• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Usługa przeprowadzenia prac remontowych (w tym dokowych) dla piątego odnowienia klasy statku

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Usługa przeprowadzenia prac remontowych (w tym dokowych) dla piątego odnowienia klasy statku
Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa przeprowadzenia prac remontowych (w tym dokowych) dla piątego odnowienia klasy statku NAWIGATOR XXI

Numer referencyjny: BZP-MS/262-9/22
II.1.2)Główny kod CPV
50241000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego prac remontowych (w tym dokowych) dla piątego odnowienia klasy statku Nawigator XXI na kolejny pięcioletni okres (aktualna 5. letnia klasa statku: *KM Special Purpose Ship I (L3)) pod nadzorem i zgodnie z przepisami oraz odbiorami (tam, gdzie wymagane) Towarzystwa Klasyfikacyjnego Polski Rejestr Statków (PRS). Przedmiot zamówienia został podzielony i opisany w poniższych pięciu rodzajach prac:

Prace dokowe

Prace pokładowe

Prace maszynowe

Prace elektryczne

Pozostałe prace - dostawa i wymiana olejów.

Szczegółowy opis prac znajduje się w załączniku nr 1a do SWZ/załączniku nr 1 do umowy (opis przedmiotu zamówienia).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50246100 Usługi w zakresie suchego dokowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

1. 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego prac remontowych (w tym dokowych) dla piątego odnowienia klasy statku Nawigator XXI na kolejny pięcioletni okres (aktualna 5. letnia klasa statku: *KM Special Purpose Ship I (L3)) pod nadzorem i zgodnie z przepisami oraz odbiorami (tam, gdzie wymagane) Towarzystwa Klasyfikacyjnego Polski Rejestr Statków (PRS). Przedmiot zamówienia został podzielony i opisany w poniższych pięciu rodzajach prac:

Prace dokowe

Prace pokładowe

Prace maszynowe

Prace elektryczne

Pozostałe prace - dostawa i wymiana olejów.

Szczegółowy opis prac znajduje się w załączniku nr 1a do SWZ/załączniku nr 1 do umowy (opis przedmiotu zamówienia).

Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z przepisami Towarzystwa Klasyfikacyjnego PRS (patrz: Przepisy klasyfikacji i budowy statków morskich (MOR) - dostępne pod adresem: https://www.prs.pl/wydawnictwa/przepisy-klasyfikacyjne) czynności, takie jak: pomiary grubości konstrukcji kadłuba, badania nieniszczące i niszczące, przeglądy i próby instalacji przeciwpożarowych oraz wszelkie naprawy i remonty mające wpływ na stan techniczny statku, takie jak:

- naprawy elementów konstrukcji kadłuba,

- remonty urządzeń i wyposażenia (takiego jak: silniki główne, przekładnie główne, wały, główne i awaryjne zespoły prądotwórcze, kotły i zbiorniki ciśnieniowe, urządzenia kotwiczne i sterowe, śruby napędowe, sprężarki, pompy przeciwpożarowe, zęzowe i balastowe, główne i awaryjne tablice rozdzielcze)

powinny być wykonane przez firmy serwisowe uznane przez PRS (patrz Publikacja 51/P - Zasady uznawania firm serwisowych).

2) Nomenklatura wg CPV:

50241000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków

50246100-2 Usługi w zakresie suchego dokowania.

3) Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że oferty równoważne są akceptowane przez Zamawiającego zwłaszcza w zakresie eksploatacji statku Nawigator XXI oraz przez Klasyfikatora PRS.

4) Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych.

5) W przypadku, gdy Zamawiający odnosi się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.

2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że oferty równoważne są akceptowane przez Zamawiającego zwłaszcza w zakresie eksploatacji statku Nawigator XXI oraz przez Klasyfikatora PRS.

3. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy.

Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia.

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a) prace mechaniczne

b) prace elektryczne.

4. Pozostałe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawarte są w rozdziale II Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy / Waga: 10
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 38
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie 38 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy jednak nie później niż do 09.12.2022 r.
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/am_szczecin
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/am_szczecin/proceedings

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/09/2022
Termin składania:2022-09-29
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 29/09/2022 Czas lokalny: 10:05 Miejsce: https://platformazakupowa.pl/pn/am_szczecin
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/12/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/08/2022
Kontakt:Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2
Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
70-500
Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Sobczak, Aldona Marciszak, Marta Mikulska-Nawacka
E-mail: bzp@am.szczecin.pl
Tel.: +48 914809491
Faks: +48 914809575
Język kontaktu:polski
Kod CPV:50241000, 50246100
Numer dokumentu:469170-2022, BZP-MS/262-9/22
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.