• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Usługa wykonania pomiarów z wykorzystaniem pojazdów

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Usługa wykonania pomiarów z wykorzystaniem pojazdów
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Usługa wykonania pomiarów z wykorzystaniem pojazdów ROV i AUV dla Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71355200-3 (wykonywanie badań).
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania pomiarów z wykorzystaniem pojazdów ROV i AUV dla Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, zwana dalej ,,usługą".
3. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę wykonania pomiarów przeprowadzonych przez wykwalikowanych operatorów, z wykorzystaniem pojazdów:
1) zdalnie sterowanego pojazdu podwodnego, zwanego dalej ROV
2) autonomicznego pojazdu podwodnego, zwanego dalej AUV,
określających lokalizację i identyfikację zatopionej amunicji konwencjonalnej i chemicznej oraz badań archeologicznych w rejonie Ławicy Słupskiej. Pojazdy ROV i AUV będą operować z pokładu statku r/v ,,Oceanograf". Pojazdy ROV i AUV, spełniające wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SWZ) zapewnia Wykonawca.
4. Badania będą obejmowały szczegółowe mapowanie celów przypominających UXO (unexploded ordnance - przedmiot wybuchowy, niebezpieczny), wyznaczonych wcześniej (przed rejsem), na podstawie zebranych przez Zamawiającego danych z sonaru bocznego holowanego. Mapowanie będzie obejmowało jednorazowo obszary około 0,5 km2
i zapewniało obraz sonarowy o rozdzielczości 0,5x0,5 cm (piksel) oraz dane magnetometryczne. Na podstawie zgromadzonych danych należy wykonać analizę i rozpoznawanie celów. Mapowanie zostanie wykonane za pomocą AUV. Wyznaczone cele należy rozpoznać za pomocą pojazdu ROV, który musi mieć zdolność odnalezienia obiektów przy ograniczonej widoczności - wymagana kamera akustyczna. Po odnalezieniu potencjalnych obiektów UXO należy dokonać ich identyfikacji za pomocą kamery wideo 4k (wymagana jak największa ilość widocznych szczegółów).
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 5 do SWZ.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części przedmiotu zamówienia, poprzez rezygnację maksymalnie do 20% ilości dni rejsowych określonych w projekcie umowy (załącznik nr 4 do SWZ). W tym przypadku Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego, w tym żądanie wykonania umowy
do wysokości kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1 projektu umowy. Przewidziana rezygnacja, spowoduje odpowiednią zmianę ostatecznej wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa
do rezygnacji, o którym mowa powyżej, nie stanowi zmiany umowy, wymagającej zawarcia aneksu.
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
platformazakupowa.pl/pn/ug" rel="nofollow">https://platformazakupowa.pl/pn/ug
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ug
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl (dalej platforma) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug.
2.Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 1)akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej platformy w zakładce ,,Regulamin", dostępnym pod adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący, 2)zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert zamieszczonej na stronie internetowej platformy w zakładce ,,Instrukcje" dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
3.Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,2)komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych:
MS Windows 7, Mac OS X 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,3)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,4)włączona obsługa JavaScript,5)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,6)szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,7)oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
4.Komunikacja poprzez formularz ,,Wyślij wiadomość" (nie dotyczy składania ofert) umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB. 5.Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, dokumentów, wniosków oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego", po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
6.Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia
2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2247 z późn. zm.). Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .xls, ze szczególnym wskazaniem na .pdf. 7.W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z.
(...) 9.Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej wskazanej w pkt 10. 10.
Osoba uprawniona do komunikowania się z Wykonawcami: Ewa Rola - pracownik Działu Procedur Zakupowych w Centrum Polityki
Zakupowej Uniwersytetu Gdańskiego, e mail: ewa.rola@ug.edu.pl, w godz.ch 07:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku. Więcej
informacji w rozdziale X SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański, 80-309 Gdańsk, Ul. Jana Bażyńskiego 8, zwany dalej Zamawiającym.
2) Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30, (58) 523 24 59 lub adresem email: iod@ug.edu.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - po wyborze oferty najkorzystniejszej - w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w ppkt 3) jak również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp wraz z przepisami wykonawczymi.*
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku,
gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;**
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;***
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
(...)
Pełna treść klauzuli znajduje się w rozdziale XXII SWZ
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-06-02 11:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć (umieścić) na platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug (na stronie internetowej prowadzonego postępowania)
Termin składania:2023-06-02
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 11:30
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31
Wadium:nie wymagane
Wymagania:SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 5750.291.1.50.2023.ER
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71355200-3 (wykonywanie badań).
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania pomiarów z wykorzystaniem pojazdów ROV i AUV dla Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, zwana dalej ,,usługą".
3. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę wykonania pomiarów przeprowadzonych przez wykwalikowanych operatorów, z wykorzystaniem pojazdów:
1) zdalnie sterowanego pojazdu podwodnego, zwanego dalej ROV
2) autonomicznego pojazdu podwodnego, zwanego dalej AUV,
określających lokalizację i identyfikację zatopionej amunicji konwencjonalnej i chemicznej oraz badań archeologicznych w rejonie Ławicy Słupskiej. Pojazdy ROV i AUV będą operować z pokładu statku r/v ,,Oceanograf". Pojazdy ROV i AUV, spełniające wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SWZ) zapewnia Wykonawca.
4. Badania będą obejmowały szczegółowe mapowanie celów przypominających UXO (unexploded ordnance - przedmiot wybuchowy, niebezpieczny), wyznaczonych wcześniej (przed rejsem), na podstawie zebranych przez Zamawiającego danych z sonaru bocznego holowanego. Mapowanie będzie obejmowało jednorazowo obszary około 0,5 km2
i zapewniało obraz sonarowy o rozdzielczości 0,5x0,5 cm (piksel) oraz dane magnetometryczne. Na podstawie zgromadzonych danych należy wykonać analizę i rozpoznawanie celów. Mapowanie zostanie wykonane za pomocą AUV. Wyznaczone cele należy rozpoznać za pomocą pojazdu ROV, który musi mieć zdolność odnalezienia obiektów przy ograniczonej widoczności - wymagana kamera akustyczna. Po odnalezieniu potencjalnych obiektów UXO należy dokonać ich identyfikacji za pomocą kamery wideo 4k (wymagana jak największa ilość widocznych szczegółów).
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 5 do SWZ.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części przedmiotu zamówienia, poprzez rezygnację maksymalnie do 20% ilości dni rejsowych określonych w projekcie umowy (załącznik nr 4 do SWZ). W tym przypadku Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego, w tym żądanie wykonania umowy
do wysokości kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1 projektu umowy. Przewidziana rezygnacja, spowoduje odpowiednią zmianę ostatecznej wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa
do rezygnacji, o którym mowa powyżej, nie stanowi zmiany umowy, wymagającej zawarcia aneksu.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71355200-3 - Wykonywanie badań
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Cena oferty - 100% wagi
Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanej przez Wykonawcę ceny oferty brutto w PLN, podanej
w formularzu ofertowym - załączniku nr 1 do SWZ.
Punkty za kryterium ,,Cena oferty" zostaną przyznane według wzoru:
C = Cn/Co x 100
gdzie:
C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium ,,Cena oferty",
Cn - najniższa zaoferowana cena brutto w PLN spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu,
Co - cena brutto w PLN ocenianej oferty.
2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
3. Zamawiający oceniał będzie złożone oferty wyłącznie w oparciu o wskazane powyżej kryterium.
4. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta po przeliczeniu liczby punktów przyznanych za powyżej wymienione kryterium, wynosi 100 pkt.
5. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga:
a) wykazania się przez Wykonawcę, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400.000,00 PLN;
b) wykazania się przez Wykonawcę następującymi wskaźnikami finansowymi za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres:
- wskaźnikiem płynności bieżącej wynoszącym, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku, od 1,2 do 2,0 na koniec każdego roku obrotowego; wskaźnik płynności bieżącej określa zdolność Wykonawcy do regulowania zobowiązań bieżących i liczony jest jako iloraz wartości aktywów obrotowych i zobowiązań bieżących;
- wskaźnikiem zadłużenia długoterminowego wynoszącym nie więcej niż 1 na koniec każdego roku obrotowego; wskaźnik zadłużenia długoterminowego służy do oceny poziomu zadłużenia Wykonawcy i liczony jest jako iloraz wartości zobowiązań długoterminowych i kapitału własnego.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia co najmniej 2 osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, każda posiadająca:
a) doświadczenie naukowe w dziedzinie hydroakustyki i/lub badań nad zatopioną amunicją, w wymiarze minimum 100 godzin, zdobyte w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
b) doświadczenie w obsłudze sprzętu typu ROV, w wymiarze minimum 50 godzin, zdobyte w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
c) doświadczenie w rozpoznawaniu amunicji konwencjonalnej i chemicznej (udział w rejsach, projektach, ekspertyzach), w wymiarze minimum 50 godzin, zdobyte w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
d) zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na morzu,
e) ukończone szkolenie GWO - Sea Survival (SS),
f) ukończone szkolenia GWO - Fire Awareness (FAW),
g) ukończone szkolenie GWO - Manual Handling (MH),
h) ukończone szkolenie GWO - First Aid (FA).
W przypadku skierowania przez Wykonawcę do realizacji zamówienia więcej niż dwóch osób, każda z tych dodatkowych osób musi spełniać wszystkie ww. wymagania.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ,
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale V SWZ, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 3) lit. a), Zamawiający żąda od Wykonawcy:
- dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż określona w rozdziale V pkt 1 ppkt 3) lit. a);
2) w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 3) lit. b), Zamawiający żąda od Wykonawcy:
- sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających w szczególności aktywa i zobowiązania - za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, potwierdzającego że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, określony w rozdziale V pkt 1 ppkt 3) lit. b),
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa ppkt 1) i 2), Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
3) w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdz. V pkt 1 ppkt 4) SWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy:
- wykazu osób - załącznika nr 6 do SWZ skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnymi do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzającego, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, określony w rozdziale V pkt 1 ppkt 4) SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, zgodnie z art. 118 ust. 3 Pzp składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty zgodnie z zapisami rozdziału XI pkt 10 SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wstępne, o którym mowa w rozdziale VII pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postepowaniu.
3. Podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w rozdziale VII pkt 3 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W odniesieniu do warunku dotyczącego kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, o którym mowa w rozdz. V pkt 1 ppkt 4) SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców - rozdział XX pkt 6 SWZ.
6. Przepisy Pzp oraz postanowienia niniejszej SWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiany postanowień zawartej umowy dopuszczalne są w następujących przypadkach:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,
2) zaistnienia siły wyższej, o której mowa w § 13 - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, z uwzględnieniem postanowień pkt 3 lit. a),
3) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1:
a) poprzez jego wydłużenie o okres odpowiadający trwaniu przeszkody w wykonywaniu zamówienia w wyniku zaistnienia siły wyższej,
b) poprzez jego wydłużenie o okres odpowiadający trwaniu przeszkody w wykonywaniu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności organizacyjnych lub technicznych w szczególności
w przypadku braku możliwości zorganizowania rejsu, z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub z powodu problemów technicznych statku r/v ,,Oceanograf" (np. awarii) lub z powodu braku wymaganej liczby osób do odbycia rejsu (w szczególności członków załogi statku) wynikającej z absencji pracowniczej tj. usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy;
4) zmiana osób wskazanych w § 7 ust. 1, przy pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na inne osoby pod warunkiem, że zaproponowane osoby będą posiadały wymagane kwalifikacje zawodowe i doświadczenie do świadczenia usług objętych przedmiotem niniejszej umowy zgodne z wymaganiami opisanymi w rozdz. V pkt 1 ppkt 4 SWZ,
5) innych zmian przewidzianych w Pzp oraz w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.).
2. Zmiany postanowień zawartej umowy, o których mowa w ust. 1, wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony. Wniosek o wprowadzenie tych zmian musi być złożony na piśmie i uzasadniony przez Stronę występującą o zmianę postanowień umowy.
3. Strony nie przewidują możliwości zmiany podmiotowej po stronie Wykonawcy w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 2 Pzp.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Cena oferty - 100% wagi
Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanej przez Wykonawcę ceny oferty brutto w PLN, podanej
w formularzu ofertowym - załączniku nr 1 do SWZ.
Punkty za kryterium ,,Cena oferty" zostaną przyznane według wzoru:
C = Cn/Co x 100
gdzie:
C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium ,,Cena oferty",
Cn - najniższa zaoferowana cena brutto w PLN spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu,
Co - cena brutto w PLN ocenianej oferty.
2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
3. Zamawiający oceniał będzie złożone oferty wyłącznie w oparciu o wskazane powyżej kryterium.
4. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta po przeliczeniu liczby punktów przyznanych za powyżej wymienione kryterium, wynosi 100 pkt.
5. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-06-30
Kod CPV:71355200-3
Numer dokumentu:2023/BZP 00233766, 5750.291.1.50.2023.ER
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.