• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Usługa polegająca na pomocy w realizacji połowów badawczych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Usługa polegająca na pomocy w realizacji połowów badawczych
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Usługa polegająca na pomocy w realizacji połowów badawczych prowadzonych przez MIR-PIB na jednostce pływającej Wykonawcy
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa polegająca na pomocy w realizacji połowów badawczych prowadzonych przez MIR-PIB na jednostce pływającej Wykonawcy Zadanie 1 Zatoka Pucka Zewnętrzna (Hel i Jastarnia)

Usługa polegająca na pomocy w realizacji połowów badawczych prowadzonych przez MIR-PIB na jednostce pływającej Wykonawcy Zadanie 2 Zatoka Pucka Zewnętrzna (Mechelinki)

Usługa polegająca na pomocy w realizacji połowów badawczych prowadzonych przez MIR-PIB na jednostce pływającej Wykonawcy Zadanie 3 Zalew Pucki

Usługa polegająca na pomocy w realizacji połowów badawczych prowadzonych przez MIR-PIB na jednostce pływającej Wykonawcy Zadanie 4 Zalew Wiślany

Usługa polegająca na pomocy w realizacji połowów badawczych prowadzonych przez MIR-PIB na jednostce pływającej Wykonawcy Zadanie 5 Jurata, Kuźnica, Rozewie

Usługę polegająca na pomocy w realizacji połowów badawczych prowadzonych przez MIR-PIB na jednostce pływającej Wykonawcy Zadanie 6 Dębki, Lubiatowo

Usługa polegająca na pomocy w realizacji połowów badawczych prowadzonych przez MIR-PIB na jednostce pływającej Wykonawcy Zadanie 7 Łeba, Czołpino

Usługa polegająca na pomocy w realizacji połowów badawczych prowadzonych przez MIR-PIB na jednostce pływającej Wykonawcy zadanie 8 Rowy, Ustka
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://mirgdynia.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mirgdynia.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 12.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
12.2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB RAM, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac OS X 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
12.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
12.4. Włączona obsługa JavaScript;
12.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
13. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
14. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
15. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy (dalej: MIR-PIB) z siedzibą przy Ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia.
2) Kontakt do Inspektora ochrony danych w MIR-PIB: e-mail iod@mir.gdynia.pl lub rodo@mir.gdynia.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizowanego projektu w MIR-PIB.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy MIR-PIB oraz uprawnione osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz o art. 74 ustawy Pzp;.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Jeśli zaś postępowanie o zamówienie publiczne jest realizowane w ramach projektu finansowanego z zewnętrznych źródeł (programów unijnych, krajowych, umów dwustronnych), to okres przechowywania danych osobowych i dokumentacji określony jest w umowach o dofinansowanie, wytycznych danego programu lub instytucji finansującej.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
7) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
8) Nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
10) Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
11) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym - profilowaniu.
______________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://mirgdynia.ezamawiajacy.pl/pn/mirgdynia/demand/notice/public/62737/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-06-13 10:30
Miejsce składania ofert: https://mirgdynia.ezamawiajacy.pl
Termin składania:2022-06-13
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2022-06-13 11:00
Miejsce i termin realizacji:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Wadium:w oryginalnej treści
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Kod CPV:60651000-6
Numer dokumentu:2022/BZP 00193313, TP/28/FZP/NO/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.