• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Usługa wieloletniego wsparcia eksploatacji SpW techniki morskiej w obszarze silników i zespołów prądotwórczych w latach 2023-2025

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Usługa wieloletniego wsparcia eksploatacji SpW techniki morskiej w obszarze silników i zespołów prądotwórczych w latach 2023-2025
Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługa wieloletniego wsparcia eksploatacji SpW techniki morskiej w obszarze silników i zespołów prądotwórczych w latach 2023-2025
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Usługa odbywać się będą na jednostkach pływających na terenie RP, na których zamontowane są silniki lub zespoły prądotwórcze, lub w siedzibie Wykonawcy.
II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
ZADANIE NR 1:
Przedmiotem zamówienia jest serwisowanie silników i zespołów prądotwórczych produkcji MTU, w latach 2023-2025.
ZADANIE NR 2:
Przedmiotem zamówienia są naprawy bieżące silników i zespołów prądotwórczych wraz z elementami automatyki produkcji MTU oraz Detroit Diesel, w latach 2023-2025.
Zakres umowy przewidziany w rok 2024 zostanie zrealizowany pod warunkiem, że Zamawiający w grudniu 2023 roku otrzyma potwierdzenie od dysponenta środków budżetowych drugiego stopnia, że w roku budżetowym 2024 otrzyma środki finansowe z przeznaczeniem na wykonanie usługi w roku 2024. Zamawiający po otrzymaniu potwierdzenia dysponowania środkami finansowymi, o których mowa wyżej, niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę (pisemnie, mailem lub faksem) o konieczności realizacji zakresu umowy przewidzianego do realizacji w roku 2024. Zakres umowy przewidziany do realizacji w roku 2025 zostanie zrealizowany pod warunkiem, że Zamawiający w grudniu 2024 roku otrzyma potwierdzenie od dysponenta środków budżetowych drugiego stopnia, że w roku budżetowym 2025 otrzyma środki finansowe z przeznaczeniem na wykonanie usługi w roku 2025. Zamawiający po otrzymaniu potwierdzenia dysponowania środkami finansowymi, o których mowa wyżej, niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę (pisemnie, mailem lub faksem) o konieczności realizacji zakresu umowy przewidzianego do realizacji w roku 2025.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50200000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego
II.1.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Oferent ma obowiązek wskazać w swojej ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić osobom trzecim oraz podać wszystkich proponowanych podwykonawców, a także przedmiot umów o podwykonawstwo, dla których są oni proponowani
Oferent ma obowiązek poinformować o wszelkich zmianach na poziomie podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia
II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem zamówienia są:
1/ w zakresie zadania nr 1 - serwisowanie silników i zespołów prądotwórczych produkcji MTU, w latach 2023-2025
2/ w zakresie zadania nr 2: naprawy bieżące silników i zespołów prądotwórczych wraz z elementami automatyki produkcji MTU oraz Detroit Diesel, w latach 2023-2025.
II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Usługi związane z serwisowaniem silników i zespołów prądotwórczych produkcji MTU
1) Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest serwisowanie nw. silników i zespołów prądotwórczych produkcji MTU, w latach 2023-2025. Zakres umowy przewidziany w rok 2024 zostanie zrealizowany pod warunkiem, że Zamawiający w grudniu 2023 roku otrzyma potwierdzenie od dysponenta środków budżetowych drugiego stopnia, że w roku budżetowym 2024 otrzyma środki finansowe z przeznaczeniem na wykonanie usługi w roku 2024. Zamawiający po otrzymaniu potwierdzenia dysponowania środkami finansowymi, o których mowa wyżej, niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę (pisemnie, mailem lub faksem) o konieczności realizacji zakresu umowy przewidzianego do realizacji w roku 2024. Zakres umowy przewidziany do realizacji w roku 2025 zostanie zrealizowany pod warunkiem, że Zamawiający w grudniu 2024 roku otrzyma potwierdzenie od dysponenta środków budżetowych drugiego stopnia, że w roku budżetowym 2025 otrzyma środki finansowe z przeznaczeniem na wykonanie usługi w roku 2025. Zamawiający po otrzymaniu potwierdzenia dysponowania środkami finansowymi, o których mowa wyżej, niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę (pisemnie, mailem lub faksem) o konieczności realizacji zakresu umowy przewidzianego do realizacji w roku 2025.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50240000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i inne usługi dotyczące sprzętu morskiego i innego
3) Wielkość lub zakres
Przedmiotem zamówienia jest serwisowanie nw. silników i zespołów prądotwórczych produkcji MTU, w latach 2023-2025.
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Usługi napraw bieżących nw. silników i zespołów prądotwórczych wraz z elementami automatyki produkcji MTU oraz Detroit Diesel
1) Krótki opis
Przedmiotem zamówienia są naprawy bieżące nw. silników i zespołów prądotwórczych wraz z elementami automatyki produkcji MTU oraz Detroit Diesel, w latach 2023-2025. Zakres umowy przewidziany w rok 2024 zostanie zrealizowany pod warunkiem, że Zamawiający w grudniu 2023 roku otrzyma potwierdzenie od dysponenta środków budżetowych drugiego stopnia, że w roku budżetowym 2024 otrzyma środki finansowe z przeznaczeniem na wykonanie usługi w roku 2024. Zamawiający po otrzymaniu potwierdzenia dysponowania środkami finansowymi, o których mowa wyżej, niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę (pisemnie, mailem lub faksem) o konieczności realizacji zakresu umowy przewidzianego do realizacji w roku 2024. Zakres umowy przewidziany do realizacji w roku 2025 zostanie zrealizowany pod warunkiem, że Zamawiający w grudniu 2024 roku otrzyma potwierdzenie od dysponenta środków budżetowych drugiego stopnia, że w roku budżetowym 2025 otrzyma środki finansowe z przeznaczeniem na wykonanie usługi w roku 2025. Zamawiający po otrzymaniu potwierdzenia dysponowania środkami finansowymi, o których mowa wyżej, niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę (pisemnie, mailem lub faksem) o konieczności realizacji zakresu umowy przewidzianego do realizacji w roku 2025.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50240000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i inne usługi dotyczące sprzętu morskiego i innego
3) Wielkość lub zakres
Przedmiotem zamówienia są naprawy bieżące nw. silników i zespołów prądotwórczych wraz z elementami automatyki produkcji MTU oraz Detroit Diesel, w latach 2023-2025.
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Specyfikacja:Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/1rblog
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
3.10.2023 - 08:30
Termin składania:2023-10-03
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Usługa odbywać się będą na jednostkach pływających na terenie RP, na których zamontowane są silniki lub zespoły prądotwórcze, lub w siedzibie Wykonawcy.
Wadium:w Siwz
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej1. cena. Waga 100
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19.9.2023
Kontakt:Skarb Państwa - 1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu
ul. Ciasna 7
Wałcz
78-600
Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Macias
E-mail: 1rblog.szp@ron.mil.pl
Tel.: +48 261472624
Faks: +48 261472971
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Język kontaktu:polski
Kod CPV:50200000, 50240000
Numer dokumentu:571527-2023, 89/2023
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.