• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Umocnienie skarp toru wodnego celem zabezpieczenia istniejącej infrastruktury

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Umocnienie skarp toru wodnego celem zabezpieczenia istniejącej infrastruktury
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Umocnienie skarp toru wodnego celem zabezpieczenia istniejącej infrastruktury na km 60+300 w ramach inwestycji pn. ,,Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m".
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie umocnienia skarp toru wodnego celem zabezpieczenia istniejącej infrastruktury na km 60+300 w ramach inwestycji pn.: ,,Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m" oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile wymagane) lub złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy (wraz z uzyskaniem pisemnej informacji o braku sprzeciwu organu).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, w dokumencie pn. ,,Informacje uzupełniające", a także w wydanych decyzjach administracyjnych, stanowiących Załącznik nr 10 do SWZ. oraz SWZ. Informacje zawarte w ww. dokumentach są wiążące dla Wykonawcy
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
cy.pl" rel="nofollow">https://ums.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ums.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.
2) zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie podpisu elektronicznego:
a) rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wpieranej przez producenta,
b) uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze,
c) zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Rozszerzenie Szafir SDK można pobrać tutaj. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę,
d) przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz czytnik z kartą kryptograficzną do komputera,
2) zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc,
3) zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik załączony przez wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert,
4) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:
1) Administratorem Danych osobowych przetwarzanych w związku z przeprowadzanym postępowaniem o udzielenie zamówienia jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, zwany dalej ,,Administratorem".
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem e-mail:IOD@ums.gov.pl lub numerem telefonu: 91 44 03 309 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3) Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zawarcia i realizacji umowy, wykonania zlecenia lub usługi - zgodnie z wymogami przepisów prawa, min. z art. 6 ust.1 lit. b), c) lub e) RODO, ustawą PZP.
4) Administrator będzie przetwarzać wyłącznie niezbędne dane osobowe,
w szczególności:
a) imię i nazwisko,
b) NIP, numer REGON, numer KRS,
c) adres siedziby, adres korespondencyjny, adres zamieszkania,
5) Okres przetwarzania Pani/Pana danych zależy od trwania zawartej umowy, a po jej zakończeniu od okresu wymaganego kategorią archiwalną zgodnie z ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych może być w szczególności:
a) operator pocztowy w przypadku prowadzenia korespondencji,
b) bank realizujący usługi bankowe.
Szczegóły dotyczące odbiorców można uzyskać w siedzibie Administratora.
7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych osobowych;
b) prawo do żądania sprostowania danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do usunięcia danych osobowych - w razie, gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania sięa. z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku gdy: osoba, której dane osobowe dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych do swoich celów, ale osoba której dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
e) przenoszenia danych.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu przetwarzania, jakim jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2) Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Państwa dane nie są też przekazywane do państwa trzecich lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów RODO.
3) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
4) W przypadku składania ofert poprzez Platformę, Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie również spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy Ul. Domaniewskiej 49, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy elektronicznej, na której Zamawiający prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://ums.ezamawiajacy.pl.
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://ums.ezamawiajacy.pl/pn/ums/demand/notice/public/70584/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-09-09 10:30
Miejsce składania ofert: https://ums.ezamawiajacy.pl
Termin składania:2022-09-09
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2022-09-09 11:00
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
Wadium:w wymaganiach
Wymagania:1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 64.000,00 złotych (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100), oraz utrzymać je nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2) i 3) PZP oraz art. 98 ust. 2 PZP.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 06 1010 1599 0028 9913 9120 0000. Jako tytuł przelewu należy wskazać: ,,Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych - nr PO-II.2610.24.22". Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej, zaleca się dołączenie do oferty dowodu dokonania przelewu.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2) - 4) powyżej, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, powinna ona zostać sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ponadto być bezwarunkowa i nieodwołalna oraz zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
3) kwotę gwarancji,
4) termin ważności gwarancji,
5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, które zawierać będzie oświadczenie, że:
a) Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 107 ust. 2 PZP lub art. 128 ust. 1 PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3) PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, lub
b) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub
c) Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
6. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski (dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form).
7. Pozostałe zasady składania wadium oraz jego zwrotu zawarte są w PZP
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PO-II.2610.24.22
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie umocnienia skarp toru wodnego celem zabezpieczenia istniejącej infrastruktury na km 60+300 w ramach inwestycji pn.: ,,Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m" oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile wymagane) lub złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy (wraz z uzyskaniem pisemnej informacji o braku sprzeciwu organu).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, w dokumencie pn. ,,Informacje uzupełniające", a także w wydanych decyzjach administracyjnych, stanowiących Załącznik nr 10 do SWZ. oraz SWZ. Informacje zawarte w ww. dokumentach są wiążące dla Wykonawcy
4.2.6.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe Specjalisty nr 1 - Kierownika budowy w zakresie robót hydrotechnicznych:
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają następujące warunki dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 2 mln zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100),
b) posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości nie niższej niż 3 mln zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100).
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie.
W szczególności Wykonawca musi spełniać warunek w postaci wykonania z należytą starannością w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 zakończonych inwestycji polegających na budowie lub przebudowie morskich budowli hydrotechnicznych (m.in. nabrzeża i/lub falochrony, pirsy i/lub mola i/lub umocnienia brzegowe) o wartości co najmniej 3 mln złotych (równowartość tej kwoty) brutto każda.
b) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
W szczególności Wykonawca musi spełniać warunek w postaci:
(1) dysponowania zespołem osób zdolnych do wykonania zamówienia, składającym się co najmniej z:
(i) Specjalisty nr 1 - Kierownika budowy w zakresie robót hydrotechnicznych, posiadającego następujące wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie:
? wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa,
? uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami hydrotechnicznymi lub równoważne,
? co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w branży hydrotechnicznej morskiej jako kierownik budowy lub robót.
Doświadczenie Specjalisty nr 1 - Kierownika budowy w zakresie robót hydrotechnicznych stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, które zostały szczegółowo opisane w Rozdziale XX SWZ.
(ii) Specjalisty nr 2 - Kierownika robót nurkowych, posiadającego następujące wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie:
? dyplom kierownika prac podwodnych co najmniej 3 klasy, uzyskany zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 612 ze zm.), lub równoważne kwalifikacje i uprawnienia, uzyskane i potwierdzone w innym państwie, uprawniające do wykonywania ww. prac,
? co najmniej roczne doświadczenie jako kierownik prac podwodnych.
UWAGI:
? Wykonawca ma obowiązek zapewnić realizację zamówienia przez osoby wskazane przez Wykonawcę w wykazie osób, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ. W przypadku zaistnienia w toku realizacji zamówienia okoliczności wymuszających konieczność zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w niniejszym punkcie, Wykonawca ma obowiązek zapewnić na każde stanowisko osobę posiadającą co najmniej takie same kompetencje, wykształcenie, uprawnienia i doświadczenie, jak osoba wskazana na to stanowisko w wykazie osób. Zmiana osób wskazanych w wykazie osób dokonywana jest na zasadach określonych w umowie w sprawie zamówienia publicznego, której wzór stanowi Załącznik nr 11 do SWZ, i w szczególności podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
? Zamawiający nie dopuszcza sprawowania przez jedną osobę więcej niż jednej z ww. funkcji.
? Wymagane przez Zamawiającego doświadczenie zawodowe osób mających pełnić funkcje Specjalistów nr 1 i 2, będzie liczone jedynie za okres od daty uzyskania uprawnień/dyplomu wskazanych wprost przez Zamawiającego lub odpowiadających im uprawnień do daty upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.
? Przez uprawnienia budowlane odpowiadające danym uprawnieniom budowlanym wskazanym wprost przez Zamawiającego należy rozumieć uprawnienia budowlane odpowiadające zakresem danym uprawnieniom budowlanym, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa polskiego (zgodnie z przepisem art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).
? Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm.) oraz na podstawie art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.).

(2) dysponowania niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia sprzętem, składającym się co najmniej z:
bazy nurkowej spełniającej warunki bezpieczeństwa dla ekipy nurkowej określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1210).
2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, z uwzględnieniem Rozdziału X ust. 4 SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
a) oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP; oświadczenie powinno zostać sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 9 do SWZ,
b) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
1) w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym w Rozdziale VII ust. 4 pkt 3) lit. a) SWZ - dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia,
2) w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym w Rozdziale VII ust. 4 pkt 3) lit. b) SWZ - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
przy czym jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć powyższych dokumentów, o których mowa w punktach 1) - 2) powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie innych podmiotowych środków dowodowych, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
3) w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 4 pkt 4) lit. a) SWZ - wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; wykaz powinien zostać sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 6 do SWZ,
4) w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 4 pkt 4) lit. b) podpunkt (1) SWZ - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień (wraz z podaniem daty uzyskania uprawnień/dyplomu), doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wykaz powinien zostać sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 7 do SWZ,
5) w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 4 pkt 4) lit. b) podpunkt (2) SWZ - wykaz sprzętu, dostępnego Wykonawcy w celu wykonania niniejszego zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; wykaz powinien zostać sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 8 do SWZ,
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 64.000,00 złotych (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100), oraz utrzymać je nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2) i 3) PZP oraz art. 98 ust. 2 PZP.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 06 1010 1599 0028 9913 9120 0000. Jako tytuł przelewu należy wskazać: ,,Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych - nr PO-II.2610.24.22". Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej, zaleca się dołączenie do oferty dowodu dokonania przelewu.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2) - 4) powyżej, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, powinna ona zostać sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ponadto być bezwarunkowa i nieodwołalna oraz zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
3) kwotę gwarancji,
4) termin ważności gwarancji,
5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, które zawierać będzie oświadczenie, że:
a) Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 107 ust. 2 PZP lub art. 128 ust. 1 PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3) PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, lub
b) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub
c) Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
6. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski (dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form).
7. Pozostałe zasady składania wadium oraz jego zwrotu zawarte są w PZP
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących przedmiotowego zamówienia.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku do oferty należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XV ust. 4 pkt 4) SWZ.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązani są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej zasady ich współpracy (np. umowy konsorcjum).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie ze wzorem umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe Specjalisty nr 1 - Kierownika budowy w zakresie robót hydrotechnicznych:
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-10-08
Kod CPV:45240000-1
Numer dokumentu:2022/BZP 00320501, PO-II.2610.24.22
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.