODMIOTU TRZECIEGO w zakresie posiadanego przez ten podmiot doświadczenia, uzyskanego w wyniku realizacji USŁUGI);
3) W stosunku do PODMIOTU TRZECIEGO, o którym mowa w pkt 1) i 2) powyżej,
na którego zdolności powołuje się Wykonawca przy wykazywaniu spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu nie będą zachodzić podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy PZP (obligatoryjne przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymienione również w dziale VII ust. 1 SWZ) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymienione również w dziale VII ust. 5 SWZ). W takim przypadku, ilekroć w art. 108 ust. 1 ustawy PZP, art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, czy dziale VII ust. 1 i 5 SWZ mowa będzie o Wykonawcy należy przez to rozumieć również PODMIOT TRZECI;
4) Informacja o zamiarze powołania na zasoby (wykonane USłUGI) PODMIOTU TRZECIEGO przy wykazywaniu określonego w ust. 2 powyżej spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu musi zostać zakomunikowana Zamawiającemu nie później niż w terminie składania ofert.
5. W kwestiach nieuregulowanych w powyższych ustępach, ocena spełnienia określonego tam warunku udziału w niniejszym postępowaniu następuje zgodnie z ustawą PZP oraz SWZ,
w tym poprzez podmiotowe środki dowodowe, o których mowa sekcji V.5.7) ogłoszenia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Dowody na okoliczność, że Wykonawca/ PODMIOT TRZECI spełnił łącznie przesłanki,
o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy PZP - przy czym tylko w przypadku, gdy w odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę (a w przypadku Oferty wspólnej składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w odniesieniu do tego Wykonawcy) lub PODMIOTU TRZECIEGO ma miejsce sytuacja, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy PZP.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zobowiązanie PODMIOTU TRZECIEGO do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy, potwierdzający, że Wykonawca realizując niniejsze zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu (PODMIOTU TRZECIEGO) z informacjami stosownie do art. 118 ust. 4 ustawy PZP - przy czym tylko w przypadku, gdy Wykonawca, który, stosownie do sekcji V.5.4.) ust. 4 ogłoszenia, przy wykazywaniu spełnienia określonego w V.5.4.) ust. 2 ogłoszenia warunku udziału w niniejszym postępowaniu powołuje się na zasoby wskazanego tam PODMIOTU TRZECIEGO;
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, z którego będzie wynikać, które USŁUGI spośród stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie - przy czym tylko w przypadku, gdy spełnienie określonego w sekcji V.5.4.) ust. 2 ogłoszenia warunku udziału w niniejszym postępowaniu opiera się na zdolnościach Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
3. Od Wykonawcy oferty najkorzystniejszej (najwyżej ocenionej) wymagane będą do złożenia,
na odrębne wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (ustalonym stosownie do art. 274 ust. 1 ustawy PZP, nie krótszym jednak niż 5 dni), następujące oświadczenia i dokumenty, aktualne na dzień ich złożenia, potwierdzające spełnienie określonego w sekcji V.5.4.) ust. 2 ogłoszenia warunku udziału w niniejszym postępowaniu:
1) Wykaz ze wskazaniem co najmniej dwóch wykonanych usług (USŁUG), wymaganych na podstawie sekcji V.5.4.) ust. 2 ogłoszenia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty wykonania (ukończenia), miejsca wykonania, a także podmiotu/podmiotów, na rzecz których te USŁUGI zostały wykonane. Wyżej wskazane informacje będą wymagały podania w wykazie w takim zakresie, aby pozwalało to Zamawiającemu potwierdzić spełnianie wymogów określonych w sekcji V.5.4.) ust. 2 ogłoszenia, z wyjątkiem informacji, o których mowa w sekcji V.5.4.) ust. 2 pkt 5) o należytym wykonaniu USŁUG, które to informacje podlegają wykazaniu w sposób wskazany w pkt 2) poniżej. Zaleca się, aby wezwany (Wykonawca oferty najwyżej ocenionej) przygotował i złożył ww. wykaz (zwany dalej WYKAZEM) wykorzystując do tego formularz, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 SWZ;
2) Dowody określające, że wymagane USŁUGI z WYKAZU spełniają wymóg określony w sekcji V.5.4.) ust. 2 pkt 5) ogłoszenia. Takimi dowodami są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego USŁUGI zostały wykonane, z zastrzeżeniem pkt 3) poniżej;
3) Zamiast wskazanych w pkt 2) powyżej dokumentów potwierdzających należyte wykonanie USŁUG, wystawionych przez podmiot/podmioty, na rzecz których usługi te były wykonane - Wykonawca może przedstawić również inne odpowiednie dokumenty, przy czym tylko wtedy, jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 2) powyżej. Obowiązek wykazania Zamawiającemu istnienia wyżej wskazanej przyczyny stanowiącej przeszkodę w złożeniu dokumentu lub dokumentów wymaganych na podstawie wyżej wskazanego pkt 2) niniejszego ustępu, należy do Wykonawcy.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Poza samą ofertą i dokumentami, o których mowa w sekcji V.5.6 oraz sekcji V.5.7) ogłoszenia,
w postępowaniu wymagane będzie przedłożenie:
1) Oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (a w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie takie każdego z nich). W przypadku, gdy wykazanie spełnienia określonego
w sekcji V.5.4.) ust. 2 ogłoszenia warunku udziału w niniejszym postępowaniu następuje zasobami (wykonanej USŁUDZE/USŁUGACH) PODMIOTU TRZECIEGO - wskazane oświadczenie winien złożyć każdy taki PODMIOT TRZECI;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innego właściwego rejestru - przy czym Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia takich dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca wskazał Zamawiającemu dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. W przypadku Wykonawców wpisanych do wyżej wskazanego KRS lub CEIDG Zamawiający uzna, że ma miejsce ww. wskazanie mu danych umożliwiających dostęp do odpowiednio KRS czy CEIDG w szczególności w sytuacji, kiedy Wykonawca poda w ofercie lub składanym oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1) powyżej swój nr NIP, REGON lub KRS (przynajmniej jeden z tych numerów);
3) Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - przy czym tylko w przypadku i w zakresie, w jakim w imieniu Wykonawcy działa osoba/osoby, których umocowanie do reprezentowania Wykonawca nie wynika Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie występujących w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w tym postepowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - przy czym w tylko w przypadku oferty wspólnej składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
5) Tłumaczenie składanych oświadczeń i dokumentów na język polski - przy czym tylko
w przypadku w zakresie, jakim dane oświadczenie/dokument jest składany w języku obcym.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy PZP, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (składający Ofertę wspólną) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w niniejszym postępowaniu i zawarcia Umowy o zamówienie. W takim przypadku, postanowienie sekcji V.5.11 pkt 3) ogłoszenia będzie również stosowane odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o których mowa w art. 58 ustawy PZP (w przypadku złożenia Oferty wspólnej). Inne wymagania związane z faktem złożenia oferty wspólnej (Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) podane są w sekcjach V.5.4), V.5.7) oraz V.5.11 ogłoszenia (i ich odpowiednikach w tym zakresie w SWZ)
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia podają postanowienia § 8 Wzoru Umowy (Zmiany Umowy).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres Gwarancji
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-10-29
Kod CPV:50245000-4
Numer dokumentu:2022/BZP 00345705, ZP/WNoŻiR/274/2022
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.