• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Uczestnictwo w projekcie realizowanym w ramach działania 1.4 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w zrównoważonej działal

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Uczestnictwo w projekcie realizowanym w ramach działania 1.4 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w zrównoważonej działal
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Uczestnictwo w projekcie realizowanym w ramach działania 1.4 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w zrównoważonej działalności połowowej w zakresie poddziałania 1.4.2, o którym mowa w art. 40 ust.,1 lit c rozporządzenia 508/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014- przyczynianie się do lepszego zarządzania żywymi zasobami morza lub ich lepszej ochrony.
Nabór wniosków o dofinansowanie dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym " Rybactwo i Morze" .
Planowana ilość rejsów rejsów dla danego statku od 22-25 w okresie od września 2022 roku do czerwca 2023 roku.
Miejsce i termin składania:Koniec terminu składania ofert
2022-09-02
Termin składania:2022-09-02
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia
2023-06-30
Wymagania:Warunki udziału w postępowaniu
o Obszar geograficzny: dla jednostek stacjonujących w portach i przystaniach rybackich: Mrzeżyno, Dźwirzyno, Kołobrzeg, Ustronie Morskie , Chłopy i Unieście,
o Długość całkowita jednostki rybackiej - poniżej 12 m ( dokument potwierdzający - świadectwo pomiarowe),
o Posiadanie kwoty połowowej dorsza w specjalnym zezwoleniu połowowym na rok 2022,
o Posiadanie wykwalifikowanej załogi w ilości co najmniej dwóch osób w okresie realizacji operacji,
o Udokumentowane korzystanie z biernych narzędzi połowowych.
Odrzucenie oferty
Odrzuceniu podlegają:
1. Oferty, które zostały złożone po wyznaczonym terminie.
2. Oferty złożone przez oferenta, który nie spełnią warunków określonych w zapytaniu ofertowym.
3. Oferty, których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
Dodatkowe informacje
Złożenie kopii licencji połowowej, aktualnego specjalnego zezwolenia połowowego i świadectwa pomiarowego.
W przypadku, gdy armatorem statku rybackiego jest więcej niż jedna osoba, oświadczenie wypełnia i składa każdy armator z osobna.
Dopuszczalne jest składanie ofert osobiście w siedzibie Zamawiającego lub drogą e-mail: obserwacje2020@gmail.com
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przerwania postępowania ofertowego w każdej chwili i bez podania przyczyny.
Uwagi:Kryteria
Kryterium Waga
licen. poł, spec. zezwl. na 2022, świad. pom. 100
Opis sposobu przyznania punktacji
Aktywna licencja połowowa, aktualne specjalne zezwolenie na rok 2022 udokumentowana długość statku 100 pkt.
Numer dokumentu:03/24/08/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.