• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Usługa wykonania prób ciśnieniowych systemu olejowego bloku

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Usługa wykonania prób ciśnieniowych systemu olejowego bloku
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Usługa wykonania prób ciśnieniowych systemu olejowego bloku nr 10 w El. Dolna Odra
Treść zapytania:
Zapraszam do składania ofert na wykonanie prób ciśnieniowych systemu olejowego bloku nr 10 w El. Dolna Odra.
Zamawiający - Przedsiębiorstwo Remontowe PAK SERWIS Sp. z o.o., 62-510 Konin, Ul. Przemysłowa 158
1. Przedmiot Usługi:
Wykonanie prób ciśnieniowych systemu olejowego bloku nr 10 w El. Dolna Odra.
Osoba do kontaktu: Paweł Kacprzak, tel. 887 870 047, e-mail: kacprzak.pawel@pakserwis.com.pl
Uwaga! Dokumentacja zostanie udostępniona po przesłaniu podpisanego oświadczenia o poufności, wg załączonego wzoru.
2. Terminy realizacji.
Rozpoczęcie prac: 10.03.2023.
Zakończenie prac: 31.03.2023.
3. Oczekiwana płatność przelewem w terminie 30 dni od dostarczenia do siedziby firmy prawidłowo wystawionej faktury.
4. Gwarancje.
Nie dotyczy.
5. Gwarancja dobrego wykonania.
Nie dotyczy.
6. Sposób przygotowania i złożenia oferty.
a) Oferty należy składać na platformie zakupowej.
b) TERMIN SKŁADANIA ofert j.n.
c) Na platformie proszę podać cenę jednostkową za próbę.
d) Wykonawca przygotuje ofertę na swój koszt.
e) Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem w niniejszym postępowaniu, aż do udzielenia zamówienia ponosi Wykonawca.
7. Okres związania ofertą.
a) Wykonawca jest zawiązany ofertą przez okres min 30 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
b) W sytuacji, gdy przeprowadzona zostanie dogrywka w formie negocjacji lub aukcji i Wykonawca nie zmieni swojej oferty w dogrywce, oferta pozostaje
wiążąca w okresie ujętym w niniejszym zaproszeniu.
8. Wyjaśnienia do zapytania ofertowego.
a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
b) Treść wyjaśnień będzie przekazana e-mailem lub poprzez aktualizację Zapytania Ofertowego na platformie zakupowej.
c) W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę przed aktualizacją Zapytania Ofertowego, musi ona zostać złożona ponownie.
9. Zastrzeżenia.
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego przeprowadzenia.
b) Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania zakupowego w dowolnym momencie bez
wybrania oferty i bez podania przyczyn takiej decyzji.
c) Zamawiający po zakończeniu postępowania zastrzega sobie prawo żądania potwierdzenia złożonej oferty.
10. Pozostałe postanowienia.
a) Zamawiający nie zwraca materiałów przesłanych w związku z postępowaniem zakupowym.
b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych/równoważnych.
d) Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści zaproszenia do składania ofert,
Regulaminu korzystania z Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintrade Sp. z o.o. oraz Ogólnych Warunków Świadczenia
Usług OWŚU) umieszczonych na stronie internetowej https://pakserwis.com.pl/uploads/user_files/owsu_ver_pl.pdf
e) Oferta, której treść nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego zostanie odrzucona.
f) Zamawiający przewiduje zastosowanie negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej w drugim etapie postępowania.
Postępowanie prowadzi:
Katarzyna Owsianko
Starszy Specjalista ds. Zakupu Usług
tel. 63 247 12 38, kom. 606 599 920
e-mail: owsianko.katarzyna@pakserwis.com.pl
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link
1. USLUGA WYKONANIA PRÓB CIŚNIENIOWYCH NA BLOKU NR 10 - BUDOWA EL. DOLNA ODRA 1 szt.
Dodatkowe warunki formalne:
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Usługa wykonania prób ciśnieniowych systemu olejowego bloku nr 10 w El. Dolna Odra"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://pakserwis.logintrade.net/zapytania_email,1484715,47ed55c7dba7e88f7903db472dcd9af0.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
16- 02- 2023 15: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
27- 02- 2023 10: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
24- 02- 2023 10: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://pakserwis.logintrade.net/zapytania_email,1484715,47ed55c7dba7e88f7903db472dcd9af0.html
Termin składania:2023-02-27
Uwagi:Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Kupiec:
Katarzyna Owsianko
tel:
e-mail: owsianko.katarzyna@pakserwis.com.pl
Kontakt merytoryczny:
Paweł Kacprzak
tel:
e-mail: kacprzak.pawel@pakserwis.com.pl
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:Z120/142813
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.