• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Transport morski towarów oraz osób

Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Transport morski towarów oraz osób do/z Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego (Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka) w sezonach 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026

Numer referencyjny: S-ARCTOWSKI PNU 06 22
II.1.2)Główny kod CPV
60600000 Usługi transportu wodnego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest transport morski towarów oraz osób do/z Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego (Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka) w sezonach 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: AQ Antarctica
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Trasa do i z Antarktyki

II.2.4)Opis zamówienia:

Pod pojęciem ,,Transport morski towarów oraz osób do/z Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego (Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka) w sezonach 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026" należy rozumieć usługi transportu morskiego towarów oraz osób w ramach umowy czarteru statku na określony czas lub umowy udostępnienia na statku części przestrzeni ładunkowej i miejsc pasażerskich na trasach z Ameryki Południowej lub Afryki lub Europy do i z Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego (Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość miejsc pasażerskich dostępnych dla Zamawiającego w czasie rejsów / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Szacunkowe jednostkowe dobowe zużycie paliwa statku przy prędkości ekonomicznej / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ibb-waw.logintrade.net
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/08/2022
Termin składania:2022-08-02
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 02/08/2022 Czas lokalny: 14:00 Miejsce: https://ibb-waw.logintrade.net
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Trasa do i z Antarktyki
Wadium:15 000 zł
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/06/2022
Kontakt:Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
ul. A. Pawińskiego 5a
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
02-106
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Kruszewska
E-mail: secretariate@ibb.waw.pl
Tel.: +48 225922145
Faks: +48 225922190
Język kontaktu:polski
Kod CPV:60600000
Numer dokumentu:354739-2022, S-ARCTOWSKI PNU 06 22
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.