• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Usługa przeprowadzenia przeglądu okresowego silnika

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Usługa przeprowadzenia przeglądu okresowego silnika
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Usługa przeprowadzenia przeglądu okresowego silnika MTU serii 2000 na s/y Oceania wraz z dostarczeniem części i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia przeglądu okresowego silnika MTU serii 2000 na s/y ,,Oceania" wraz z dostarczeniem części i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (nr postępowania IO/ZP/4/2022).
2. Kod CPV: 50241000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków.
3. Przedmiot zamówienia składa się z usługi przeglądu okresowego silnika MTU serii 2000 dokonywanego po 30 000 godz.ch pracy silnika oraz dostawy materiałów i części potrzebnych do wykonania w/w przeglądu.
4. Usługa przeglądu powinna zostać wykonana przez serwis posiadający możliwości techniczne do przeprowadzenia przeglądu serwisowego i wymiany podzespołów zalecanych przez producenta silników MTU serii 2000 po 30 000 godz.ch pracy silnika (między innymi programy komputerowe do ustawienia parametrów silnika).
5. Zakres prac dla przebiegu 30 000 motogodzin silnika MTU serii 2000:
1) przeprowadzenie serwisu przeglądowego;
2) wymiana podzespołów:
a) rurka wysokiego ciśnienia - 12 szt.,
b) wtryskiwacz - 12 szt.,
c) kołek rozprężny (spring pin) - 2 szt.,
d) filtr paliwa - 2 szt.,
e) filtr oleju - 2 szt.,
f) termostat - 1 szt.,
g) termostat - 2 szt.,
h) pasek alternatora - 1 szt.,
i) pierścień uszczelniający - 12 szt.,
j) pierścień uszczelniający - 12 szt.,
k) filtr powietrza - 2 szt.,
l) element tłumiący - 12 szt.,
m) uszczelka pokrywy zaworów - 12 szt.,
n) uszczelka głowicy - 12 szt.,
o) pompa wtryskowa - 12 szt.,
p) głowica cylindra (cylinder head) - 12 szt.,
q) wkład separatora oleju - 1 szt.,
r) wkład filtra paliwa - 2 szt.;
3) wymiana wszystkich uszczelek, wszystkich odkręcanych śrub, oringów, pierścieni uszczelniających, uszczelnień głowic, podkładek;
4) próbne uruchomienie silnika przy nabrzeżu,
5) komputerowa diagnostyka silnika w ruchu przy użyciu dedykowanych programów,
6) przekazanie dokumentacji powykonawczej,
7) inne czynności wymagane przez producenta silnika do prawidłowego wykonania przeglądu silnika po 30 000 godz.ch pracy silnika.
6. Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić wszystkie niezbędne czynności związane z wyżej wymienionym zakresem przeglądu.
7. Usługa powinna być wykonana przy użyciu materiałów i części najwyższej jakości, odpowiednich do modelu i typu silnika.
8. Wykonawca zapewni uruchomienie urządzeń oraz przeprowadzi próby ich działania z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, a także dokona ewentualnej regulacji (w razie potrzeby).
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe wykonanie prac przeglądowych silnika statku s/y ,,Oceania", zapewnienie warunków bezpieczeństwa przy ich wykonywaniu oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane podczas tych prac.
10. Wykonawca przy wykonywaniu prac przeglądowych jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt do:
- utrzymywania należytego porządku w miejscu dokonywania przeglądu silnika (miejsce wykonywania prac powinno być czyste i uporządkowane, bez pozostawania materiałów i sprzętu zbędnych do prowadzenia prac, a także odpadów);
- przestrzegania wykonywania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ochrony środowiska;
- wykonywania w czasie realizacji prac wszystkich niezbędnych sprawdzeń, pomiarów i badań, które powinny być przeprowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej producenta silnika MTU, przypadających na przegląd przy przebiegu 30 000 motogodzin;
- zagospodarowania wszystkich odpadów powstałych podczas przeglądu silnika (m.in. zużyte oleje i smary, pozostałości po wykonywanych pracach), które przechodzą na własność Wykonawcy, i który zobowiązany jest usunąć je ze statku, a następnie zagospodarować zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, oraz przekazania Zamawiającemu kopii kart przekazania odpadów;
- doprowadzenia po zakończeniu prac do należytego stanu i porządku miejsca wykonywania przeglądu i przekazania go Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego.
11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich części i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu w ramach zaoferowanej przez siebie ceny.
12. Wykonawca zobowiązany jest spowodować, aby przewidziane do użycia w ramach niniejszego zamówienia materiały i części były nowe, dopuszczone do obrotu i powszechnego i jednostkowego stosowania oraz najwyższej dostępnej na rynku jakości. Zamawiający nie dopuszcza użycia materiałów lub części używanych lub po regeneracji.
13. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace na okres zaoferowany w ofercie, nie krótszy jednak niż 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Na zamontowane części i urządzenia - gwarancja nie krótsza niż według wskazań producentów. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu poszczególne gwarancje producentów.
14. Wykonawca powinien wykonać przegląd zgodnie z dokumentacją remontową remontu głównego silników MTU serii 2000.
15. Usługa winna być wykonana na statku w miejscu jego postoju - port Gdańsk, nabrzeże zbożowe, Ul. Starowiślna 1.
16. Ze względu na harmonogram rejsowy statku wykonanie usługi musi odbyć się w terminie od 15.09.2022 r. do 22.09.2022r.
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W przedmiotowym postępowaniu
o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (skrzynka ePUAP
Zamawiającego: ePUAP: /IOPAN/SkrytkaESP) oraz poczty elektronicznej.
2. Zamawiający może komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: p. Małgorzata Maśnicka,
email: mmasnicka@iopan.pl, w zastępstwie: p. Agnieszka Animucka,email: aanimucka@iopan.pl.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 30 MB.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP.
5.Składanie ofert odbywa się przy użyciu miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
6.Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
(dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu).
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca składa ofertę z dokumentami, oświadczeniami za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na
miniPortalu.
2.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane są w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej 3.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy wynosi
150MB.
4.Za datę przekazania oferty, wniosków, i innych dokumentów, oświadczeń oraz informacji przyjmuje
się datę ich przekazania na ePUAP.
5.Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 6. Szczegółowe wymagania wskazane są w rozdziale V i XII SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający - Instytut Oceanologii Polskiej Akademii
Nauk informuje, że w zakresie w jakim pozyskuje dane osobowe w związku z prowadzeniem
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w związku z zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego, jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,ogólne rozporządzenie o ochronie
danych" zwane dalej ,,Rozporządzeniem") .2. Dane kontaktowe administratora danych osobowych: tel.
(+48 58) 73 11 600, fax: (+48 58) 551 21 30; e-mail: office@iopan.pl.3. W sprawach związanych z
przetwarzaniem danych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: tel. e-mail:
iodo@iopan.pl.4. Szczegółowe postanowienia w zakresie przetwarzania danych osobowych zawarte
są w Rozdziale XXV SWZ.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-06-09 09:30
Miejsce składania ofert: 1. Składanie ofert odbywa się przy użyciu miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/. 2. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku (dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu). Wykonawca zamierzający złożyć ofertę, musi posiadać konto na ePUAP
Termin składania:2022-06-09
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2022-06-09 10:00
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-15 do 2022-09-22
Wadium:nie wymagane
Wymagania:SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IO/ZP/4/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia przeglądu okresowego silnika MTU serii 2000 na s/y ,,Oceania" wraz z dostarczeniem części i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (nr postępowania IO/ZP/4/2022).
2. Kod CPV: 50241000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków.
3. Przedmiot zamówienia składa się z usługi przeglądu okresowego silnika MTU serii 2000 dokonywanego po 30 000 godzinach pracy silnika oraz dostawy materiałów i części potrzebnych do wykonania w/w przeglądu.
4. Usługa przeglądu powinna zostać wykonana przez serwis posiadający możliwości techniczne do przeprowadzenia przeglądu serwisowego i wymiany podzespołów zalecanych przez producenta silników MTU serii 2000 po 30 000 godzinach pracy silnika (między innymi programy komputerowe do ustawienia parametrów silnika).
5. Zakres prac dla przebiegu 30 000 motogodzin silnika MTU serii 2000:
1) przeprowadzenie serwisu przeglądowego;
2) wymiana podzespołów:
a) rurka wysokiego ciśnienia - 12 szt.,
b) wtryskiwacz - 12 szt.,
c) kołek rozprężny (spring pin) - 2 szt.,
d) filtr paliwa - 2 szt.,
e) filtr oleju - 2 szt.,
f) termostat - 1 szt.,
g) termostat - 2 szt.,
h) pasek alternatora - 1 szt.,
i) pierścień uszczelniający - 12 szt.,
j) pierścień uszczelniający - 12 szt.,
k) filtr powietrza - 2 szt.,
l) element tłumiący - 12 szt.,
m) uszczelka pokrywy zaworów - 12 szt.,
n) uszczelka głowicy - 12 szt.,
o) pompa wtryskowa - 12 szt.,
p) głowica cylindra (cylinder head) - 12 szt.,
q) wkład separatora oleju - 1 szt.,
r) wkład filtra paliwa - 2 szt.;
3) wymiana wszystkich uszczelek, wszystkich odkręcanych śrub, oringów, pierścieni uszczelniających, uszczelnień głowic, podkładek;
4) próbne uruchomienie silnika przy nabrzeżu,
5) komputerowa diagnostyka silnika w ruchu przy użyciu dedykowanych programów,
6) przekazanie dokumentacji powykonawczej,
7) inne czynności wymagane przez producenta silnika do prawidłowego wykonania przeglądu silnika po 30 000 godzinach pracy silnika.
6. Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić wszystkie niezbędne czynności związane z wyżej wymienionym zakresem przeglądu.
7. Usługa powinna być wykonana przy użyciu materiałów i części najwyższej jakości, odpowiednich do modelu i typu silnika.
8. Wykonawca zapewni uruchomienie urządzeń oraz przeprowadzi próby ich działania z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, a także dokona ewentualnej regulacji (w razie potrzeby).
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe wykonanie prac przeglądowych silnika statku s/y ,,Oceania", zapewnienie warunków bezpieczeństwa przy ich wykonywaniu oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane podczas tych prac.
10. Wykonawca przy wykonywaniu prac przeglądowych jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt do:
- utrzymywania należytego porządku w miejscu dokonywania przeglądu silnika (miejsce wykonywania prac powinno być czyste i uporządkowane, bez pozostawania materiałów i sprzętu zbędnych do prowadzenia prac, a także odpadów);
- przestrzegania wykonywania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ochrony środowiska;
- wykonywania w czasie realizacji prac wszystkich niezbędnych sprawdzeń, pomiarów i badań, które powinny być przeprowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej producenta silnika MTU, przypadających na przegląd przy przebiegu 30 000 motogodzin;
- zagospodarowania wszystkich odpadów powstałych podczas przeglądu silnika (m.in. zużyte oleje i smary, pozostałości po wykonywanych pracach), które przechodzą na własność Wykonawcy, i który zobowiązany jest usunąć je ze statku, a następnie zagospodarować zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, oraz przekazania Zamawiającemu kopii kart przekazania odpadów;
- doprowadzenia po zakończeniu prac do należytego stanu i porządku miejsca wykonywania przeglądu i przekazania go Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego.
11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich części i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu w ramach zaoferowanej przez siebie ceny.
12. Wykonawca zobowiązany jest spowodować, aby przewidziane do użycia w ramach niniejszego zamówienia materiały i części były nowe, dopuszczone do obrotu i powszechnego i jednostkowego stosowania oraz najwyższej dostępnej na rynku jakości. Zamawiający nie dopuszcza użycia materiałów lub części używanych lub po regeneracji.
13. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace na okres zaoferowany w ofercie, nie krótszy jednak niż 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Na zamontowane części i urządzenia - gwarancja nie krótsza niż według wskazań producentów. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu poszczególne gwarancje producentów.
14. Wykonawca powinien wykonać przegląd zgodnie z dokumentacją remontową remontu głównego silników MTU serii 2000.
15. Usługa winna być wykonana na statku w miejscu jego postoju - port Gdańsk, nabrzeże zbożowe, ul. Starowiślna 1.
16. Ze względu na harmonogram rejsowy statku wykonanie usługi musi odbyć się w terminie od 15.09.2022 r. do 22.09.2022r.
4.2.6.) Główny kod CPV: 50241000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-15 do 2022-09-22
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został opisany w Rozdziale XIX SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności wynagrodzenia
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie precyzuje tego warunku;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie precyzuje tego warunku;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie precyzuje tego warunku;
4) zdolności technicznej lub zawodowej - w zakresie:
posiadania doświadczenia w postaci należytego wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie co najmniej dwóch usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia, to jest obejmujących przegląd lub remont silnika statku o mocy minimum 500 KW, o wartości minimum 100 000 zł brutto każda.
Uwaga!
W przypadku, gdy zapłata za usługę następowała w walucie innej niż złoty polski, wartość zamówienia należy przeliczyć na złote polskie według średniego kursu danej waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia niniejszego postępowania (1 czerwca 2022 r.).
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o realizację zamówienia, Zamawiający wymaga, aby co najmniej jeden Wykonawca posiadał doświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4) w pełnym zakresie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową (sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4.1 do SWZ); albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4.2 do SWZ) wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane (sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) wypełniony Formularz ofertowy - przygotowany zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ;
3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;
4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 powyżej;
5) w przypadku wspólnego ubiegania się o realizację zamówienia - pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego;
6) w przypadku wspólnego ubiegania się o realizację zamówienia - oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy;
7) w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotu trzeciego - zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp;
8) w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotu trzeciego - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Pzp - sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2.2 do SWZ;
9) informację, że wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w sytuacji, o której mowa w art. 225 ustawy Pzp.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wspólne ubieganie się o realizację zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna, itp.)
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2. Zapisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. konsorcjum, spółka cywilna):
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (o którym mowa w rozdziale X ust. 1 pkt 2) SWZ), składa każdy z wykonawców (oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu),
2) podmiotowe środki dowodowe określone w rozdziale IX ust. 3 SWZ (odnoszące się do warunków udziału w postępowaniu) mogą być złożone wspólnie w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną,
3) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale IX ust. 6 SWZ (odnoszące się do podstaw wykluczenia) powinny być złożone przez każdego z Wykonawców,
4) formularze winny być złożone w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.
4. Oferty przedstawione przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie, będą musiały spełniać następujące wymagania:
1) w przypadku złożenia oferty wspólnej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
2) oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów/wspólników,
3) każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum (wspólnik spółki cywilnej); Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.
5. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Termin, na jaki została zawarta umowa Wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.
6. Oferty składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółkę cywilną) w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VI ust. 2 SWZ i pozostałych wymagań określonych w SWZ zostaną ocenione pod kątem łącznego spełniania wymagań Zamawiającego przez występujących wspólnie Wykonawców, z zastrzeżeniem ust. 3 rozdziału VI SWZ, na podstawie złożonych przez nich oświadczeń i dokumentów.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o realizację zamówienia, Zamawiający wymaga, aby co najmniej jeden Wykonawca spełniał warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 2 pkt 4 SWZ (warunek doświadczenia) w pełnym zakresie.
8. Zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga, aby prace związane z wymianą (rozmieszczeniem i instalacją) wtryskiwaczy i pierścieni wykonane zostały przez Wykonawcę posiadającego doświadczenie, o którym mowa w rozdziale VI ust. 2 pkt 4 SWZ w pełnym zakresie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
3. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian umowy: w zakresie terminu realizacji umowy, przedmiotu zamówienia, wynagrodzenia, płatności, oznaczenia stron, i których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z następujących okoliczności:
a) zmiany dotyczące sposobu wykonania przedmiotu umowy, przedmiotu umowy - w przypadku, w którym służyć to będzie podniesieniu standardu przedmiotu zamówienia lub zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy;
b) zmiana dotycząca terminu wykonania przedmiotu zamówienia, godzin świadczenia usług, przedmiotu zamówienia, jego zakresu, wynagrodzenia Wykonawcy, jego rozliczenia oraz obowiązków Wykonawcy - w przypadku wystąpienia okoliczności nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, a skutkujących koniecznością ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia;
c) zmiana dotycząca terminu wykonania przedmiotu zamówienia, przedmiotu zamówienia, jego zakresu, wynagrodzenia Wykonawcy oraz obowiązków Wykonawcy - w przypadku wystąpienia zmian w harmonogramie rejsów uniemożliwiających wykonanie zamówienia w pierwotnie określonym terminie;
d) zmiany dotyczące terminów przewidzianych w umowie - w przypadku, w którym nie ma możliwości dotrzymania przez Wykonawcę tych terminów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
e) wystąpią zmiany w nazwach lub adresach stron, zmiany związane z przekształceniem podmiotowym stron - w zakresie związanym z oznaczeniem stron umowy,
f) zmiana dotycząca wszelkich warunków i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia - w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
g) zmiany w oznaczeniu stron - w przypadku wystąpienia zmian w nazwach lub adresach stron, zmian związanych z przekształceniem podmiotowym stron;
h) zmiany dotyczące terminów przewidzianych w umowie - w przypadku konieczności prowadzenia działań przez osoby trzecie uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu zamówienia, które to działania nie są spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy;
i) zmiana wysokości wynagrodzenia - w przypadku urzędowej zmiany, w okresie trwania umowy, wysokości wskaźnika podatku VAT (także obniżka);
j) zmiany umowy są konieczne w związku ze zmianą odpowiednich przepisów prawa - w zakresie wynikającym z tej zmiany,
k) zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu umowy - w zakresie wynikającym z tej zmiany.
4. Warunkiem wprowadzenia powyższych zmian jest wykazanie przez stronę zainteresowaną wprowadzeniem zmian wystąpienia powoływanych okoliczności.
5. W przypadku zmian obejmujących swym zakresem zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest wykazać wpływ powołanych okoliczności na wysokość wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 lit. i) powyżej wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został opisany w Rozdziale XIX SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności wynagrodzenia
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-07-08
Kod CPV:50241000-6
Numer dokumentu:2022/BZP 00188702, IO/ZP/4/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.