• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Sukcesywna dostawa paliwa żeglugowego lekkiego MGO dla jednostek pływających Urzędu Morskiego w Gdyni

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Sukcesywna dostawa paliwa żeglugowego lekkiego MGO dla jednostek pływających Urzędu Morskiego w Gdyni
Standard

Dane kontaktowe

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

Adres pocztowy: ul. Chrzanowskiego 10

Miejscowość: Gdynia

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 81-338

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Agnieszka Witkowska

E-mail: zam_pub@umgdy.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.umgdy.gov.pl

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod

adresem: https://umgdy.ezamawiajacy.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za

pośrednictwem: https://umgdy.ezamawiajacy.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Sukcesywna dostawa paliwa żeglugowego lekkiego MGO dla jednostek pływających Urzędu Morskiego w

Gdyni

Numer referencyjny: ZP.371.22.2021.AW

II.1.2) Główny kod CPV

09134200 Paliwo diesla

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

28/07/2021 S144

https://ted.europa.eu/TED

1 / 6

Dz.U./S S144

28/07/2021

382082-2021-PL

2 / 6

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliwa żeglugowego lekkiego MGO w ilości 600 ton dla

jednostek pływających Urzędu Morskiego w Gdyni.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

63721400 Usługi w zakresie tankowania statków

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliwa żeglugowego lekkiego MGO w ilości 600 ton dla

jednostek pływających Urzędu Morskiego w Gdyni:

a) dostarczane paliwo żeglugowe musi spełniać wymagania kategorii ISO-DMA wg norm: ISO 8217:2012 lub

równoważnej oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 października

2015 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym, w tym sposobu jej

oznaczania (DZ. U z 2015r poz. 1665 z późn. zm.) dot. statków o polskiej przynależności i przebywających w

polskich obszarach morskich – w tym zawartość siarki nie może przekraczać 0,10 %, oraz spełnia pozostałe

wymogi określone w ww. rozporządzeniu, jest wolne od wad fizycznych i prawnych oraz jest dopuszczone do

obrotu prawnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) miejsce dostaw: jednostki pływające Urzędu Morskiego w Gdyni, przycumowane do nabrzeży w portach:

Gdańsk, Gdynia, Władysławowo, Elbląg i Ustka. Wykaz jednostek z określeniem miejsca cumowania (portu)

określony został w załączniku nr 3 do SWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian jednostek

pływających uprawnionych do odbioru paliwa żeglugowego,

c) sposób dostawy: bunkierką lub autocysterną - sukcesywne dostawy następować będą na podstawie

zamówień częściowych, wg zasad określonych w załączonym projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 do

SWZ, przesyłanych każdorazowo drogą elektroniczną, telefoniczną lub fax-em wraz ze wskazaniem jednostki

pływającej oraz miejsca jej tankowania,

d) podana wielkość zamówienia (600 ton) jest wielkością szacunkową, która w trakcie realizacji umowy może

ulec zmniejszeniu zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego,

e) w okresie od 1 października do 31 marca każdego roku (okres zimowy) dostarczane w ramach umowy paliwo

żeglugowe powinno posiadać parametry dostosowane do niskich temperatur otoczenia,

f) Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające jakość paliwa,

g) Zamawiający jest uprawniony do nabywania paliwa żeglugowego bez podatku akcyzowego na podstawie

Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (DZ. U. z 2018 r. poz. 1114 z późn. zm.).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji

zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

28/07/2021 S144

https://ted.europa.eu/TED

2 / 6

Dz.U./S S144

28/07/2021

382082-2021-PL

3 / 6

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru

zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do obrotu paliwami ciekłymi (OPC) wydane

przez URE na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021, poz.

716 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje dot. warunków udziału w postępowaniu zawarte zostały w dokumentach zamówienia

(SWZ).

Dokumenty podmiotowe składane na potwierdzenie warunków na wezwanie:

a) ważna (obowiązująca) koncesja na obrót paliwami ciekłymi wydana przez Prezesa URE, stosownie do

ustawy Prawo energetyczne.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni powyższy warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejsza niż 500

000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Szczegółowe informacje dot. warunków udziału w postępowaniu zawarte zostały w dokumentach zamówienia

(SWZ).

Dokumenty podmiotowe składane na potwierdzenie warunków na wezwanie:

a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez

Zamawiającego. W przypadku, gdy termin ubezpieczenia wygaśnie w trakcie trwania okresu obowiązywania

umowy,

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w powyższym zakresie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

1) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie

zawarcia umowy.

2) Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na

wezwanie Zamawiającego.

3) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy

regulującej współpracę tych Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do

kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na

jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

28/07/2021 S144

https://ted.europa.eu/TED

3 / 6

Dz.U./S S144

28/07/2021

382082-2021-PL

4 / 6

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 27/08/2021

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 24/11/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 27/08/2021

Czas lokalny: 10:30

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi 27.08.2021 o godz. 10.30 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

28/07/2021 S144

https://ted.europa.eu/TED

4 / 6

Dz.U./S S144

28/07/2021

382082-2021-PL

5 / 6

1) Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu, działając na podstawie przepisu art. 139 ustawy

Pzp, może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy,

którego oferta została najwyżej oceniona,

W zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2) Komunikacja między Zamawiającym z Wykonawcami odbywać się będzie drogą elektroniczną za

pośrednictwem Platformy Marketplanet, https://umgdy.ezamawiajacy.pl (zwanej dalej: Platformą). Platforma jest

narzędziem umożliwiającym realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych

W formie elektronicznej, służące w szczególności do komunikacji i przekazywania dokumentów, w tym

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

3) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o

których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

4) Dokumenty składane razem z ofertą:

a) Formularz oferty (Załącznik nr 1 do SWZ),

b) formularz cenowy (Załącznik nr 2 do SWZ),

c) do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

w postępowaniu w zakresie wskazanym w niniejszej SWZ. Wykonawca składa oświadczenie na formularzu

JEDZ, które stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału

W postępowaniu, na dzień składania ofert (Załącznik nr 4 do SWZ).

5) Do oferty Wykonawca załącza również:

a) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

b) dokument potwierdzający wniesienie wadium,

c) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)

d) oświadczenie (jeżeli dotyczy) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego

wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni współkonsorcjanci (Załącznik nr 7 do SWZ).

6) Dokumenty składane na wezwanie:

a)Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż

10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

— art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej

„ustawą”,

— art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem

środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z

2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy

kapitałowej (Załącznik nr 8 do SWZ);

c) ważnej (obowiązującej) koncesji na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa URE, stosownie do

ustawy Prawo energetyczne;

d) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez

Zamawiającego. W przypadku, gdy termin ubezpieczenia wygaśnie w trakcie trwania okresu obowiązywania

28/07/2021 S144

https://ted.europa.eu/TED

5 / 6

Dz.U./S S144

28/07/2021

382082-2021-PL

6 / 6

umowy, Wykonawca powinien załączyć do oferty oświadczenie, w którym zobowiązuje się przedłużyć

ubezpieczenie do końca trwania umowy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: Postępu 17 A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

23/07/2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.