• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: TRANS-KOP ZBIGNIEW JANUSZKO

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Powstaje w kontekście projektu
RPWM.01.03.05-28-0168/20 - Podniesienie konkurencyjności i rozbudowa oferty usługowej firmy TRANS-KOP ZBIGNIEW JANUSZKO

Część 1
Zamawiajacy nie dopuszcza skłdania ofert częściowych

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
DOSTAWA dwóch fabrycznie nowych łodzi motorowych
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-09-27
Termin składania:2022-09-27
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
olsztyński
Gmina
Dywity
Miejscowość
Różnowo
Wymagania:Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach:
1) pojawienia się nowych, korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych możliwych do wdrożenia zamiennie w stosunku do przewidzianych umową - uprawniającego Strony do zmiany umowy w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu umowy,
2) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, noszącego znamiona siły wyższej - uprawniające Strony do zmiany Umowy w zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji,
3) zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do dostawy przedmiotu Umowy przed umownym terminem jej wykonania - skutkujące możliwością skrócenia przez Strony terminu wykonania przedmiotu Umowy,
4) wystąpienia obiektywnych czynników uniemożliwiających realizację Umowy zgodnie z pierwotnym terminem - uprawniających Strony do zmiany terminu wykonania Umowy,
2. Podstawą do dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie przez jedną ze Stron wniosku i jego akceptacja przez drugą Stronę
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-09-19
Data ostatniej zmiany
2022-09-19 17:55:19

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - 70%
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Gwarancja na Łodzie - 20%
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Termin dostawy Łodzi - 10%
Kontakt:Osoby do kontaktu
Marcin Kurowski
tel.:
e-mail: martenk@live.com
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34522000-2
Numer dokumentu:2022-3307-126974
Źródło:GRUPA BIZNESPOLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.