• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Usługa polegająca na udziale pracowników w rejsach rybackich na jednostce rybackiej Wykonawcy

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Usługa polegająca na udziale pracowników w rejsach rybackich na jednostce rybackiej Wykonawcy
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Usługa polegająca na udziale pracowników Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego (obserwatorów) w rejsach rybackich na jednostce rybackiej Wykonawcy
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udziale pracowników Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego w rejsach rybackich na jednostce rybackiej Wykonawcy w celu realizacji ,,Programu badań zasobów ryb na obszarze Zalewu Szczecińskiego, Jeziora Dąbie i Zatoki Pomorskiej w latach 2021-2023".
2. Szczegółowy opis inwestycji zawiera Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy - Załącznik nr 4 do SWZ.
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://mirgdynia.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mirgdynia.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 12.1.
Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
12.2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB RAM, procesor Intel IV
2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac OS X 10.4, Linux, lub ich nowsze
wersje;
12.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej
wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
12.4. Włączona obsługa JavaScript;
12.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
13. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty
przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt,
docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4,
ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES,
CAdES, ASIC, XMLenc.
14. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i
czasu odbioru danych tj.: Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany,
widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku
dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
15. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
16. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się
za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem
tego terminu (godz. pracy Zamawiającego: 7.30-15.30 w dni robocze). Za datę wpływu oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym za pośrednictwem Platformy, za datę wpływu
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na
Platformie.
17. Sposób sporządzenia oraz sposób przekazywania ofert, oświadczenia, o którym mowa w art. 125
ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz
innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych, wymagania techniczne i
organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służące do odbioru dokumentów
elektronicznych jak również sposób ich sporządzenia określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2020 poz. 2452).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy (dalej: MIR-PIB) z siedzibą przy Ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia.
2) Kontakt do Inspektora ochrony danych w MIR-PIB: e-mail iod@mir.gdynia.pl lub rodo@mir.gdynia.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizowanego projektu w MIR-PIB.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy MIR-PIB oraz uprawnione osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz o art. 74 ustawy Pzp;.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Jeśli zaś postępowanie o zamówienie publiczne jest realizowane w ramach projektu finansowanego z zewnętrznych źródeł (programów unijnych, krajowych, umów dwustronnych), to okres przechowywania danych osobowych i dokumentacji określony jest w umowach o dofinansowanie, wytycznych danego programu lub instytucji finansującej.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
7) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
8) Nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
10) Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
11) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym - profilowaniu.
______________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
mirgdynia.ezamawiajacy.pl/pn/mirgdynia/demand/notice/public/34905/details" rel="nofollow">https://mirgdynia.ezamawiajacy.pl/pn/mirgdynia/demand/notice/public/34905/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-02 10:00
Miejsce składania ofert: mirgdynia.ezamawiajacy.pl
Termin składania:2021-08-02
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2021-08-02 10:30
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-15
Wadium:nie wymagane
Wymagania:SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: TP/24/FZP/DM/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udziale pracowników Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego w rejsach rybackich na jednostce rybackiej Wykonawcy w celu realizacji ,,Programu badań zasobów ryb na obszarze Zalewu Szczecińskiego, Jeziora Dąbie i Zatoki Pomorskiej w latach 2021-2023".
2. Szczegółowy opis inwestycji zawiera Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy - Załącznik nr 4 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 60651000-6 - Wynajem jednostek pływających wraz z załogą
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Mając na uwadze zapisy art. 455 ust 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty w następujących okolicznościach:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy. Za okoliczności niezależne od Wykonawcy, Zamawiający uzna w szczególności ,,siłę wyższą" w rozumieniu jak wyżej. W przypadku działania ,,siły wyższej" czas wykonania prac będzie przedłużony o tyle dni, o ile działanie ,,siły wyższej" opóźniło prace. Wykonawca powinien, natychmiast powiadomić Zamawiającego, że opóźnienie to zamierza przypisać działaniu ,,siły wyższej". Brak zastrzeżeń w ciągu trzech dni odnośnie ,,siły wyższej" ze strony Zamawiającego, uważa się za przyjęcie tego faktu przez Zamawiającego.
2) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w okolicznościach, za które winę ponosi Zamawiający,
4) zmiany danych Wykonawcy lub Podwykonawcy, poprzez zmianę nazwy firmy, adresu siedziby, formy prawnej Wykonawcy, na pisemny uzasadniony wniosek Wykonawcy pod warunkiem zgody Zamawiającego na taką zmianę,
5) zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu umowy,
6) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa, związanych z przedmiotem zamówienia, które weszły w życie po zawarciu umowy, w związku z czym zachodzi konieczność dostosowania umowy do zmienionych przepisów prawa,
7) zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, lub wprowadzenie Podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca wskazał w ofercie, że wykona zamówienie samodzielnie;
8) zmiany podwykonawcy,
9) w przypadku gdy Wykonawcę, ma zastąpić nowy Wykonawca:
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,
10) innych zmian umowy wynikających w szczególności z art. 455 ustawy Pzp.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni
Kod CPV:60651000-6
Numer dokumentu:2021/BZP 00125501, TP/24/FZP/DM/2021
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.