• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: SZTUCZNE ZASILANIE BRZEGU MORSKIEGO

Standard

Dane kontaktowe

Opis:SZTUCZNE ZASILANIE BRZEGU MORSKIEGO NA WYSOKOŚCI MIEJSCOWOŚCI ROWY OK KM. 217,200 - 217,500
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj", sztucznego zasilania brzegu morskiego na wysokości miejscowości Rowy, około km 217,200-217,500 w łącznej ilości szacunkowej nie przekraczającej 33 000 m3.
1.1 Sztuczne zasilanie brzegu morskiego polega na odbudowie optymalnego ukształtowania dna, plaży i wydmy poprzez uzupełnienie strat w materiale budującym brzeg morski spowodowanych erozyjnym oddziaływaniem morza. Materiał zasilający brzeg morski może być odkładany na wale wydmowym, plaży lub w podbrzeżu albo we wszystkich tych strefach jednocześnie.
1.2 Brzeg morski zasilany będzie materiałem piaszczystym pobranym z określonego obszaru morskiego. Materiał transportowany będzie do zasilanego odcinka brzegu morskiego, gdzie będzie odkładany w celu spłycenia podbrzeża, poszerzenia plaży i odbudowy wydmy.
1.3 Zamówienie obejmuje ponadto opracowanie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę, która określi przewidywane projektowe rozwiązanie dotyczące potrzeby zasilenia brzegu na danym odcinku. Zamawiający podejmie decyzję dotyczącą zakresu i sposobu realizacji robót na podstawie przedstawionego projektu.
1.4 Projekt Sztucznego zasilania brzegu morskiego w miejscowości Rowy na ok. km 217,200- 217,500 będzie realizowany na terenie województwa pomorskiego w powiecie słupskim, gmina Ustka. Grunty, na których planuje się realizację przedmiotowego zamówienia, należą do Skarbu Państwa. Odbudowa plaż znajduje w całości w pasie technicznym.
1.5 Po stronie wykonawcy jest uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód na poruszanie się jednostek pływających, służących do wykonania przedmiotu zamówienia oraz uzyskanie wszelkich zgód na przejazdy kołowe.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU) - załącznik 9 do SWZ
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://umgdy.ezamawiajacy.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Na stronie internetowej prowadzonego postępowania, dostępnej pod adresem: https://umgdy.ezamawiajacy.pl/ dostępne są dokumenty postępowania, w tym Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ). W Dziale
II rozdział 14 SWZ zawarto szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami. Z uwagi na obszerną treść a jednocześnie ograniczoną pojemność znaków w niniejszym formularzu ogłoszenia, nie jest możliwe skopiowanie pełnej treści SWZ w tym zakresie.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Na stronie internetowej prowadzonego postępowania, dostępnej pod adresem: https://umgdy.ezamawiajacy.pl/ dostępne są dokumenty postępowania, w tym Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ). W Dziale II rozdział 14 SWZ zawarto szczegółowe informacje na temat wymagań technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej . Z uwagi na obszerną treść a jednocześnie
ograniczoną pojemność znaków w niniejszym formularzu ogłoszenia, nie jest możliwe skopiowanie pełnej treści SWZ w tym zakresie.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na stronie internetowej prowadzonego postępowania, dostępnej pod adresem: https://umgdy.ezamawiajacy.pl/ dostępne są dokumenty postępowania, w tym Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ). W Dziale
III rozdział 25 SWZ zawarto szczegółowe informacje dot. RODO
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Na stronie internetowej prowadzonego postępowania, dostępnej pod adresem: https://umgdy.ezamawiajacy.pl/ dostępne są dokumenty postępowania, w tym Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ). W Dziale
III rozdział 25 SWZ zawarto szczegółowe informacje dot. RODO
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://umgdy.ezamawiajacy.pl/pn/umgdy/demand/notice/public/66976/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-08-03 09:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://umgdy.ezamawiajacy.pl
Termin składania:2022-08-03
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2022-08-03 09:30
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-10
Wadium:nie wymagane
Wymagania:SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.371.36.2022.ASz
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj", sztucznego zasilania brzegu morskiego na wysokości miejscowości Rowy, około km 217,200-217,500 w łącznej ilości szacunkowej nie przekraczającej 33 000 m3.
1.1 Sztuczne zasilanie brzegu morskiego polega na odbudowie optymalnego ukształtowania dna, plaży i wydmy poprzez uzupełnienie strat w materiale budującym brzeg morski spowodowanych erozyjnym oddziaływaniem morza. Materiał zasilający brzeg morski może być odkładany na wale wydmowym, plaży lub w podbrzeżu albo we wszystkich tych strefach jednocześnie.
1.2 Brzeg morski zasilany będzie materiałem piaszczystym pobranym z określonego obszaru morskiego. Materiał transportowany będzie do zasilanego odcinka brzegu morskiego, gdzie będzie odkładany w celu spłycenia podbrzeża, poszerzenia plaży i odbudowy wydmy.
1.3 Zamówienie obejmuje ponadto opracowanie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę, która określi przewidywane projektowe rozwiązanie dotyczące potrzeby zasilenia brzegu na danym odcinku. Zamawiający podejmie decyzję dotyczącą zakresu i sposobu realizacji robót na podstawie przedstawionego projektu.
1.4 Projekt Sztucznego zasilania brzegu morskiego w miejscowości Rowy na ok. km 217,200- 217,500 będzie realizowany na terenie województwa pomorskiego w powiecie słupskim, gmina Ustka. Grunty, na których planuje się realizację przedmiotowego zamówienia, należą do Skarbu Państwa. Odbudowa plaż znajduje w całości w pasie technicznym.
1.5 Po stronie wykonawcy jest uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód na poruszanie się jednostek pływających, służących do wykonania przedmiotu zamówienia oraz uzyskanie wszelkich zgód na przejazdy kołowe.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU) - załącznik 9 do SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 45243400-6 - Roboty w zakresie budowy plaż
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-10
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zastosuje następujące kryteria:
1) Cena oferty - waga 60%
2) Doświadczenie Kierownika Budowy - waga 25%
3) Skrócenie terminu wykonania robót - waga 15%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Kierownika Budowy
4.3.6.) Waga: 25
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania robót
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy - zgodnie z art. 112 ustawy Pzp, spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.

2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.

3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.

4. Zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże że:

1) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, minimum 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na wykonaniu sztucznego zasilania brzegu morskiego, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion 00/100 zł brutto).
2) dysponuje/będzie dysponować oraz skieruje do realizacji zamówienia 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy, posiadającą wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub w specjalizacji budowle hydrotechniczne w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 234 i 282) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i co najmniej 2 (dwa) lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy (robót) lub inspektora nadzoru oraz doświadczenie w kierowaniu (przez cały okres realizacji od rozpoczęcia do zakończenia) minimum1 (jedną) robotą polegającą na wykonaniu sztucznego zasilania brzegu morskiego o wartości robót nie mniejszej 1 000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion zł brutto).

5. Informacje uzupełniające:

1) Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących oraz zagraniczne kwalifikacje uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacjach zawodowych nabytych w państwach członkowskich w Unii Europejskiej.
2) Przez minimalne doświadczenie zawodowe dla stanowiska, dla którego wymagane są uprawnienia budowlane, rozumie się pełne lata czynne zawodowo od daty uzyskania uprawnień.
3) Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niz? PLN, Zamawiający przyjmie sredni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamowieniu w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej. Jezeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do ww. przeliczenia zastosowany bedzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem;
4) W przypadku, gdy któraś z osób wskazanych przez Wykonawcę posiada kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa, uprawniające ją do prowadzenia, zgodnie z prawem działalności w zakresie tego zawodu w państwie członkowskim UE (poza Polską), uznaje się, że osoba ta może wykonywać na terytorium RP tymczasowo i okazjonalnie usługi w zakresie swego zawodu, po dopełnieniu formalności, zgodnie z przepisami ustawy Prawo oraz zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, a które Wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą, nie jest podmiotowym środkiem dowodowym i stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
3.1 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie żądał następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego (załącznik nr 7 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, w/w dokument składa każdy Wykonawca (członek konsorcjum).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, a które Wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą, nie jest podmiotowym środkiem dowodowym i stanowi dowód potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
2 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający będzie żądał następujących podmiotowych środków dowodowych:
2) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
3) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
1) Formularz Ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ);
2) Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SWZ); - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie w/w dokument składa każdy Wykonawca (członek konsorcjum).
3) Dokument rejestrowy z którego wynika prawo do reprezentowania Wykonawcy i złożenia (podpisania) w jego imieniu oferty wraz z załącznikami.
UWAGA: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu rejestrowego, o którym mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z którego wynika sposób reprezentacji wykonawcy.
4) Jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy i złożenia (podpisania) w jego imieniu oferty i jej załączników. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
5) Jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i złożenia (podpisania) w ich imieniu oferty i jej załączników;
6) Jeżeli dotyczy - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdz. 12 SWZ (załącznik nr 6 do SWZ) wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ppkt 3) powyżej.
7) Jeżeli dotyczy - oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 3 do SWZ), w przypadku, o którym mowa w rozdz. 10 SWZ.

Uwaga: Oferta przetargowa powinna składać się z dokumentów i oświadczeń wymienionych powyżej w ppkt. od 1) do 8). Zamawiający zaleca, by do oferty przetargowej nie załączać dokumentów, o których mowa w Dziale II Rozdział 11 ust. 3 SWZ, tj. dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego; przepisy ustawy Pzp wyraźnie wskazują na obowiązek wezwania do złożenia podmiotowych środków dowodowych, wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. Ustawa Pzp nie przewiduje ,,samozłożenia" przez wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w postępowaniu.
W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej fakt, iż wykonawca samodzielnie uzupełnił dokumenty nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku wezwania do ich złożenia.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w II.8. pkt 1 i 5 SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 11 pkt 2 SWZ (tj. oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania).
4. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) warunki, o których mowa w II. 9. 4. 1) i 2) zostaną uznane za spełnione, zarówno w przypadku łącznego potencjału Wykonawców (tzn. gdy jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykaże spełnianie warunku dotyczącego wykonania roboty budowlanej, a drugi z Wykonawców - warunku dotyczącego dysponowania osobą skierowaną do realizacji zamówienia, pełniącą funkcję kierownika budowy) jak i w przypadku gdy przynajmniej jeden z Wykonawców samodzielnie wykaże spełnianie obu warunków udziału w postępowaniu.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane bądź usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane bądź usługi wykonają poszczególni wykonawcy - wzór takiego oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SWZ.
3) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Na stronie internetowej prowadzonego postępowania, dostępnej pod adresem https://umgdy.ezamawiajacy.pl/ dostępne są dokumenty zamówienia, w tym Wzór umowy. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany umowy zawarto w par. 11 "Zmiany umowy". Z uwagi na obszerna treść oraz jednocześnie ograniczoną liczbę znaków w niniejszym formularzu ogłoszenia, nie jest możliwe przekopiowanie treści wzoru umowy w tym zakresie.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zastosuje następujące kryteria:
1) Cena oferty - waga 60%
2) Doświadczenie Kierownika Budowy - waga 25%
3) Skrócenie terminu wykonania robót - waga 15%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Kierownika Budowy
4.3.6.) Waga: 25
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania robót
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-09-01
Kod CPV:45243400-6
Numer dokumentu:2022/BZP 00260138, ZP.371.36.2022.ASz
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.