• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Sztuczne zasilanie brzegu morskiego

Standard

Dane kontaktowe

Opis:,,Sztuczne zasilanie brzegu morskiego w miejscowości Mielno (km: 298,17 - 300,50)''
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na sztucznym zasilaniu brzegu morskiego w m. Mielno (km: 298,17 - 300,50). Roboty budowlane są realizowane w formule ''zaprojektuj i wybuduj''.
Sztuczne zasilanie brzegu morskiego polega na odbudowie optymalnego ukształtowania podbrzeża, plaży i wydmy poprzez uzupełnienie strat w materiale budującym brzeg morski spowodowanych erozyjnym oddziaływaniem morza. Materiał zasilający brzeg morski może być odkładany na wale wydmowym, plaży lub w podbrzeżu albo we wszystkich tych strefach jednocześnie. Brzeg morski zasilany będzie materiałem piaszczystym pobranym z określonego w niniejszym dokumencie obszaru dna morskiego. Materiał transportowany będzie do zasilanego odcinka brzegu morskiego, gdzie będzie odkładany w celu spłycenia podbrzeża, poszerzenia plaży i dobudowy wydmy. Zamówienie obejmuje opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, wytycznych do sztucznego zasilania, które to dokumenty określą przewidywane rozwiązania projektowe dotyczące potrzeby zasilenia brzegu na danym odcinku. Opracowania o jakich mowa w poprzednim zdaniu wymagają uzyskania akceptacji Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych z następujących powodów:
a) ze względów technologicznych, logistycznych i wykonawczych oraz racjonalnego wydatkowania środków publicznych nie ma możliwości podzielenia zamówienia na części. Groziłoby to nadmiernymi trudnościami logistycznymi i technicznymi jak również zwiększonymi kosztami wykonania zamówienia (mobilizacja sprzętu i zaplecza budowy dwóch lub więcej wykonawców) a także potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących zamówienie.
b) zlecenie sporządzenia dokumentacji technicznej i wykonania robót jednemu podmiotowi umożliwia lepsze dostosowanie technologii wykonania robót do możliwości technicznych, rodzaju posiadanego sprzętu itp.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zostały określone w OPZ- Załącznik nr 1 do SWZ, we Wzorze Umowy- Załącznik nr 8 do SWZ oraz w PFU - Załącznik nr 9 do SWZ.
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
cy.pl" rel="nofollow">https://ums.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ums.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:
1a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.
2) zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie podpisu elektronicznego:
a) rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wpieranej przez producenta,
b) uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze,
c) zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Rozszerzenie Szafir SDK można pobrać tutaj. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy
przeładować bieżącą stronę, d) przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz czytnik z kartą kryptograficzną do komputera,
3) zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd,
gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc,
4) zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik załączony przez wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany -format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert,
5) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO (tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu i które przekazał Zamawiającemu z uwzględnieniem zapisów art. 13 ust. 4 oraz art. 14 ust. 5 RODO.
2. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia znajdującego się w elektronicznym formularzu ofertowym.
3. Klauzula informacyjna dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, zwany dalej Administratorem.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail:IOD@ums.gov.pl lub numerem telefonu: 91-44 03 309 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3) Pani/Pana dane niezbędne do udziału w postępowaniu będą przetwarzane w celu związanym z realizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz działanie przez administratora w interesie publicznym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 10 RODO.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych lub umowy, w tym: podwykonawcom, firmom zapewniającym niszczenie dokumentów i nośników danych, biurom obsługi prawnej, itp
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
7) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
8) Administrator informuje, że przepisy ustawy Pzp ograniczają prawo do skorzystania:
a) ze sprostowania lub uzupełnienia danych (art. 16 RODO), jeżeli zrealizowanie tego prawa mogłoby skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia lub zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z PZP;
b) z ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), które nie może zostać zrealizowane do czasu zakończenia tego postępowania.
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Składając oferty/oświadczenia/dokumenty poprzez Platformę elektroniczną - Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie również spółka Otwarty
Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy Ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy elektronicznej, na której Zamawiający prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod
adresem: https://ums.ezamawiajacy.pl.
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://ums.ezamawiajacy.pl/pn/ums/demand/notice/public/59141/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-05-17 10:30
Miejsce składania ofert: https://ums.ezamawiajacy.pl
Termin składania:2022-05-17
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2022-05-17 11:00
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30
Wadium:w wymaganiach
Wymagania:1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Narodowym Banku Polskim O/O Szczecin nr 06 1010 1599 0028 9913 9120 0000 z dopiskiem:
,,Wadium - nr postępowania PO-II.2610.14.22 pn. ,,Sztuczne zasilanie brzegu morskiego w miejscowości Mielno (km: 298,17 - 300,50)''
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP, bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Skarb Państwa - Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie Plac Stefana Batorego 4;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa ustawa PZP
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: Po-II.2610.14.22
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na sztucznym zasilaniu brzegu morskiego w m. Mielno (km: 298,17 - 300,50). Roboty budowlane są realizowane w formule ''zaprojektuj i wybuduj''.
Sztuczne zasilanie brzegu morskiego polega na odbudowie optymalnego ukształtowania podbrzeża, plaży i wydmy poprzez uzupełnienie strat w materiale budującym brzeg morski spowodowanych erozyjnym oddziaływaniem morza. Materiał zasilający brzeg morski może być odkładany na wale wydmowym, plaży lub w podbrzeżu albo we wszystkich tych strefach jednocześnie. Brzeg morski zasilany będzie materiałem piaszczystym pobranym z określonego w niniejszym dokumencie obszaru dna morskiego. Materiał transportowany będzie do zasilanego odcinka brzegu morskiego, gdzie będzie odkładany w celu spłycenia podbrzeża, poszerzenia plaży i dobudowy wydmy. Zamówienie obejmuje opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, wytycznych do sztucznego zasilania, które to dokumenty określą przewidywane rozwiązania projektowe dotyczące potrzeby zasilenia brzegu na danym odcinku. Opracowania o jakich mowa w poprzednim zdaniu wymagają uzyskania akceptacji Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych z następujących powodów:
a) ze względów technologicznych, logistycznych i wykonawczych oraz racjonalnego wydatkowania środków publicznych nie ma możliwości podzielenia zamówienia na części. Groziłoby to nadmiernymi trudnościami logistycznymi i technicznymi jak również zwiększonymi kosztami wykonania zamówienia (mobilizacja sprzętu i zaplecza budowy dwóch lub więcej wykonawców) a także potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących zamówienie.
b) zlecenie sporządzenia dokumentacji technicznej i wykonania robót jednemu podmiotowi umożliwia lepsze dostosowanie technologii wykonania robót do możliwości technicznych, rodzaju posiadanego sprzętu itp.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zostały określone w OPZ- Załącznik nr 1 do SWZ, we Wzorze Umowy- Załącznik nr 8 do SWZ oraz w PFU - Załącznik nr 9 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45243400-6 - Roboty w zakresie budowy plaż
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji (T)
4.3.6.) Waga: 25
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika prac refulacyjnych (K)
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wynoszącą co najmniej co najmniej 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych).
Oferty wspólne: W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane podobne do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł brutto.
Za robotę podobną Zamawiający uzna robotę polegającą na pobraniu urobku z dna morskiego i wyrefulowaniu go na brzegu morskim wraz z formowaniem nasypów.
Oferty wspólne: W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie, co oznacza, że każdy z wykonawców może legitymować się realizacją jednej roboty budowlane o zakresie i wartości opisanej w warunku.

b) Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.
Zamawiający wymaga dysponowania co najmniej 1 (jedną) osobą przewidzianą na stanowisko: Kierownika robót refulacyjnych. Osoba ta musi posiadać doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed składaniem ofert, obejmujące kierowanie co najmniej 2 (dwoma) zakończonymi robotami budowlanymi takimi jak robota wymagana w doświadczeniu wykonawcy.
Przez doświadczenie w kierowaniu rozumie się sprawowanie bezpośredniego nadzoru przy odbiorze refulatu z pogłębiarki, rozprowadzaniu go po plaży w kształtowaniu jej profilów.
Oferty wspólne: W przypadku oferty wspólnej pełnomocnik Wykonawców składających ofertę wspólną składa jeden wykaz osób w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Warunek postawiony przez Zamawiającego zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą spełniać go łącznie, co oznacza, że przynajmniej jeden z wykonawców musi dysponować osobą spełniająca powyższe wymagania.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3) oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ;

6) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania; wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 4 do SWZ;

2) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór Wykazu osób stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;
4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5) Dokumenty potwierdzające, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego nie niższą niż 5.000.000,00 zł.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
3. Złożenie oferty odbywa się poprzez: wypełnienie zdefiniowanego przez Zamawiającego w systemie:
1) elektronicznego Formularza ofertowego - zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę w systemie został określony na zakładce ,,Oferta".
2) Załączenie do oferty w systemie oświadczeń i dokumentów w formie plików, podpisanie ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowanym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie.
4. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Informacje na temat osoby skierowanej na stanowisko Kierownika Prac Refulacyjnych umożliwiające ocenę doświadczenia zgodnie ze stosowanymi kryteriami (np. na załączniku nr 1A lub elektronicznym formularzu systemowym;
2) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ ;
3) zobowiązanie oraz oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o których mowa w Rozdziale X ust. 5 pkt 1 i 2 SWZ (jeżeli dotyczy);
4) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 4 SWZ (jeżeli dotyczy);
5) odpis lub informacja, o której mowa w ust. 5 SWZ;
6) stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument, o którym mowa w ust. 6 (jeżeli dotyczy).
5. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
6. Jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 5, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Narodowym Banku Polskim O/O Szczecin nr 06 1010 1599 0028 9913 9120 0000 z dopiskiem:
,,Wadium - nr postępowania PO-II.2610.14.22 pn. ,,Sztuczne zasilanie brzegu morskiego w miejscowości Mielno (km: 298,17 - 300,50)''
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP, bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Skarb Państwa - Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie Plac Stefana Batorego 4;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa ustawa PZP.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć oświadczenie, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (Załącznik nr 10 do SWZ).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym Załączniki nr 8 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji (T)
4.3.6.) Waga: 25
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika prac refulacyjnych (K)
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-06-15
Kod CPV:45243400-6
Numer dokumentu:2022/BZP 00139058, Po-II.2610.14.22
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.