• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Sztuczne zasilanie brzegu morskiego

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Sztuczne zasilanie brzegu morskiego w rejonie Gdańska Brzeźno około km 70,00 - 71,70
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" polegające na sztucznym zasilaniu brzegu morskiego w rejonie Gdańska Brzeźno około km 70,00 - 71,70.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w postaci programu funkcjonalno - użytkowego stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://umgdy.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet znajdującej się pod adresem:
https://umgdy.ezamawiajacy.pl (zwanej dalej: Platformą) oraz poczty elektronicznej: zam_pub@umgdy.gov.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne zawarte są w Rozdziale VIII SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące danych osobowych zawarte są w Rozdziale XXIV SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące danych osobowych zawarte są w Rozdziale XXIV SWZ
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://umgdy.ezamawiajacy.pl/pn/umgdy/demand/notice/public/85007/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-02-28 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę w postaci elektronicznej należy złożyć poprzez Platformę pod adresem: https://umgdy.ezamawiajacy.pl w zakładce ,,OFERTY"
Termin składania:2023-02-28
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2023-02-28 10:30
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące
Wadium:nie wymagane
Wymagania:SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.371.2.2023.AW
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" polegające na sztucznym zasilaniu brzegu morskiego w rejonie Gdańska Brzeźno około km 70,00 - 71,70.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w postaci programu funkcjonalno - użytkowego stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45243000-2 - Roboty w zakresie ochrony przybrzeżnej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy
4.3.6.) Waga: 20,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy - zgodnie z art. 112 ustawy Pzp, nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie;
1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie;
1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie;
1.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 (dwie) roboty polegające na budowie, odbudowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budowli hydrotechnicznej o łącznej wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) każda;
b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli skieruje do realizacji zamówienia niżej wymienione osoby:
1) 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Projektanta:
- posiadającą wykształcenie wyższe techniczne budowlane, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu Ustawy
z 07.07.1994r. Prawo budowlane, (Dz.U. 2018.1202 j.t.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i rozwoju z 29.04.2019 w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019.831) lub odpowiadające im, co do zakresu uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowski Unii Europejskiej
- posiadającą doświadczenie w projektowaniu, jako projektant lub sprawdzający, minimum 4 (czterech) dokumentacji projektowych, które otrzymały pozwolenie na budowę lub były wykonane na zgłoszenie,
o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) każda.
- posiadającą co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia zawodowego
w projektowaniu w zakresie posiadanych uprawnień;
2) jedną osobę, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy:
- posiadającego wykształcenie wyższe techniczne budowlane, uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej w rozumieniu Ustawy z 07.07.1994r. Prawo budowlane, (Dz.U. 2017.1332 j.t.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i rozwoju z 11.09.2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014.1278) lub odpowiadające im, co do zakresu uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub zagraniczne uprawnienia uznane
w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowski Unii Europejskiej,
- posiadającego doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru na minimum 4 (czterech) budowach, których przedmiotem była budowa, przebudowa, rozbudowa lub remont budowli hydrotechnicznej o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) każda,
- posiadającego co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót hydrotechnicznych lub inspektora nadzoru na budowach w zakresie posiadanych uprawnień.
Informacje uzupełniające:
1) Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej
w walutach innych niż, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówieńlicznych. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do ww. przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem
2) Przez minimalne doświadczenie zawodowe dla stanowisk, dla kto wymagane sąawnienia budowlane rozumie sięłne lata czynne zawodowo od daty uzyskania uprawnieńdaty upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu;
3) Należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usługi.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ)
b) wykazu robót, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz kto roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o kto mowa, sąerencje bądźe dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskaćh dokumentów - oświadczenie Wykonawcy (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa wart. 125 ust.1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) (załącznik nr 9 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, składa każdy z Wykonawców oraz podmiot trzeci udostępniający zasoby określone w art. 118 ustawy Pzp.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek o którym mowa w Rozdziale XVII ust. 1 pkt 1.4 ppkt a) zostaną uznane za spełnione, jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców wykaże samodzielne ich spełnianie.
2. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ - składa każdy z Wykonawców.
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa powyżej składa również podmiot trzeci udostępniający zasoby określone w art. 118 ustawy Pzp.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego
wynika, który zakres prac wykonają poszczególni współkonsorcjanci (załącznik nr 8 do SWZ).
5. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z zapisami paragrafu 14 projektu umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy
4.3.6.) Waga: 20,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-03-29
Kod CPV:71320000-7, 45243000-2
Numer dokumentu:2023/BZP 00092720, ZP.371.2.2023.AW
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.