• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Sztuczna platforma lęgowa dla ptaków

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Sztuczna platforma lęgowa dla ptaków na Stawach Przysieckich
Powstaje w kontekście projektu
RPKP.04.05.00-04-0003/18 - Edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności w Ośrodkach Edukacji Ekologicznej województwa kujawsko - pomorskiego

Część 1
Sztuczna platforma lęgowa dla ptaków na Stawach Przysieckich

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Opis przedmiotu zamówienia:
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż na jednym ze zbiorników wodnych Stawów Przysieckich platformy żwirowo-piaskowej ,,pływającej wyspy" stanowiącej sztuczne siedlisko do rozrodu ptaków chronionych, związanych z śródleśnymi zbiornikami wodnymi. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. ,,Edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności w Ośrodkach Edukacji Ekologicznej województwa kujawsko-pomorskiego", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Na Lata 2014-2020 - EFRR, RPKP.04.00.00 Region przyjazny środowisku, RPKP.04.05.00 Ochrona przyrody.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-02-25
Termin składania:2023-02-25
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-02

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
toruński
Gmina
Zławieś Wielka
Miejscowość
Przysiek
Wymagania:Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie pozwalające na prawidłowe wykonanie
zamówienia.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli oferent:
a) podpisze oświadczenie będące nieodłącznym elementem Formularza ofertowego potwierdzając tym samym posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia pozwalających na prawidłowe wykonanie zamówienia
b) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed określonym w Zapytaniu ofertowym dniem upływu terminu składania ofert, co najmniej:
- 2 zamówienie polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie i montażu (wodowaniu) pływającej wyspy/platformy, których łączna wartość zamówienia
wynosi min. 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto wraz z potwierdzeniem, że zostało ono należycie wykonane, ukończone i odebrane.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli oferent:
a) złoży oświadczenie będące nieodłącznym elementem Formularza ofertowego potwierdzając tym samym, iż znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Posiada zdolności techniczne i zawodowe, w tym osoby zdolne do wykonania
zamówienia
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli oferent:
a) złoży oświadczenie będące nieodłączną częścią Formularza ofertowego potwierdzając tym samym, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z opisem.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-02-17
Data ostatniej zmiany
2023-02-17 09:15:41

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie kierował się następującymi kryteriami:
100% cena (wskazana na formularzu ofertowym cena brutto z tytułu realizacji przedmiotu
zamówienia).
Cena minimalna ze złożonych ofert
------------------- x 100 (waga kryterium cena)
Cena oferty badanej
Kontakt:Osoby do kontaktu
Justyna Klonowska
tel.: 530404020
e-mail: projekty@roee.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34515000-0, 45100000-8, 45111250-5, 45113000-2, 45200000-9, 45240000-1, 45243600-8, 45244000-9, 60600000-4, 71322000-1
Numer dokumentu:2023-10353-147000
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.